Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Uloma rufa

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Uloma rufa
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-9 mm lång skalbagge med långsträckt cylindrisk kropp, korta och kraftiga ben och antenner. Enfärgat rödbrun.
Utbredning
Länsvis förekomst för Uloma rufa Observationer i Sverige för Uloma rufa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västerbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten lever i murkna, solexponerade tallstockar, gärna tillsammans med långhorningen raggbock. Utbredd från Skåne till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under bark och i murken ved, främst i lågor och stubbar av tall, men även sekundärt i högar av gammalt sågspån. Fynd finns även från andra trädslag, även från lövträd. Larven torde främst leva av gnagmjöl från andra insekter, och är bland annat påträffad i gångar av Ergates och Tragosoma.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp
· asp
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Uloma, Art Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) Synonymer Uloma perroudii Mulsant & Guillebeau, 1855

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten lever i murkna, solexponerade tallstockar, gärna tillsammans med långhorningen raggbock. Utbredd från Skåne till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 8-9 mm lång skalbagge med långsträckt cylindrisk kropp, korta och kraftiga ben och antenner. Enfärgat rödbrun.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Uloma rufa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Uloma rufa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västerbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Ulomini  
 • Släkte
  Uloma  
 • Art
  Uloma rufa(Piller & Mitterpacher, 1783)
  Synonymer
  Uloma perroudii Mulsant & Guillebeau, 1855

Larvutvecklingen sker under bark och i murken ved, främst i lågor och stubbar av tall, men även sekundärt i högar av gammalt sågspån. Fynd finns även från andra trädslag, även från lövträd. Larven torde främst leva av gnagmjöl från andra insekter, och är bland annat påträffad i gångar av Ergates och Tragosoma.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Ulomini  
 • Släkte
  Uloma  
 • Art
  Uloma rufa, (Piller & Mitterpacher, 1783)
  Synonymer
  Uloma perroudii Mulsant & Guillebeau, 1855
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015