Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeruca jucunda

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Galeruca jucunda
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–8 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Täckvingarna har glänsande, sammanhängande längsribbor. Den snarlika och likaledes rödlistade arten G. interrupta har ljusare bruna täckvingar med blankt svarta ribbor som är ställvis avbrutna. De två arterna är svårskilda, och har tidigare slagits samman till en.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeruca jucunda Observationer i Sverige för Galeruca jucunda
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Nordeuropa är alvarbladbaggen endast känd från Öland och Gotland. Efter 1985 finns det ganska många fynd från Öland, både från Stora Alvaret och olika mindre alvarområden. På Gotland tycks arten däremot ha minskat. Efter 1985 finns bara ett par fynd därifrån. Den svenska förekomsten är starkt isolerad, och utanför Öland och Gotland förekommer arten i Centralasien, Mindre Asien och sydöstra Europa, från Balkanhalvön och Ukraina upp till de sydliga delarna av Österrike, Tjeckien och Polen. Den hör alltså till den grupp av sydösteuropeiska torrmarksorganismer som i Nordeuropa har en isolerad utpost på Öland och Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Lever troligen på någon art av Artemisia, främst på hällmarksalvar men också på torrängar och sandmark. Begränsad till Öland och Gotland. Rätt frekvent på Stora alvaret. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i den södra delen av utbredningsområdet på olika arter av malört, bl.a. fältmalört (A. campestris). Denna art är vanlig på Ölands och Gotlands torrmarker och den är troligen även hos oss larvens huvudföda. Främst på de allra kargaste hällmarkerna, där jordtäcke saknas eller är ytterst tunt. Någon gång är den även påträffad på alvartorrängar eller på sandmark, vilket verkar vara den vanliga förekomstmiljön i Sydosteuropa. Liksom den närbesläktade renfanebaggen Galeruca tanaceti har de fullbildade skalbaggarna under torrperioder när övrig vegetation är nedvissnad påträffats ätande på fetknopp (Sedum spp.). Detta är dock säkerligen inte den huvudsakliga näringsväxten. De svarta borstiga larverna påträffas under försommaren och förpuppar sig i marken. De fullbildade skalbaggarna finner man under högsommaren och eftersommaren, vanligen krypande på marken eller gömda under stenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· malörter
· malörter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Galeruca, Art Galeruca jucunda (Faldermann, 1837) Synonymer Galeruca interrupta var. oelandica Boheman, 1849, Galeruca circumdata Duftschmid, 1825

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Lever troligen på någon art av Artemisia, främst på hällmarksalvar men också på torrängar och sandmark. Begränsad till Öland och Gotland. Rätt frekvent på Stora alvaret. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6–8 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Täckvingarna har glänsande, sammanhängande längsribbor. Den snarlika och likaledes rödlistade arten G. interrupta har ljusare bruna täckvingar med blankt svarta ribbor som är ställvis avbrutna. De två arterna är svårskilda, och har tidigare slagits samman till en.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeruca jucunda

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeruca jucunda

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Nordeuropa är alvarbladbaggen endast känd från Öland och Gotland. Efter 1985 finns det ganska många fynd från Öland, både från Stora Alvaret och olika mindre alvarområden. På Gotland tycks arten däremot ha minskat. Efter 1985 finns bara ett par fynd därifrån. Den svenska förekomsten är starkt isolerad, och utanför Öland och Gotland förekommer arten i Centralasien, Mindre Asien och sydöstra Europa, från Balkanhalvön och Ukraina upp till de sydliga delarna av Österrike, Tjeckien och Polen. Den hör alltså till den grupp av sydösteuropeiska torrmarksorganismer som i Nordeuropa har en isolerad utpost på Öland och Gotland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca jucunda(Faldermann, 1837)
  Synonymer
  Galeruca interrupta var. oelandica Boheman, 1849
  Galeruca circumdata Duftschmid, 1825

Lever i den södra delen av utbredningsområdet på olika arter av malört, bl.a. fältmalört (A. campestris). Denna art är vanlig på Ölands och Gotlands torrmarker och den är troligen även hos oss larvens huvudföda. Främst på de allra kargaste hällmarkerna, där jordtäcke saknas eller är ytterst tunt. Någon gång är den även påträffad på alvartorrängar eller på sandmark, vilket verkar vara den vanliga förekomstmiljön i Sydosteuropa. Liksom den närbesläktade renfanebaggen Galeruca tanaceti har de fullbildade skalbaggarna under torrperioder när övrig vegetation är nedvissnad påträffats ätande på fetknopp (Sedum spp.). Detta är dock säkerligen inte den huvudsakliga näringsväxten. De svarta borstiga larverna påträffas under försommaren och förpuppar sig i marken. De fullbildade skalbaggarna finner man under högsommaren och eftersommaren, vanligen krypande på marken eller gömda under stenar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
· malörter - Artemisia (Viktig)
På Stora Alvaret på Öland är arten ännu relativt vanlig men förekomsten är liten och bladbaggen missgynnas av minskat bete som leder till alvarens och torrmarkernas igenväxning. Detta gäller särskilt på Gotland och på Ölands mindre alvarområden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens biologi och födoval hos oss bör undersökas närmare. Fortsatt röjning och bete, särskilt på småalvar och andra torrmarker på Öland och Gotland behövs för att förekomstarean inte ska minska ytterligare.
I rödlistan 2005 togs arten upp under arbetsnamnet Galeruca interrupta var. oelandica, eftersom arttillhörigheten vid denna tillpunkt ej var säkerställd.

Beenen, R. 2002. Revisional notes on Galeruca 2 (Coleoptera, Chrysomelidae). Ent. Bl. 98:21–28.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca jucunda, (Faldermann, 1837)
  Synonymer
  Galeruca interrupta var. oelandica Boheman, 1849
  Galeruca circumdata Duftschmid, 1825
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.