Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbstrimbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Macroplea mutica
Trubbstrimbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 4,5–6,5 mm. Ofta svår att skilja från släktingen M. appendiculata (skillnader gentemot M. pubipennis, se denna art).  Bakfötternas två innersta segment är ungefär liklånga. Kroppen är något bredare, särskilt täckvingarna över skuldran. Halsskölden är ofta tydligare utvidgad framtill. Täckvingarnas utdragna spets är vanligen kortare med en bredare bas, och inbuktningen innanför spetsen är smalare och mer snedställd. Färgteckningen ger ofta ett ljusare helhetsintryck än hos M. appendiculata, så att den mörka sömmen framträder tydligare. Variationen är dock stor, och vissa individer har nästan enfärgat mörka täckvingar. Baklårens spets är oftast brun. I hanens genitalier finns tydliga skillnader mellan arterna.
Utbredning
Observationer i Sverige för trubbstrimbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd längs kusterna från Bohuslän till Norrbotten. Fynd från sötvatten är hittills mycket få, men finns bl.a. från Öland (Stora alvaret) och Uppland (Ekoln och Erken, Ljungberg m.fl. 2014). Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Larvutvecklingen sker på rötterna av olika vattenväxter, främst i skyddade brackvattenvikar längs kusterna, men även i kustnära sötvatten. I gyttjiga brackvattenvikar är arten i Sverige funnen tillsammans med M. appendiculata (Ljungberg opubl.), i Finland med M. pubipennis (Saari 2007). Enligt litteraturen lever arten främst på hårnating (Ruppia maritima) och borstnate (Stuckenia pectinata), men även på bandtång (Zostera marina) och hårsärv (Zannichellia palustris) (Freude m.fl. 1966). I Sverige är kokonger främst funna på slingor (Myriophyllum spp.), borstnate och hårnating, men även på ålnate (Potamogeton perfoliatus). Larvutvecklingen är troligen flerårig. Förpuppningen sker i en halvgenomskinlig, brun kokong som är fästad på värdväxtens rötter eller rotstammar, och övervintring sker i kokongen. Fullbildade individer har möjligen flygförmåga, men lämnar sällan vattnet. De påträffas främst under juli-augusti, när parningen sker. De kan då observeras krypande i vattenvegetationen, ofta parvis med hanen sittande på honans rygg.
Landskapstyper
Brackvatten
Brackvatten
Sötvatten
Sötvatten
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bandtång
· bandtång
· borstnate
· borstnate
· hårnating
· hårnating
· natar
· natar
· natingar
· natingar
· slingor
· slingor
· ålnate
· ålnate
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Macroplea (strimbockar), Art Macroplea mutica (Fabricius, 1792) - trubbstrimbock Synonymer Haemonia mutica (Fabricius, 1792)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 4,5–6,5 mm. Ofta svår att skilja från släktingen M. appendiculata (skillnader gentemot M. pubipennis, se denna art).  Bakfötternas två innersta segment är ungefär liklånga. Kroppen är något bredare, särskilt täckvingarna över skuldran. Halsskölden är ofta tydligare utvidgad framtill. Täckvingarnas utdragna spets är vanligen kortare med en bredare bas, och inbuktningen innanför spetsen är smalare och mer snedställd. Färgteckningen ger ofta ett ljusare helhetsintryck än hos M. appendiculata, så att den mörka sömmen framträder tydligare. Variationen är dock stor, och vissa individer har nästan enfärgat mörka täckvingar. Baklårens spets är oftast brun. I hanens genitalier finns tydliga skillnader mellan arterna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för trubbstrimbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd längs kusterna från Bohuslän till Norrbotten. Fynd från sötvatten är hittills mycket få, men finns bl.a. från Öland (Stora alvaret) och Uppland (Ekoln och Erken, Ljungberg m.fl. 2014). Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  Macroplea - strimbockar 
 • Art
  Macroplea mutica(Fabricius, 1792) - trubbstrimbock
  Synonymer
  Haemonia mutica (Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker på rötterna av olika vattenväxter, främst i skyddade brackvattenvikar längs kusterna, men även i kustnära sötvatten. I gyttjiga brackvattenvikar är arten i Sverige funnen tillsammans med M. appendiculata (Ljungberg opubl.), i Finland med M. pubipennis (Saari 2007). Enligt litteraturen lever arten främst på hårnating (Ruppia maritima) och borstnate (Stuckenia pectinata), men även på bandtång (Zostera marina) och hårsärv (Zannichellia palustris) (Freude m.fl. 1966). I Sverige är kokonger främst funna på slingor (Myriophyllum spp.), borstnate och hårnating, men även på ålnate (Potamogeton perfoliatus). Larvutvecklingen är troligen flerårig. Förpuppningen sker i en halvgenomskinlig, brun kokong som är fästad på värdväxtens rötter eller rotstammar, och övervintring sker i kokongen. Fullbildade individer har möjligen flygförmåga, men lämnar sällan vattnet. De påträffas främst under juli-augusti, när parningen sker. De kan då observeras krypande i vattenvegetationen, ofta parvis med hanen sittande på honans rygg.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Brackvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bandtång - Zostera marina (Har betydelse)
· borstnate - Stuckenia pectinata (Viktig)
· hårnating - Ruppia maritima (Viktig)
· natar - Potamogeton (Har betydelse)
· natingar - Ruppia (Viktig)
· slingor - Myriophyllum (Viktig)
· ålnate - Potamogeton perfoliatus (Har betydelse)

Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A. 1966. Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. – Goecke & Evers, Krefeld.

Ljungberg, H., Lundberg, S. & Wanntorp, H.-E. 2014. Vattenlevande bladbaggar: Macroplea appendiculata och M. mutica i sjöar i Mälarområdet (Coleoptera, Chrysomelidae). Ent. Tidskrift 135(3): 97-104.

Saari, S. 2007. Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäistövaatimukset Espoonlahdessa. University of Helsinki, Finland, 51 pp. (på finska).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  Macroplea - strimbockar 
 • Art
  Macroplea mutica, (Fabricius, 1792) - trubbstrimbock
  Synonymer
  Haemonia mutica (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.