Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blågryn

Organismgrupp Lavar Moelleropsis nebulosa
Blågryn Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blågryn har en skorpformig, grovt grynig, ljust till mörkt blågrå bål av runda till något avlånga gryn som blir upp till 0,1 mm i diameter. Apothecier förekommer stundom och är upp till 1 mm breda. Disken är brun till rödbrun och plan till konvex. Kanten består av en tunn, diskfärgad egenkant, som dock ofta skyms av en bålfärgad, oregelbunden, grovt grynig bålkant. Blågryn kan möjligen förväxlas med gytterlav Pannaria pezizoides. Denna har dock tydligt plattade fjäll vilka är större, horisontella och vanligen rödbruna. Dessutom är sporerna hos gytterlav längre (>25 µm) än hos blågryn (<20 µm). Den på bark förekommande olivbrun gytterlav Pannaria mediterranea som förekommer på bark är också snarlik.
Utbredning
Länsvis förekomst för blågryn Observationer i Sverige för blågryn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blågryn är känd från ett tiotal lokaler i Skåne, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Värmland och Närke. Det finns också en dåligt preciserad lokal från Dalarna och en kollekt från Uppland som eventuellt kan tillhöra denna art men materialet är så begränsat att en säker bestämning inte går att göra. Arten finns nu bara i Skåne på en nyfunnen lokal vid Arild öster om Kullaberg. Arten är dock ännu inte eftersökt på alla gamla lokaler. I Danmark, där arten är rödlistad som Sårbar, är den känd från ett tiotal lokaler. I Norge finns flera nyfunna lokaler. Utanför Skandinavien är den spridd i mellersta, södra och västra Europa samt på Madeira.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Känd från ett 10-tal lokaler i södra och mellersta Sverige men det fanns 2010 bara en aktuell lokal vardera i Skåne och Södermanland. Under 2014 hittades den på fyra lokaler i Jönköpings kommun och sannolikt är mörkertalet relativt högt. Växer på bar sandig jord i öppna lägen (dikesskärningar, vägskärningar, grustäkter) med hög luftfuktighet. Bar jord i rätta miljöer har i stor utsträckning vuxit igen. Har en liknande ekologi som den likaså rödlistade småfruktigt blågryn Gregorella humida. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (24-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (6-450). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 200 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Blågryn växer på sandig eller lerig, mineralrik jord i vägskärningar, torra backar, lertag eller på sandiga stränder i oftast öppna lägen. Luftfuktigheten är hög. Arten tål inte igenväxning eller konkurrens från örter eller gräs. På den aktuella lokalen i Skåne växer arten på sluttande, bar mineraljord under grästuvor och mellan klipputsprång och småstenar, nära havet. Troligen är ekologin inte fullständigt känd och man har först i sen tid fått upp ögonen för lämpliga växtplatser för arten. Trots det har inte fler lokaler hittats men det finns en möjlighet att blågryn kan komma att hittas på ytterligare lokaler.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Pannariaceae, Släkte Moelleropsis (blågryn), Art Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln. - blågryn Synonymer Pannaria nebulosa (Hoffm.) Nyl., Patellaria nebulosa Berk. & Broome

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Känd från ett 10-tal lokaler i södra och mellersta Sverige men det fanns 2010 bara en aktuell lokal vardera i Skåne och Södermanland. Under 2014 hittades den på fyra lokaler i Jönköpings kommun och sannolikt är mörkertalet relativt högt. Växer på bar sandig jord i öppna lägen (dikesskärningar, vägskärningar, grustäkter) med hög luftfuktighet. Bar jord i rätta miljöer har i stor utsträckning vuxit igen. Har en liknande ekologi som den likaså rödlistade småfruktigt blågryn Gregorella humida. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (24-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (6-450). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 200 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Blågryn har en skorpformig, grovt grynig, ljust till mörkt blågrå bål av runda till något avlånga gryn som blir upp till 0,1 mm i diameter. Apothecier förekommer stundom och är upp till 1 mm breda. Disken är brun till rödbrun och plan till konvex. Kanten består av en tunn, diskfärgad egenkant, som dock ofta skyms av en bålfärgad, oregelbunden, grovt grynig bålkant. Blågryn kan möjligen förväxlas med gytterlav Pannaria pezizoides. Denna har dock tydligt plattade fjäll vilka är större, horisontella och vanligen rödbruna. Dessutom är sporerna hos gytterlav längre (>25 µm) än hos blågryn (<20 µm). Den på bark förekommande olivbrun gytterlav Pannaria mediterranea som förekommer på bark är också snarlik.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blågryn

Länsvis förekomst och status för blågryn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blågryn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blågryn är känd från ett tiotal lokaler i Skåne, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Värmland och Närke. Det finns också en dåligt preciserad lokal från Dalarna och en kollekt från Uppland som eventuellt kan tillhöra denna art men materialet är så begränsat att en säker bestämning inte går att göra. Arten finns nu bara i Skåne på en nyfunnen lokal vid Arild öster om Kullaberg. Arten är dock ännu inte eftersökt på alla gamla lokaler. I Danmark, där arten är rödlistad som Sårbar, är den känd från ett tiotal lokaler. I Norge finns flera nyfunna lokaler. Utanför Skandinavien är den spridd i mellersta, södra och västra Europa samt på Madeira.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Moelleropsis - blågryn 
 • Art
  Moelleropsis nebulosa(Hoffm.) Gyeln. - blågryn
  Synonymer
  Pannaria nebulosa (Hoffm.) Nyl.
  Patellaria nebulosa Berk. & Broome

Blågryn växer på sandig eller lerig, mineralrik jord i vägskärningar, torra backar, lertag eller på sandiga stränder i oftast öppna lägen. Luftfuktigheten är hög. Arten tål inte igenväxning eller konkurrens från örter eller gräs. På den aktuella lokalen i Skåne växer arten på sluttande, bar mineraljord under grästuvor och mellan klipputsprång och småstenar, nära havet. Troligen är ekologin inte fullständigt känd och man har först i sen tid fått upp ögonen för lämpliga växtplatser för arten. Trots det har inte fler lokaler hittats men det finns en möjlighet att blågryn kan komma att hittas på ytterligare lokaler.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Rätt miljöer har i stor utsträckning vuxit igen varför igenväxning är ett allvarligt hot mot arten liksom förmodligen även luftföroreningar, spridning av bekämpningsmedel och gödsel. Den enda aktuella saknar helt skydd men är kanske mest hotad av igenväxning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Den aktuella lokalen och ytterligare eventuella fyndplatser bör hindras från att växa igen och eventuellt bör marken störas regelbundet. Spridning av bekämpningsmedel och gödsel bör undvikas i omedelbar närhet av arten.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Ekman, S., Frödén, P & Westberg, M. 2000. Moelleropsis nebulosa rediscovered in Sweden. Graphis Scripta 12: 15-18.

Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württembergs. 2. Auflage, Del 1–2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Arvidsson 1992. Rev. Ulf Arup & Lars Arvidsson 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Moelleropsis - blågryn 
 • Art
  Moelleropsis nebulosa, (Hoffm.) Gyeln. - blågryn
  Synonymer
  Pannaria nebulosa (Hoffm.) Nyl.
  Patellaria nebulosa Berk. & Broome
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Arvidsson 1992. Rev. Ulf Arup & Lars Arvidsson 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.