Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysolina sturmi

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Chrysolina sturmi
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–10 mm lång bladbagge med en oval, starkt välvd kroppsform. Kroppen är svart med violettglänsande översida, antennernas bas och fötterna brungula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysolina sturmi Observationer i Sverige för Chrysolina sturmi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare sällsynt utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Efter 1985 finns fynd endast från Skåne och Öland. Närmast är arten uppgiven från Norge, där den anses regionalt utdöd, Danmark, där den är sällsynt men inte anses hotad, samt Baltikum. Arten är utbredd från Europa österut till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på jordreva (Glechoma) i öppna gräsmarker, främst naturbetesmarker. Tidigare utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från Skåne och Öland. Saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
Ekologi
Lever på jordreva (Glechoma hederacea) i öppna fuktiga gräsmarker, främst naturbetesmarker. Arten har reducerade flygvingar och saknar troligen flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· jordreva
· jordreva
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Chrysolina, Art Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) Synonymer Chrysolina diversipes (Bedel, 1892)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på jordreva (Glechoma) i öppna gräsmarker, främst naturbetesmarker. Tidigare utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från Skåne och Öland. Saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
En 6–10 mm lång bladbagge med en oval, starkt välvd kroppsform. Kroppen är svart med violettglänsande översida, antennernas bas och fötterna brungula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chrysolina sturmi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysolina sturmi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare sällsynt utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Efter 1985 finns fynd endast från Skåne och Öland. Närmast är arten uppgiven från Norge, där den anses regionalt utdöd, Danmark, där den är sällsynt men inte anses hotad, samt Baltikum. Arten är utbredd från Europa österut till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina sturmi(Westhoff, 1882)
  Synonymer
  Chrysolina diversipes (Bedel, 1892)

Lever på jordreva (Glechoma hederacea) i öppna fuktiga gräsmarker, främst naturbetesmarker. Arten har reducerade flygvingar och saknar troligen flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· jordreva - Glechoma hederacea (Viktig)
Fuktiga betesmarker med förekomst av jordreva har minskat starkt under senare hälften av 1900-talet. Genom att arten troligen saknar flygförmåga kan populationen därmed ha blivit starkt fragmenterad.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens status bör närmare undersökas, och dess krav klarläggas ytterligare. Bibehållet och återupptaget bete av fuktiga betesmarker är säkerligen viktigt.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina sturmi, (Westhoff, 1882)
  Synonymer
  Chrysolina diversipes (Bedel, 1892)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.