Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oomorphus concolor

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Oomorphus concolor
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3 mm lång bladbagge med oval, starkt välvd kropp. Glänsande svart, översidan med metallskimmer. Ben och antenner är korta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oomorphus concolor Observationer i Sverige för Oomorphus concolor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skalbaggen är funnen på ett fåtal glest spridda lokaler utmed Götalands kust från Skåne till Öland. Närmast finns arten i Danmark där den är sällsynt, men ej anses hotad, och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på murgröna i lövskogsmiljöer. Arten är flygoförmögen och är funnen på några glest spridda lokaler i södra Götalands kusttrakter från Skåne till Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Lever främst på murgröna Hedera helix i kustnära lövskogsmiljöer. Kirskål Aegopodium podagraria har emellertid också angivits som värdväxt, och även i Sverige har arten påträffats på kirskål på platser där murgröna inte förekommit. Arten är nattaktiv och både fullbildade skalbaggar och larver äter av unga blad. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kirskål
· kirskål
· murgröna
· murgröna
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Oomorphus, Art Oomorphus concolor (Sturm, 1807) Synonymer Lamprosoma concolor (Sturm, 1807)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på murgröna i lövskogsmiljöer. Arten är flygoförmögen och är funnen på några glest spridda lokaler i södra Götalands kusttrakter från Skåne till Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En 2–3 mm lång bladbagge med oval, starkt välvd kropp. Glänsande svart, översidan med metallskimmer. Ben och antenner är korta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oomorphus concolor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oomorphus concolor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skalbaggen är funnen på ett fåtal glest spridda lokaler utmed Götalands kust från Skåne till Öland. Närmast finns arten i Danmark där den är sällsynt, men ej anses hotad, och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Lamprosomatinae  
 • Släkte
  Oomorphus  
 • Art
  Oomorphus concolor(Sturm, 1807)
  Synonymer
  Lamprosoma concolor (Sturm, 1807)

Lever främst på murgröna Hedera helix i kustnära lövskogsmiljöer. Kirskål Aegopodium podagraria har emellertid också angivits som värdväxt, och även i Sverige har arten påträffats på kirskål på platser där murgröna inte förekommit. Arten är nattaktiv och både fullbildade skalbaggar och larver äter av unga blad. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kirskål - Aegopodium podagraria (Har betydelse)
· murgröna - Hedera helix (Viktig)
De få kända lokalerna är starkt isolerade från varandra och eftersom murgrönebaggen helt saknar flygförmåga är populationen starkt fragmenterad. Ingrepp i de få kända lokalerna som skadar förekomsten av murgröna är ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Ytterligare kustnära murgrönelokaler bör inventeras. Nuvarande lokaler bör undantas från åtgärder som skadar murgröneförekomsterna.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Lamprosomatinae  
 • Släkte
  Oomorphus  
 • Art
  Oomorphus concolor, (Sturm, 1807)
  Synonymer
  Lamprosoma concolor (Sturm, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012.