Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mantura obtusata

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Mantura obtusata
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8-2,6 mm lång jordloppa med långsträckt oval kroppsform. Bakbenen är utformade som hoppben. Kroppen är ganska matt med blå eller grön metallglans. Antenner och ben är rödaktiga. Ett par närstående arter finns, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mantura obtusata Observationer i Sverige för Mantura obtusata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från spridda lokaler från Skåne till Västmanland. Efter 1985 finns bara några få fynd rapporterade från Skåne och Västmanland. Arten är känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. I Norge är den rödlistad som sårbar. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på fuktiga marker. Värdväxter är skräppor, främst krusskräppa. Arten är känd från spridda lokaler från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på fuktiga marker, främst strandängar vid eutrofa sjöar. Värdväxter anges i litteraturen som ängssyra, Rumex acetosa, och bergsyra, R. acetosella. De svenska fyndplatserna på strandängar talar i viss mån emot detta och antagligen lever arten här på skräppor. Larven lever i bladen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
· ängssyra
· ängssyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Mantura, Art Mantura obtusata (Gyllenhal, 1813) Synonymer Mantura ambigua Kutschera, 1862

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på fuktiga marker. Värdväxter är skräppor, främst krusskräppa. Arten är känd från spridda lokaler från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,8-2,6 mm lång jordloppa med långsträckt oval kroppsform. Bakbenen är utformade som hoppben. Kroppen är ganska matt med blå eller grön metallglans. Antenner och ben är rödaktiga. Ett par närstående arter finns, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mantura obtusata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mantura obtusata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från spridda lokaler från Skåne till Västmanland. Efter 1985 finns bara några få fynd rapporterade från Skåne och Västmanland. Arten är känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. I Norge är den rödlistad som sårbar. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Mantura  
 • Art
  Mantura obtusata(Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Mantura ambigua Kutschera, 1862

Lever på fuktiga marker, främst strandängar vid eutrofa sjöar. Värdväxter anges i litteraturen som ängssyra, Rumex acetosa, och bergsyra, R. acetosella. De svenska fyndplatserna på strandängar talar i viss mån emot detta och antagligen lever arten här på skräppor. Larven lever i bladen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergsyra - Rumex acetosella (Viktig)
· ängssyra - Rumex acetosa (Viktig)
Artens miljökrav är dåligt kända. På fuktiga betesmarker gynnas skräpporna genom att de inte betas av kreatur. Vid upphörd hävd konkurreras de ut av höga gräs och buskar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Bibehållet bete på fuktiga strandängar bör gynna arten.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Mantura  
 • Art
  Mantura obtusata, (Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Mantura ambigua Kutschera, 1862
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.