Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria nigriventris

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria nigriventris
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En glänsande, brun till brunsvart 1,2 till 1,6 mm avlång, kullrig skalbagge med förhållandevis korta klubbformade antenner (Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria nigriventris Observationer i Sverige för Atomaria nigriventris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är framförallt hittad i Skåne, men spridda fynd finns ända upp till Västerbotten. Den är funnen i alla våra grannländer. I både Sverige och i våra grannländer är huvuddelen av fynden gamla, och indikationer finns att den minskar över hela det Västeuropeiska utbredningsområdet. I övrigt är den känd från Centraleuropa och östra Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i anslutning till gräs- och lövförna, komposter, flis och döda träd. I välhävdad ängsmark, torrängar, alkärr och lundartad lövskog. I England anses arten vara knuten till ålderdomliga odlingslandskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är påträffad i välhävdad ängsmark, torrängar, alkärr och lundartad lövskog. I England anses arten vara knuten till ålderdomliga odlingslandskap och hittas där typiskt nära gårdsmiljöer. De svenska och danska fynden har gjorts i anslutning till gräs- och lövförna, driftmaterial intill vatten, komposter, flis, barkhögar och i döda träd (bl.a. hos myran Lasius fuligosus).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· klibbal
· klibbal
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria nigriventris Stephens, 1830 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i anslutning till gräs- och lövförna, komposter, flis och döda träd. I välhävdad ängsmark, torrängar, alkärr och lundartad lövskog. I England anses arten vara knuten till ålderdomliga odlingslandskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En glänsande, brun till brunsvart 1,2 till 1,6 mm avlång, kullrig skalbagge med förhållandevis korta klubbformade antenner (Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria nigriventris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria nigriventris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är framförallt hittad i Skåne, men spridda fynd finns ända upp till Västerbotten. Den är funnen i alla våra grannländer. I både Sverige och i våra grannländer är huvuddelen av fynden gamla, och indikationer finns att den minskar över hela det Västeuropeiska utbredningsområdet. I övrigt är den känd från Centraleuropa och östra Medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria nigriventrisStephens, 1830

Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är påträffad i välhävdad ängsmark, torrängar, alkärr och lundartad lövskog. I England anses arten vara knuten till ålderdomliga odlingslandskap och hittas där typiskt nära gårdsmiljöer. De svenska och danska fynden har gjorts i anslutning till gräs- och lövförna, driftmaterial intill vatten, komposter, flis, barkhögar och i döda träd (bl.a. hos myran Lasius fuligosus).

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Misstänka hot omfattar främst omvandlingen av odlingslandskapet (upphörd hävd samt rationellare brukningsformer).

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). 2 del. Entomologiske Meddelelser 33: 241-507.

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Johnson, C. 1993. Provisional atlas of the Cryptophagidae- Atomariinae (Coleoptera) of Britain and Ireland. Biological Records Centre, Huntingdon.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria nigriventris, Stephens, 1830
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.