Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaetocnema confusa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Chaetocnema confusa
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång jordloppa. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben. Kroppen är metalliskt svartgrön. Benen är gulbruna med mörkare lår, de bakre skenbenen har en tandlik utvidgning mitt på utsidan. Släktets arter är svårbestämda, och identifieringen bör bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chaetocnema confusa Observationer i Sverige för Chaetocnema confusa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och Lettland. Arten är utbredd från Västeuropa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten lever på olika lågvuxna arter av starr, t.ex. hirsstarr eller blekstarr, möjligen även på Juncus-arter. I olika våtmarker som t.ex. rikkärr, fuktiga slåtterängar och betesmarker. Arten saknar troligen flygförmåga. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika lågvuxna arter av starr, t.ex. hirsstar, Carex panicea, eller blekstarr, C. pallescens, möjligen även på tåg-arter, Juncus, i olika våtmarker som t.ex. rikkärr, fuktiga slåtterängar och betesmarker. Arten saknar troligen flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blekstarr
· blekstarr
· hirsstarr
· hirsstarr
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Chaetocnema, Art Chaetocnema confusa (Boheman, 1851) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten lever på olika lågvuxna arter av starr, t.ex. hirsstarr eller blekstarr, möjligen även på Juncus-arter. I olika våtmarker som t.ex. rikkärr, fuktiga slåtterängar och betesmarker. Arten saknar troligen flygförmåga. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,5 mm lång jordloppa. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben. Kroppen är metalliskt svartgrön. Benen är gulbruna med mörkare lår, de bakre skenbenen har en tandlik utvidgning mitt på utsidan. Släktets arter är svårbestämda, och identifieringen bör bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chaetocnema confusa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chaetocnema confusa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och Lettland. Arten är utbredd från Västeuropa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Chaetocnema  
 • Art
  Chaetocnema confusa(Boheman, 1851)

Lever på olika lågvuxna arter av starr, t.ex. hirsstar, Carex panicea, eller blekstarr, C. pallescens, möjligen även på tåg-arter, Juncus, i olika våtmarker som t.ex. rikkärr, fuktiga slåtterängar och betesmarker. Arten saknar troligen flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blekstarr - Carex pallescens (Viktig)
· hirsstarr - Carex panicea (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Artens miljökrav är dåligt kända, men igenväxning av våtmarker som en följd av upphörd hävd är ett tänkbart hot. Genom att arten saknar flygförmåga är populationen troligen fragmenterad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Artens biologi och miljökrav hos oss behöver undersökas.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Chaetocnema  
 • Art
  Chaetocnema confusa, (Boheman, 1851)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.