Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptocephalus pallifrons

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus pallifrons
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,5 mm lång bladbagge med cylindrisk, starkt välvd kroppsform och starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt gult huvud. Halsskölden är svart och slät, täckvingarna har svagt men tydligt metallskimmer och tydliga punktrader, benen och antennernas bas är gula. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptocephalus pallifrons Observationer i Sverige för Cryptocephalus pallifrons
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades fram till 1960-talet sällsynt i Götaland och Svealand. Den är också funnen i Norrbottens kustland. Från perioden efter 1970 är endast några få fynd från Norrbotten kända. Arten saknas i Norge, är sällsynt i Danmark och spridd i Finland. Den är utbredd från norra och mellersta Europa genom Sibirien till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på bladen av björk och viden, på fuktiga marker. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Mycket få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Mycket lite är känt om artens biologi. Fullvuxna skalbaggar har påträffats på bladen av björk och viden på fuktiga marker. Som hos andra fallbaggar kryper larven säkerligen omkring på marken bärande på ett säcklikt hus av exkrementer och växtfragment. Det är säkert också larvens miljökrav som begränsar artens förekomst, men om dessa vet man föga. Förmodligen kräver den som andra fallbaggar öppen, glest bevuxen, solexponerad mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus pallifrons Gyllenhal, 1813 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på bladen av björk och viden, på fuktiga marker. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Mycket få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,5–3,5 mm lång bladbagge med cylindrisk, starkt välvd kroppsform och starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt gult huvud. Halsskölden är svart och slät, täckvingarna har svagt men tydligt metallskimmer och tydliga punktrader, benen och antennernas bas är gula. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptocephalus pallifrons

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptocephalus pallifrons

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades fram till 1960-talet sällsynt i Götaland och Svealand. Den är också funnen i Norrbottens kustland. Från perioden efter 1970 är endast några få fynd från Norrbotten kända. Arten saknas i Norge, är sällsynt i Danmark och spridd i Finland. Den är utbredd från norra och mellersta Europa genom Sibirien till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus pallifronsGyllenhal, 1813

Mycket lite är känt om artens biologi. Fullvuxna skalbaggar har påträffats på bladen av björk och viden på fuktiga marker. Som hos andra fallbaggar kryper larven säkerligen omkring på marken bärande på ett säcklikt hus av exkrementer och växtfragment. Det är säkert också larvens miljökrav som begränsar artens förekomst, men om dessa vet man föga. Förmodligen kräver den som andra fallbaggar öppen, glest bevuxen, solexponerad mark.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Orsakerna till artens tillbakagång är okända men har förmodligen koppling till igenväxningen av kulturlandskapet; särskilt utdikning och beskogning av kulturpåverkade fuktmarker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Eftersom artens biologi är så dåligt känd är det svårt att ge råd om lämpliga åtgärder. Slåtter och bete av fuktmarker bör dock gynna arten.

Artportalen 2015. Rapportsystemet för växter, djur och svampar. ArtDatabanken SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-14].

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus pallifrons, Gyllenhal, 1813
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.