Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt starrbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Plateumaris rustica
Matt starrbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6–9 mm. Kropp bred och klumpig med kraftiga ben och antenner. Halssköld behårad, parallellsidig utan utstående framhörn. Kropp hos hanen med svag, mörkt violett, blå eller grönaktig metallglans, hos honan tydligare bronsfärgad. Ben vanligen rödbruna, antenner delvis mörka. Arten är extremt svår att skilja från P. affinis, och det är osäkert om det verkligen rör sig om två skilda arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt starrbock Observationer i Sverige för matt starrbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Jämtland. Arten var fram till 1900-talets mitt en av de oftast insamlade bladbockarna. Efter 1985 finns fynd från spridda lokaler över större delen av utbredningsområdet, men frekvensen verkar ha minskat betydligt i förhållande till andra arter. Känd från alla de nordiska länderna (inga sentida fynd är kända från Finland) och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på olika arter av starr i vegetationsrika strandmiljöer och kärr. Utbredd från Skåne till Jämtland. Få sentida fynd. Hot mot arten är igenväxning av strandängar och slåttermader som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet, förmodligen främst på starr (Carex); arten är noterad på t.ex. flaskstarr (C. rostrata), blåsstarr (C. vesicaria) och vasstarr (C. acuta). Arten påträffas i flera olika typer av vegetationsrika strandmiljöer och kärr med lös botten, och dess krav är svåra att precisera. Ofta på betade strandängar vid sjöar och åar, men också i rikkärr, vid myrgölar och i öppna, blöta strandskogar. Larverna lever på värdväxternas rötter och jordstammar. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under juni-juli, sittande på starr och andra strandväxter. Den gnager troligen främst på bladen.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Plateumaris (starrbockar), Art Plateumaris rustica (Kunze, 1818) - matt starrbock Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på olika arter av starr i vegetationsrika strandmiljöer och kärr. Utbredd från Skåne till Jämtland. Få sentida fynd. Hot mot arten är igenväxning av strandängar och slåttermader som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Längd 6–9 mm. Kropp bred och klumpig med kraftiga ben och antenner. Halssköld behårad, parallellsidig utan utstående framhörn. Kropp hos hanen med svag, mörkt violett, blå eller grönaktig metallglans, hos honan tydligare bronsfärgad. Ben vanligen rödbruna, antenner delvis mörka. Arten är extremt svår att skilja från P. affinis, och det är osäkert om det verkligen rör sig om två skilda arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt starrbock

Länsvis förekomst och status för matt starrbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt starrbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Jämtland. Arten var fram till 1900-talets mitt en av de oftast insamlade bladbockarna. Efter 1985 finns fynd från spridda lokaler över större delen av utbredningsområdet, men frekvensen verkar ha minskat betydligt i förhållande till andra arter. Känd från alla de nordiska länderna (inga sentida fynd är kända från Finland) och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Plateumarini  
 • Släkte
  Plateumaris - starrbockar 
 • Art
  Plateumaris rustica(Kunze, 1818) - matt starrbock

Larvutvecklingen sker under vattnet, förmodligen främst på starr (Carex); arten är noterad på t.ex. flaskstarr (C. rostrata), blåsstarr (C. vesicaria) och vasstarr (C. acuta). Arten påträffas i flera olika typer av vegetationsrika strandmiljöer och kärr med lös botten, och dess krav är svåra att precisera. Ofta på betade strandängar vid sjöar och åar, men också i rikkärr, vid myrgölar och i öppna, blöta strandskogar. Larverna lever på värdväxternas rötter och jordstammar. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under juni-juli, sittande på starr och andra strandväxter. Den gnager troligen främst på bladen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Myrbiotoper, Sötvattensstrand, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Arten kan ha missgynnats av den starka minskningen av strandbete. Möjligen har också den starka expansionen av t.ex. bladvass och jättegröe i många näringsrika strandmiljöer trängt undan artens värdväxter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess miljökrav klarläggas. Bete av näringsrika strandängar bör gynnas och återupptas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Plateumarini  
 • Släkte
  Plateumaris - starrbockar 
 • Art
  Plateumaris rustica, (Kunze, 1818) - matt starrbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.