Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptocephalus hypochoeridis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus hypochoeridis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5,5 mm lång bladbagge med cylindrisk, kraftigt välvd kroppsform. Skalbaggen är starkt metalliskt grönglänsande. Huvudet är nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika. (Dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Arten är mycket lik de rödlistade fallbaggarna C. sericeus och C. aureolus, men dessa är alltid över 6 mm långa. Den är svårbestämd, och identifieringen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptocephalus hypochoeridis Observationer i Sverige för Cryptocephalus hypochoeridis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har varit utbredd från Skåne till Ångermanland. Sedan 1960-talet har arten minskat drastiskt. Efter 1985 finns bara få fynd, men spridda över hela utbredningsområdet. I Skåne och på Öland är arten numera betydligt ovanligare än C. sericeus. Arten är känd från alla våra grannländer men har överallt gått tillbaka och är rödlistad som starkt hotad i Danmark, Norge och i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, gärna fibblor och andra korgblommiga örter. Larvutvecklingen sker på marken. På torra och varma lokaler med markblottor; torrängar, sandfält, vägslänter eller igenväxande kalkbrott. Tidigare utbredd från Skåne till Ångermanland. Starkt minskande, men sentida fynd åtminstone i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Östergötland (Ombergstrakten), Västergötland (Kinnekulle), Närke, Uppland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas under högsommaren, vanligen sittande i korgarna av olika korgblommiga växter, gärna fibblor och rödklint Centaurea jacea. Arten förekommer på torra och öppna marker såsom torrängar, sandfält, vägslänter och igenväxande kalkbrott. Larven lever i ett säcklikt hus tillverkat av exkrementer, och larvutvecklingen, som troligen är flerårig, sker på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är inte kända, men troligen kräver larven varma lokaler med delvis blottad mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korgblommiga
· korgblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758) Synonymer Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, gärna fibblor och andra korgblommiga örter. Larvutvecklingen sker på marken. På torra och varma lokaler med markblottor; torrängar, sandfält, vägslänter eller igenväxande kalkbrott. Tidigare utbredd från Skåne till Ångermanland. Starkt minskande, men sentida fynd åtminstone i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Östergötland (Ombergstrakten), Västergötland (Kinnekulle), Närke, Uppland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4–5,5 mm lång bladbagge med cylindrisk, kraftigt välvd kroppsform. Skalbaggen är starkt metalliskt grönglänsande. Huvudet är nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika. (Dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Arten är mycket lik de rödlistade fallbaggarna C. sericeus och C. aureolus, men dessa är alltid över 6 mm långa. Den är svårbestämd, och identifieringen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptocephalus hypochoeridis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptocephalus hypochoeridis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har varit utbredd från Skåne till Ångermanland. Sedan 1960-talet har arten minskat drastiskt. Efter 1985 finns bara få fynd, men spridda över hela utbredningsområdet. I Skåne och på Öland är arten numera betydligt ovanligare än C. sericeus. Arten är känd från alla våra grannländer men har överallt gått tillbaka och är rödlistad som starkt hotad i Danmark, Norge och i Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus hypochoeridis(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)

Den fullbildade skalbaggen påträffas under högsommaren, vanligen sittande i korgarna av olika korgblommiga växter, gärna fibblor och rödklint Centaurea jacea. Arten förekommer på torra och öppna marker såsom torrängar, sandfält, vägslänter och igenväxande kalkbrott. Larven lever i ett säcklikt hus tillverkat av exkrementer, och larvutvecklingen, som troligen är flerårig, sker på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är inte kända, men troligen kräver larven varma lokaler med delvis blottad mark.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
Artens tillbakagång hänger samman med kulturlandskapets förändring, där upphörande slåtter och bete har lett till att öppna, soliga torrängar med markblottor lämpliga för larvens utveckling efterhand har växt igen med högväxt gräs och örter och småningom förbuskats.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bete av torra, solexponerade marker bör gynnas och återupptas. Solexponerade täkter som stenbrott och sandtag bör inte återställas utan lämnas öppna och uppväxande buskar och träd röjas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus hypochoeridis, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012.