Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Corticarina lambiana

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Corticarina lambiana
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, ca 1,5 mm lång mörkbrun skalbagge med ljusbruna ben. Den har en tillplattad kropp med en rundad halssköld och bakkropp. Antennerna är klubbformade. Arterna i släktet artbestäms säkrast genom utseendet på hanens genitalier (Rücker 1992, Rücker 2003). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Corticarina lambiana Observationer i Sverige för Corticarina lambiana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från enstaka lokaler i Skåne, Uppland, Dalarna och Jämtland. Inga moderna fynd finns av arten i landet. Den är utbredd i våra nordiska grannländer och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är troligen knuten till vedlevande svamp. Arten är påträffad under svampig bark av alm och gråal, vid savflöde på asp, samt i en grenhög. Främst i olika lövskogsmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd, vilket sannolikt delvis beror på taxonomiska oklarheter. Arten är i likhet med andra mögelbaggar bunden till mikrosvampar (jäst- och mögelsvampar). Arten är i Sverige enbart hittad på lövträd och är sannolikt bunden till lövrika skogsmiljöer. Den är påträffad under bark av alm och gråal, vid savflöde på asp, samt i en lövgrenhög. I Centraleuropa är den dock funnen bland multnande grankottar på marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gråal
· gråal
· popplar
· popplar
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Corticarina, Art Corticarina lambiana (Sharp, 1910) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är troligen knuten till vedlevande svamp. Arten är påträffad under svampig bark av alm och gråal, vid savflöde på asp, samt i en grenhög. Främst i olika lövskogsmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal, ca 1,5 mm lång mörkbrun skalbagge med ljusbruna ben. Den har en tillplattad kropp med en rundad halssköld och bakkropp. Antennerna är klubbformade. Arterna i släktet artbestäms säkrast genom utseendet på hanens genitalier (Rücker 1992, Rücker 2003). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Corticarina lambiana

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Corticarina lambiana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från enstaka lokaler i Skåne, Uppland, Dalarna och Jämtland. Inga moderna fynd finns av arten i landet. Den är utbredd i våra nordiska grannländer och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticarina  
 • Art
  Corticarina lambiana(Sharp, 1910)

Biologin är dåligt känd, vilket sannolikt delvis beror på taxonomiska oklarheter. Arten är i likhet med andra mögelbaggar bunden till mikrosvampar (jäst- och mögelsvampar). Arten är i Sverige enbart hittad på lövträd och är sannolikt bunden till lövrika skogsmiljöer. Den är påträffad under bark av alm och gråal, vid savflöde på asp, samt i en lövgrenhög. I Centraleuropa är den dock funnen bland multnande grankottar på marken.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Misstänkt hot utgörs av brist på vedrika lövsmiljöer

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Där arten förekommer säkerställs mängden lövträd och lövträdsved, helst på landskapsnivå. Även klena veddimensioner kan vara värdefulla för arten. Uttag av grenar och toppar av lövträd , samt lövrisbränning, bör undvikas.

Lundblad, O. 1955. Studier över insektsfaunan i Harparbol lund. Kungl. Sv. Vetenskapsakademiens avhandlingar i naturskyddsärenden, Nr 13.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomologica, Supplementum 16, Lund.

Rücker W. H. 1992. 58 Familie Latridiidae. Pp. 139–160 i Lohse & Lucht (red) Die Käfer Mitteleuropas 13, 2. Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Rücker, W. H. 2003. Corticarina obfuscata Strand und Corticarina lambiana Sharp und deren Verwandtschaft (Coleoptera: Latridiidae). Latridiidae – Mitteilungsblatt für Systematik und Taxonomie der Latridiidae 1: 5–7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticarina  
 • Art
  Corticarina lambiana, (Sharp, 1910)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.