Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phyllotreta dilatata

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Phyllotreta dilatata
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5-3 mm lång svart jordloppa med breda vitgula strimmor på täckvingarna. Arten är svåridentifierad och bestämningen behöver bekräftas av specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phyllotreta dilatata Observationer i Sverige för Phyllotreta dilatata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Skåne och Uppland. Efter 1980 är den bara känd från Skåne. Arten förekommer också sällsynt i Danmark, men saknas i övriga Norden. Utanför Norden förekommer arten sällsynt i Mellaneuropa (klassad som hotad i Schleswig-Holstein (Gürlich et al. 2011)) men är också angiven från Sibirien (Löbl & Smetana 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på vattenfräne (Rorippa amphibia), i kärr och på stränder av sjöar och åar. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker huvudsakligen, och i Sverige möjligen uteslutande, på vattenfräne (Rorippa amphibia) (Doguet 1994). I Danmark är arten en gång funnen på bitterkrasse (Lepidium latifolium) (Hansen 1988). Värdväxten är bunden till grunda störda näringsrika stränder där den plötsligt kan dyka upp efter störning, för att efter några år försvinna igen. Värdväxten förekom förr främst i Skåne, Östergötland och östra Svealand, men har på de senaste 30 åren minskat starkt, åtminstone norr om Skåne. Orsaken är säkert minskad störning följd av igenväxning med vass och jättegröe i sådana miljöer.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fränen
· fränen
· vattenfräne
· vattenfräne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Phyllotreta, Art Phyllotreta dilatata Thomson, 1866 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på vattenfräne (Rorippa amphibia), i kärr och på stränder av sjöar och åar. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5-3 mm lång svart jordloppa med breda vitgula strimmor på täckvingarna. Arten är svåridentifierad och bestämningen behöver bekräftas av specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phyllotreta dilatata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phyllotreta dilatata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Skåne och Uppland. Efter 1980 är den bara känd från Skåne. Arten förekommer också sällsynt i Danmark, men saknas i övriga Norden. Utanför Norden förekommer arten sällsynt i Mellaneuropa (klassad som hotad i Schleswig-Holstein (Gürlich et al. 2011)) men är också angiven från Sibirien (Löbl & Smetana 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Phyllotreta  
 • Art
  Phyllotreta dilatataThomson, 1866

Larvutvecklingen sker huvudsakligen, och i Sverige möjligen uteslutande, på vattenfräne (Rorippa amphibia) (Doguet 1994). I Danmark är arten en gång funnen på bitterkrasse (Lepidium latifolium) (Hansen 1988). Värdväxten är bunden till grunda störda näringsrika stränder där den plötsligt kan dyka upp efter störning, för att efter några år försvinna igen. Värdväxten förekom förr främst i Skåne, Östergötland och östra Svealand, men har på de senaste 30 åren minskat starkt, åtminstone norr om Skåne. Orsaken är säkert minskad störning följd av igenväxning med vass och jättegröe i sådana miljöer.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fränen - Rorippa (Viktig)
· vattenfräne - Rorippa amphibia (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är minskning av störda miljöer där värdväxten kan förekomma. Vattenfränets plötsliga uppblomstring och försvinnande efter störning leder också till stora fluktuationer i artens populationsstorlek.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Bete och annan störning av näringsrika stränder så att en blankvattenzon bildas innanför vassen, bör gynna värdväxten och därmed även denna jordloppa.

Doguet, S., 1994 Coleoptères Chrysomelides 2. Alticines. Fédération Francaise des Sociétés Sciences naturelles – Paris.

Hansen, M. 1988. Nogle nye danske biller. Ent. Medd. 56: 17-27.

Gürlich, S., Suikat, S., Ziegler, W. 2011. Die Käfer Schleswig-Holsteins, Rote Liste, Band 3. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MLUR).

Löbl, I., & Smetana, A. 2010 Catalogue of Palaearctic Coleoptera: 6, Chrysomeloidea. Apollo Books, Steenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Phyllotreta  
 • Art
  Phyllotreta dilatata, Thomson, 1866
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.