Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tournotaris bimaculata

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Tournotaris bimaculata
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5-7,5 mm lång svartbrun vivel. Översidan har gulbrun behåring som bildar två längsstrimmor på halsskölden och två fläckar baktill på täckvingarna. Arten har ofta förväxlats med Notaris scirpi men skiljer sig genom att framskenbenen är fint taggiga på insidan. Arten kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)
Utbredning
Länsvis förekomst för Tournotaris bimaculata Observationer i Sverige för Tournotaris bimaculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare rapporterad från ett antal landskap i Göta- och Svealand, men många rapporter har visat sig bero på felbestämning. Säkra fynd finns bara från Götalands kusttrakter. Efter 1970 är den endast funnen i Skåne, i Halland samt på Öland. Arten saknas i Norge, I Finland är den funnen i den sydöstra skärgården och klassad som nära hotad (NT), i Danmark är den sällsynt men anses inte hotad. Arten är utbredd från Europa till Ostasien. I Tyskland är den klassad som hotad (3).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i stänglar av gräs eller halvgräs i våtmarker, hos oss främst havsstränder eller havsstrandängar. Exakt värdväxtval är okänt, men Typha latifolia, Phragmites australis, Phalaris arundinacea och Glyceria-arter finns omnämnda i litteraturen. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen är dåligt känd, men sker troligen i stjälkarna av olika gräs och halvgräs som rörflen (Phalaris arundinacea) och kaveldun (Typha latifolia) (Rheinheimer & Hassler 2010). Även bladvass (Phragmites australis) och olika Glyceria-arter finns omnämnda i litteraturen. Arten är främst kustbunden och funnen på fuktig, ofta sandig mark, t.ex. fuktsänkor i betade havsstrandängar. De fullbildade vivlarna påträffas både under vår-försommar och på hösten; på marken, genom slaghåvning på värdväxterna eller på t.ex. krypvide.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bredkaveldun
· bredkaveldun
· mannagräs
· mannagräs
· rörflen
· rörflen
· vass
· vass
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erirhinidae, Släkte Tournotaris, Art Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1787) Synonymer Notaris bimaculatus (Fabricius, 1787)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i stänglar av gräs eller halvgräs i våtmarker, hos oss främst havsstränder eller havsstrandängar. Exakt värdväxtval är okänt, men Typha latifolia, Phragmites australis, Phalaris arundinacea och Glyceria-arter finns omnämnda i litteraturen. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 5-7,5 mm lång svartbrun vivel. Översidan har gulbrun behåring som bildar två längsstrimmor på halsskölden och två fläckar baktill på täckvingarna. Arten har ofta förväxlats med Notaris scirpi men skiljer sig genom att framskenbenen är fint taggiga på insidan. Arten kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tournotaris bimaculata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tournotaris bimaculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare rapporterad från ett antal landskap i Göta- och Svealand, men många rapporter har visat sig bero på felbestämning. Säkra fynd finns bara från Götalands kusttrakter. Efter 1970 är den endast funnen i Skåne, i Halland samt på Öland. Arten saknas i Norge, I Finland är den funnen i den sydöstra skärgården och klassad som nära hotad (NT), i Danmark är den sällsynt men anses inte hotad. Arten är utbredd från Europa till Ostasien. I Tyskland är den klassad som hotad (3).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Erirhinidae  
 • Underfamilj
  Erirhininae  
 • Tribus
  Erirhinini  
 • Släkte
  Tournotaris  
 • Art
  Tournotaris bimaculata(Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Notaris bimaculatus (Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen är dåligt känd, men sker troligen i stjälkarna av olika gräs och halvgräs som rörflen (Phalaris arundinacea) och kaveldun (Typha latifolia) (Rheinheimer & Hassler 2010). Även bladvass (Phragmites australis) och olika Glyceria-arter finns omnämnda i litteraturen. Arten är främst kustbunden och funnen på fuktig, ofta sandig mark, t.ex. fuktsänkor i betade havsstrandängar. De fullbildade vivlarna påträffas både under vår-försommar och på hösten; på marken, genom slaghåvning på värdväxterna eller på t.ex. krypvide.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· bredkaveldun - Typha latifolia (Har betydelse)
· mannagräs - Glyceria fluitans (Har betydelse)
· rörflen - Phalaris arundinacea (Har betydelse)
· vass - Phragmites australis (Har betydelse)
Arten missgynnas sannolikt av igenväxning i samband med minskande eller upphört bete på fuktiga, sandiga naturbetesmarker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Bibehållet eller återupptaget bete på fuktiga strandängar vid havet marker bör gynna arten.

Hansen, V. 1965. Biller XXI, Snudebiller. G. E. C. Gads Forlag, København.

Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Regionalkultur, Heidelberg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Erirhinidae  
 • Underfamilj
  Erirhininae  
 • Tribus
  Erirhinini  
 • Släkte
  Tournotaris  
 • Art
  Tournotaris bimaculata, (Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Notaris bimaculatus (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.