Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Otiorhynchus rugifrons

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Otiorhynchus rugifrons
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5-6,5 mm lång svart vivel med brett snyte som utvidgas framåt. Bakkroppen är oval och tydligt avsatt från den smalare, likaså ovala mellankroppen. Arten kan identifieras med hjälp av Palm (1996) eller Hansen (1965).
Utbredning
Länsvis förekomst för Otiorhynchus rugifrons Observationer i Sverige för Otiorhynchus rugifrons
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen utmed Västkusten från Skåne till norska gränsen samt på enstaka lokaler i Jämtland och Torne Lappmark. Det finns också en uppgift från Gotland. Det finns många fynd från Halland, Göteborgstrakten och Bohuslän från 1960- och 1970-talen. Efter 1980 finns bara ett enda fynd (norra Halland). I Norge förekommer arten ända till ryska gränsen. I Finland finns enstaka fynd längst i nordväst. I Danmark är den funnen på några få lokaler. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker vid rötterna av olika låga örter på torra, öppna, sandiga eller steniga marker. Värdväxter som nämns i litteraturen är backtimjan, smultron, Reseda och Saxifraga-arter. Dels i fjällen ovanför trädgränsen, dels på havsstränder och kusthedar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
I Sverige verkar arten vara bunden till torra, sandiga marker med kortväxt vegetation nära havet och på fjällhedar ovan trädgränsen. Den fullväxta skalbaggen är nattaktiv och vilar under dagen i förnan. Den lever på olika växter. Larven utvecklas i marken där den gnager på växtrötter. De fullbildade baggarna kläcks på eftersommaren och övervintrar (Palm 1996).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Otiorhynchus, Art Otiorhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813) Synonymer Otiorrhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker vid rötterna av olika låga örter på torra, öppna, sandiga eller steniga marker. Värdväxter som nämns i litteraturen är backtimjan, smultron, Reseda och Saxifraga-arter. Dels i fjällen ovanför trädgränsen, dels på havsstränder och kusthedar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 5,5-6,5 mm lång svart vivel med brett snyte som utvidgas framåt. Bakkroppen är oval och tydligt avsatt från den smalare, likaså ovala mellankroppen. Arten kan identifieras med hjälp av Palm (1996) eller Hansen (1965).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Otiorhynchus rugifrons

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Otiorhynchus rugifrons

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen utmed Västkusten från Skåne till norska gränsen samt på enstaka lokaler i Jämtland och Torne Lappmark. Det finns också en uppgift från Gotland. Det finns många fynd från Halland, Göteborgstrakten och Bohuslän från 1960- och 1970-talen. Efter 1980 finns bara ett enda fynd (norra Halland). I Norge förekommer arten ända till ryska gränsen. I Finland finns enstaka fynd längst i nordväst. I Danmark är den funnen på några få lokaler. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Otiorhynchini  
 • Släkte
  Otiorhynchus  
 • Art
  Otiorhynchus rugifrons(Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Otiorrhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813)

I Sverige verkar arten vara bunden till torra, sandiga marker med kortväxt vegetation nära havet och på fjällhedar ovan trädgränsen. Den fullväxta skalbaggen är nattaktiv och vilar under dagen i förnan. Den lever på olika växter. Larven utvecklas i marken där den gnager på växtrötter. De fullbildade baggarna kläcks på eftersommaren och övervintrar (Palm 1996).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Arten var förmodligen gynnad av bete på torra, magra havsnära marker och minskningen kan misstänkas bero på upphörd hävd på magra betesmarker utefter Västkusten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör gynnas av bete på torra strandmarker utmed Västkusten. Den kan vara förbisedd och bör eftersökas i detta område och även i fjälltrakterna.

Palm, E. 1996. Nordeuropas Snudebiller. Apollo Books, Steenstrup.

Hansen, V. 1965. Biller XXI, Snudebiller. G. E. C. Gads Forlag, København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Otiorhynchini  
 • Släkte
  Otiorhynchus  
 • Art
  Otiorhynchus rugifrons, (Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Otiorrhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.