Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Corticaria inconspicua

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Corticaria inconspicua
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, ca 1,5 mm lång rödbrun skalbagge. Den har en tillplattad kropp med en rundad halssköld och bakkropp. Antennerna är klubbformade. Arten tillhör de minsta inom släktet Corticaria. Dess halssköld är bredare än hos dess närmaste och allmänna släkting C. longicollis (Freude m.fl. 1967). Hanens genitalier är mycket karakteristiska. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Corticaria inconspicua Observationer i Sverige för Corticaria inconspicua
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett par lokaler vardera i Skåne och på Öland. Närmast i danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i anslutning till bon av Formica-arter, i död ved och i gammal halm, gärna i torra och varma lägen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra mögelbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är påträffad i naturen i anslutning till bon av Formica-arter och i död ved, samt i eller intill äldre byggander i lövförna, frökompost, spillningsblandade foderrester och i gammal takhalm. Arten verkar föredra torra och varma lägen.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ekar
· ekar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Corticaria, Art Corticaria inconspicua Wollaston, 1860 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i anslutning till bon av Formica-arter, i död ved och i gammal halm, gärna i torra och varma lägen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal, ca 1,5 mm lång rödbrun skalbagge. Den har en tillplattad kropp med en rundad halssköld och bakkropp. Antennerna är klubbformade. Arten tillhör de minsta inom släktet Corticaria. Dess halssköld är bredare än hos dess närmaste och allmänna släkting C. longicollis (Freude m.fl. 1967). Hanens genitalier är mycket karakteristiska. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Corticaria inconspicua

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Corticaria inconspicua

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett par lokaler vardera i Skåne och på Öland. Närmast i danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria inconspicuaWollaston, 1860

Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra mögelbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är påträffad i naturen i anslutning till bon av Formica-arter och i död ved, samt i eller intill äldre byggander i lövförna, frökompost, spillningsblandade foderrester och i gammal takhalm. Arten verkar föredra torra och varma lägen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Möjligen är arten beroende av äldre kulturmiljöer, men på grund av ofullständigt känd biologi är det svårt att definiera en hotbild.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1. Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Freude, H., Harde, K.H. & Lohse, G.A. 1967. Die Käfer Mitteleuropas Band 7 Clavicornia. Goecke & Evers, Krefeld.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). 2 del. Entomologiske Meddelelser 33: 241-507.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria inconspicua, Wollaston, 1860
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.