Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hymenalia rufipes

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Hymenalia rufipes
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
8-9 mm. Kropp långsträckt oval, ben och antenner långa och slanka. Översidan svart eller brun, ben och antenner ljusare bruna. Kroppen fint och tätt punkterad, med tät, nedliggande gul behåring. Hos hanen är ögonen stora och utstående, och antennerna längre.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hymenalia rufipes Observationer i Sverige för Hymenalia rufipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd längs kusten från Skåne till Södermanland, främst på Öland och Gotland. Närmast i Danmark, södra Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker troligen i rötterna av fältmalört (Artemisia campestris) på öppna sand- och grusmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker troligen i rötterna av fältmalört (Artemisia campestris) på öppna, torra marker. Sand- och grusmarker, alvarmark, kalkhällmark. Fullbildade individer påträffas under sommaren. Arten flyger gärna, och kan påträffas talrikt vid nattfångst med blandljuslampa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Hymenalia, Art Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker troligen i rötterna av fältmalört (Artemisia campestris) på öppna sand- och grusmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
8-9 mm. Kropp långsträckt oval, ben och antenner långa och slanka. Översidan svart eller brun, ben och antenner ljusare bruna. Kroppen fint och tätt punkterad, med tät, nedliggande gul behåring. Hos hanen är ögonen stora och utstående, och antennerna längre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hymenalia rufipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hymenalia rufipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd längs kusten från Skåne till Södermanland, främst på Öland och Gotland. Närmast i Danmark, södra Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Alleculini  
 • Släkte
  Hymenalia  
 • Art
  Hymenalia rufipes(Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker troligen i rötterna av fältmalört (Artemisia campestris) på öppna, torra marker. Sand- och grusmarker, alvarmark, kalkhällmark. Fullbildade individer påträffas under sommaren. Arten flyger gärna, och kan påträffas talrikt vid nattfångst med blandljuslampa.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Öppna torrmarksbiotoper är utsatta för igenväxning, exploatering och andra hot.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Alleculini  
 • Släkte
  Hymenalia  
 • Art
  Hymenalia rufipes, (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016