Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaetocnema aerosa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Chaetocnema aerosa
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–2,2 mm lång jordloppa. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben. Kroppen är metalliskt bronsfärgad. Benen är bruna med mörkare lår, de bakre skenbenen har en tandlik utvidgning mitt på utsidan. Släktets arter är svårbestämda, och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chaetocnema aerosa Observationer i Sverige för Chaetocnema aerosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Arten verkar alltid ha varit sällsynt. Efter 1985 finns rapporter från Skåne, Öland, Gotland och Östergötland, men bara några av de öländska har kontrollerats. Närmast är arten rapporterad från Norge, Finland och Baltikum. I Norge är klassningen osäker på grund av kunskapsbrist, i Finland anses den vara sårbar. Arten är utbredd från Västeuropa till Turkiet och Israel.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på knappsäv (Eleocharis palustris), och troligen andra arter av släktet Eleocharis, på öppna fuktiga marker, t.ex. stränder, slåtterängar och betesmarker. Arten är känd från spridda landskap från Skåne till Lule lappmark. Sentida fynd främst på Öland, men arten kan till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på knappsäv (Eleocharis palustris), och troligen andra arter av släktet Eleocharis, på öppna fuktiga marker, t.ex. stränder, slåtterängar och betesmarker.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· dysäv
· dysäv
· knappsäv
· knappsäv
· småsäv
· småsäv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Chaetocnema, Art Chaetocnema aerosa (Letzner, 1846) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på knappsäv (Eleocharis palustris), och troligen andra arter av släktet Eleocharis, på öppna fuktiga marker, t.ex. stränder, slåtterängar och betesmarker. Arten är känd från spridda landskap från Skåne till Lule lappmark. Sentida fynd främst på Öland, men arten kan till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,6–2,2 mm lång jordloppa. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben. Kroppen är metalliskt bronsfärgad. Benen är bruna med mörkare lår, de bakre skenbenen har en tandlik utvidgning mitt på utsidan. Släktets arter är svårbestämda, och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chaetocnema aerosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chaetocnema aerosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Arten verkar alltid ha varit sällsynt. Efter 1985 finns rapporter från Skåne, Öland, Gotland och Östergötland, men bara några av de öländska har kontrollerats. Närmast är arten rapporterad från Norge, Finland och Baltikum. I Norge är klassningen osäker på grund av kunskapsbrist, i Finland anses den vara sårbar. Arten är utbredd från Västeuropa till Turkiet och Israel.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Chaetocnema  
 • Art
  Chaetocnema aerosa(Letzner, 1846)

Lever på knappsäv (Eleocharis palustris), och troligen andra arter av släktet Eleocharis, på öppna fuktiga marker, t.ex. stränder, slåtterängar och betesmarker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· dysäv - Eleocharis multicaulis (Har betydelse)
· knappsäv - Eleocharis palustris (Viktig)
· småsäv - Eleocharis (Viktig)
Artens miljökrav är dåligt kända. Försvinnandet av stora arealer hävdade strandängar under de senaste 50 åren är en trolig orsak till tillbakagången.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Bibehållet bete på fuktiga strandängar bör gynna arten.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Chaetocnema  
 • Art
  Chaetocnema aerosa, (Letzner, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.