Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cordicollis instabilis

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cordicollis instabilis
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2-3 mm lång, myrlik skalbagge. Kroppen är brun, vanligen med ljusare skuldror. Honorna är svårbestämda men hanarna är omisskännliga genom de spadlikt utvidgade bakskenbenen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cordicollis instabilis Observationer i Sverige för Cordicollis instabilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen utmed kusterna i Bohuslän, Göteborgstrakten, Skåne, Småland samt på Öland och Gotland (Artportalen 2015). En gammal uppgift för Stockholm är säkerligen felaktig. Fynd efter 1980 saknas från Skåne och Småland. I Norge är arten känd från några få lokaler vid Oslofjorden (Norsk Rødliste 2010). I Danmark är den rapporterad från både öarna och Jylland men är inte rödlistad. Arten saknas i Finland och Baltikum. Utanför Norden förekommer den utmed kusten i Polen och Tyskland, utmed Västeuropas kuster, kring Medelhavet och Svarta och Kaspiska Havet till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. Larverna livnär sig av döda växtdelar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten lever hos oss på kortbetade havsstrandängar där den springer på blottad sand eller lera mellan saltgräs, saltnarv, salttåg och gulkämpar. Ibland också längre från stranden i kortbetad gles vegetation (Lindroth 1933; egna observationer). Äldre uppgifter samt uppgifter från utlandet (D. Telnov pers. inf.) tyder på att den också kan förekomma på sandiga havsstränder bland sandgräs eller under tång. Larverna sägs leva av multnande växt- och djurmaterial.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthicidae (kvickbaggar), Släkte Cordicollis, Art Cordicollis instabilis (Schmidt, 1842) Synonymer Cordicomus instabilis (Schmidt, 1842), Anthicus instabilis Schmidt, 1842

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. Larverna livnär sig av döda växtdelar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2-3 mm lång, myrlik skalbagge. Kroppen är brun, vanligen med ljusare skuldror. Honorna är svårbestämda men hanarna är omisskännliga genom de spadlikt utvidgade bakskenbenen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cordicollis instabilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cordicollis instabilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen utmed kusterna i Bohuslän, Göteborgstrakten, Skåne, Småland samt på Öland och Gotland (Artportalen 2015). En gammal uppgift för Stockholm är säkerligen felaktig. Fynd efter 1980 saknas från Skåne och Småland. I Norge är arten känd från några få lokaler vid Oslofjorden (Norsk Rødliste 2010). I Danmark är den rapporterad från både öarna och Jylland men är inte rödlistad. Arten saknas i Finland och Baltikum. Utanför Norden förekommer den utmed kusten i Polen och Tyskland, utmed Västeuropas kuster, kring Medelhavet och Svarta och Kaspiska Havet till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Cordicollis  
 • Art
  Cordicollis instabilis(Schmidt, 1842)
  Synonymer
  Cordicomus instabilis (Schmidt, 1842)
  Anthicus instabilis Schmidt, 1842

Arten lever hos oss på kortbetade havsstrandängar där den springer på blottad sand eller lera mellan saltgräs, saltnarv, salttåg och gulkämpar. Ibland också längre från stranden i kortbetad gles vegetation (Lindroth 1933; egna observationer). Äldre uppgifter samt uppgifter från utlandet (D. Telnov pers. inf.) tyder på att den också kan förekomma på sandiga havsstränder bland sandgräs eller under tång. Larverna sägs leva av multnande växt- och djurmaterial.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Som en följd av jordbrukets omvandling upphör bete på havsstrandängar efterhand längs kusterna. Lämpliga biotoper för arter bundna till denna miljö är därför generellt minskande och traktvis helt försvunna eller försvinnande.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
För att åstadkomma en lämplig, gles lågväxt vegetation bör bete på strandnära marker gynnas i naturvårdsarbetet.

Artportalen 2015. Rapportsystemet för växter, djur och svampar. ArtDatabanken SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-14].

Lindroth, C. H. 1933, Svensk Insektfauna 9. Olikfotade baggar - Heteromera. Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Norsk Rødliste 2010 http://www.artsdatabanken.no/rodlistetearter

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Cordicollis  
 • Art
  Cordicollis instabilis, (Schmidt, 1842)
  Synonymer
  Cordicomus instabilis (Schmidt, 1842)
  Anthicus instabilis Schmidt, 1842
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.