Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pilbladsbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia dentata
Pilbladsbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7-10 mm. Bred över skuldrorna med smal framkropp och bakåt rundat avsmalnande täckvingar. Kropp med en stark guldgrön, koppar- eller mässingsfärgad metallglans, med avvikande färg i täckvingarnas punkter samt längs deras söm och sidokanter. Ben och antenner delvis rödbruna. Bakben förlängda, särskilt hos hanen med kraftigt förtjockade lår; baklår med en (vissa honor) eller två tänder. Täckvingar mellan punktraderna tvärrynkade med fin, tät punktur. Halssköld även längs mitten med tvärrynkad punktur.
Utbredning
Länsvis förekomst för pilbladsbock Observationer i Sverige för pilbladsbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i Götaland och Svealand och utefter Norrlandskusten till Norrbotten. Efter 1985 fanns relativt få fynd, men riktade eftersök under senare år har visat att arten är vanligare än vad som förmodats. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker under vattnet på rötter och bladskaft av pilblad (Sagittaria) och svalting (Alisma). Arten lever i grunda, näringsrika vatten t.ex. sjöar, åar, diken och dammar. Arten var förr spridd från Skåne till Norrbotten. Sentida fynd endast från några få lokaler, men arten har inte eftersökts systematiskt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på rötter och bladskaft av främst pilblad (Sagittaria), men även svalting (Alisma), främst på lösa gyttjebottnar i relativt näringsrika sjöar, åar, diken och dammar. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst i juli-augusti, vanligen sittande på värdväxtens flytblad. Eftersom pilblad ofta växer på relativt djupt vatten kan baggarna vara svåra att observera. Baggarnas näringsgnag efterlämnar karakteristiska spår som slingrar sig över bladet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· pilblad
· pilblad
· svalting
· svalting
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia dentata Hoppe, 1795 - pilbladsbock Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under vattnet på rötter och bladskaft av pilblad (Sagittaria) och svalting (Alisma). Arten lever i grunda, näringsrika vatten t.ex. sjöar, åar, diken och dammar. Arten var förr spridd från Skåne till Norrbotten. Sentida fynd endast från några få lokaler, men arten har inte eftersökts systematiskt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Längd 7-10 mm. Bred över skuldrorna med smal framkropp och bakåt rundat avsmalnande täckvingar. Kropp med en stark guldgrön, koppar- eller mässingsfärgad metallglans, med avvikande färg i täckvingarnas punkter samt längs deras söm och sidokanter. Ben och antenner delvis rödbruna. Bakben förlängda, särskilt hos hanen med kraftigt förtjockade lår; baklår med en (vissa honor) eller två tänder. Täckvingar mellan punktraderna tvärrynkade med fin, tät punktur. Halssköld även längs mitten med tvärrynkad punktur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pilbladsbock

Länsvis förekomst och status för pilbladsbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pilbladsbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i Götaland och Svealand och utefter Norrlandskusten till Norrbotten. Efter 1985 fanns relativt få fynd, men riktade eftersök under senare år har visat att arten är vanligare än vad som förmodats. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia dentataHoppe, 1795 - pilbladsbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på rötter och bladskaft av främst pilblad (Sagittaria), men även svalting (Alisma), främst på lösa gyttjebottnar i relativt näringsrika sjöar, åar, diken och dammar. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst i juli-augusti, vanligen sittande på värdväxtens flytblad. Eftersom pilblad ofta växer på relativt djupt vatten kan baggarna vara svåra att observera. Baggarnas näringsgnag efterlämnar karakteristiska spår som slingrar sig över bladet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· pilblad - Sagittaria sagittifolia (Viktig)
· svalting - Alisma plantago-aquatica (Har betydelse)
Pilblad har minskat under de senaste femtio åren genom sjö- och åsträndernas igenväxning med vass och jättegröe.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Arten bör framför allt göras till föremål för riktade eftersök.

Cox, M. 2007. Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Entomologisk Forening, Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia dentata, Hoppe, 1795 - pilbladsbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2016.