Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeruca pomonae

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Galeruca pomonae
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–12 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar oftast gulbruna eller bruna, sällan svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeruca pomonae Observationer i Sverige för Galeruca pomonae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd med vissa luckor från Skåne till Dalarna och vidare längs Norrlandskusten till Västerbotten. Arten har minskat starkt under 1900-talets andra hälft. Fynd efter 1985 finns från södra Götaland från Halland till Gotland, från Värmland samt från Hälsingland. Närmast finns arten i Danmark där den anses sällsynt men inte hotad och Baltikum. Arten är utbredd från Europa och Nordafrika österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på korgblommiga växter, främst rödklint (Centaurea jacea). Ofta på torra sandiga marker som åsslänter, sandtäkter och älvbrinkar, men också på alvarmarker. Arten saknar flygförmåga. Utbredd från Skåne till Dalarna och vidare längs Norrlandskusten till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på korgblommiga växter, främst rödklint (Centaurea jacea). Ofta på torra sandiga marker som åsslänter, sandtäkter och älvbrinkar, men också på alvarmarker. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klintar
· klintar
· korgblommiga
· korgblommiga
· rödklint
· rödklint
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Galeruca, Art Galeruca pomonae (Scopoli, 1763) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på korgblommiga växter, främst rödklint (Centaurea jacea). Ofta på torra sandiga marker som åsslänter, sandtäkter och älvbrinkar, men också på alvarmarker. Arten saknar flygförmåga. Utbredd från Skåne till Dalarna och vidare längs Norrlandskusten till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6–12 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar oftast gulbruna eller bruna, sällan svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeruca pomonae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeruca pomonae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd med vissa luckor från Skåne till Dalarna och vidare längs Norrlandskusten till Västerbotten. Arten har minskat starkt under 1900-talets andra hälft. Fynd efter 1985 finns från södra Götaland från Halland till Gotland, från Värmland samt från Hälsingland. Närmast finns arten i Danmark där den anses sällsynt men inte hotad och Baltikum. Arten är utbredd från Europa och Nordafrika österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca pomonae(Scopoli, 1763)

Lever på korgblommiga växter, främst rödklint (Centaurea jacea). Ofta på torra sandiga marker som åsslänter, sandtäkter och älvbrinkar, men också på alvarmarker. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klintar - Centaurea (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
· rödklint - Centaurea jacea (Viktig)
Torra, solexponerade sandmarker hotas av igenväxning som en följd av bl.a upphörd hävd, skogsplantering eller vattenreglering. Spridningsförmågan är begränsad, vilket kan göra att lokala förekomster blir isolerade.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Örtrika sandmarker bör särskilt gynnas vid naturvårdsåtgärder.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca pomonae, (Scopoli, 1763)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.