Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Squamapion atomarium

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Squamapion atomarium
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,1–1,7 mm lång spetsvivel med högvälvd päronformad kropp och framsträckt något krökt snyte. Färgen är svart. Översidan är finhårig vilket ger viveln ett gråaktigt utseende. Arten är mycket svårbestämd och identifieringen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Squamapion atomarium Observationer i Sverige för Squamapion atomarium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland. På senare tid har den påträffats i Skåne, södra Halland samt på Öland och Gotland. I våra grannländer förekommer den i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på olika arter av timjan, hos oss är arten bara känd från backtimjan (Thymus serpyllum). På torr, solexponerad, helst kortbetad mark, både på kalkhällmarker, grusalvar, torrängar och sandmarker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av timjan, hos oss är arten bara känd från backtimjan (Thymus serpyllum). På torr, solexponerad, helst kortbetad mark, både på kalkhällmarker, grusalvar, torrängar och sandmarker. Larverna utvecklas under sommaren i avlånga rödaktiga gallbildningar på värdväxtens årsskott. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under eftersommaren och hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· stortimjan
· stortimjan
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Squamapion, Art Squamapion atomarium (Kirby, 1808) Synonymer Apion atomarium Kirby, 1808

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på olika arter av timjan, hos oss är arten bara känd från backtimjan (Thymus serpyllum). På torr, solexponerad, helst kortbetad mark, både på kalkhällmarker, grusalvar, torrängar och sandmarker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,1–1,7 mm lång spetsvivel med högvälvd päronformad kropp och framsträckt något krökt snyte. Färgen är svart. Översidan är finhårig vilket ger viveln ett gråaktigt utseende. Arten är mycket svårbestämd och identifieringen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Squamapion atomarium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Squamapion atomarium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland. På senare tid har den påträffats i Skåne, södra Halland samt på Öland och Gotland. I våra grannländer förekommer den i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion atomarium(Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion atomarium Kirby, 1808

Lever på olika arter av timjan, hos oss är arten bara känd från backtimjan (Thymus serpyllum). På torr, solexponerad, helst kortbetad mark, både på kalkhällmarker, grusalvar, torrängar och sandmarker. Larverna utvecklas under sommaren i avlånga rödaktiga gallbildningar på värdväxtens årsskott. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under eftersommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· stortimjan - Thymus pulegioides (Har betydelse)
· timjan - Thymus (Viktig)
På Öland är timjanspetsviveln ännu spridd, men på fastlandet är öppna torrmarker med timjan starkt minskande, främst på grund av minskat eller upphörande bete i magra naturbetesmarker.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens nuvarande förekomst och status bör undersökas. Bevarat eller återupptaget bete i torrmarker med backtimjan gynnar arten.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Brill, Leiden, New York, Köln.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion atomarium, (Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion atomarium Kirby, 1808
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.