Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sibinia pyrrhodactyla

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Sibinia pyrrhodactyla
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2-2,7 mm lång vivel, svart men tätt beklädd med smala brungula och vita fjäll. Den kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)
Utbredning
Länsvis förekomst för Sibinia pyrrhodactyla Observationer i Sverige för Sibinia pyrrhodactyla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer främst i södra Götalands kusttrakter från Göteborg till Öland och Gotland. Från södra Halland, Skåne, Småland och Öland finns relativt talrika fynd även efter 1980, men nästan alla är gjorda i reservat och andra sandmarker med höga naturvärden. Från Norge är den bara känd genom ett gammalt fynd i Østfold och klassad som sårbar (VU). I Finland förekommer den i södra delen. i Danmark är den spridd. Totalutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på åkerspärgel (Spergula arvensis) på torra, öppna marker såsom trädesåkrar och sandfält. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra sandiga marker på sandblottor i betesmarker, i sandtag och på mager, sandig åkermark. Värdväxten är åkerspärgel (Spergula arvensis). Åkerspärgel förekommer även i andra typer av miljöer som åkermark av olika slag, vägkanter mm, men vivelarten verkar inte alls förekomma i sådana miljöer. Larverna utvecklas i de omogna frökapslarna och förpuppas i marken. De fullbildade vivlarna kläcks på eftersommaren och kan då påträffas på olika nejlikväxter varefter de övervintrar i marken.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· åkerspärgel
· åkerspärgel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Sibinia, Art Sibinia pyrrhodactyla (Marsham, 1802) Synonymer Sibinia potentillae Germar, 1824

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på åkerspärgel (Spergula arvensis) på torra, öppna marker såsom trädesåkrar och sandfält. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2-2,7 mm lång vivel, svart men tätt beklädd med smala brungula och vita fjäll. Den kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sibinia pyrrhodactyla

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sibinia pyrrhodactyla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer främst i södra Götalands kusttrakter från Göteborg till Öland och Gotland. Från södra Halland, Skåne, Småland och Öland finns relativt talrika fynd även efter 1980, men nästan alla är gjorda i reservat och andra sandmarker med höga naturvärden. Från Norge är den bara känd genom ett gammalt fynd i Østfold och klassad som sårbar (VU). I Finland förekommer den i södra delen. i Danmark är den spridd. Totalutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia pyrrhodactyla(Marsham, 1802)
  Synonymer
  Sibinia potentillae Germar, 1824

Lever på torra sandiga marker på sandblottor i betesmarker, i sandtag och på mager, sandig åkermark. Värdväxten är åkerspärgel (Spergula arvensis). Åkerspärgel förekommer även i andra typer av miljöer som åkermark av olika slag, vägkanter mm, men vivelarten verkar inte alls förekomma i sådana miljöer. Larverna utvecklas i de omogna frökapslarna och förpuppas i marken. De fullbildade vivlarna kläcks på eftersommaren och kan då påträffas på olika nejlikväxter varefter de övervintrar i marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· åkerspärgel - Spergula arvensis (Viktig)
Torra, blottade sandmarker där värdväxten trivs är starkt minskande på grund av igenväxning efter upphört bete eller andra typer av markstörning. Troligen är det inte värdväxtens förekomst, utan just de solvarma sandmiljöerna som är begränsande.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Störning i solvarma sandmarker bör gynna den här arten. Betestramp som ger sandblottor samt blottläggning genom schaktning av sand på igenväxta sandmarker är viktiga åtgärder. Sådana åtgärder sammanfaller med de som rekommenderas i flera åtgärdsprogram som rör andra arter knutna till störda sandmarker (Karlsson & Larsson 2011, Karlsson m. fl. 2011, Rosquist 2014)

Hansen, V. 1965. Biller XXI, Snudebiller. G. E. C. Gads Forlag, København.

Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Regionalkultur, Heidelberg.

Karlsson, T. & Larsson, K. 2011 Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016. Statens Naturvårdsverk.

Karlsson, T. & Larsson, K. & Björklund J-O. 2011. Åtgärdsprogram för vildbin och småfjärilar på torräng 2011–2016. Statens Naturvårdsverk

Rosquist, G. 2014. Åtgärdsprogram för sandstäpp, 2014-2019. Statens Naturvårdsverk.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia pyrrhodactyla, (Marsham, 1802)
  Synonymer
  Sibinia potentillae Germar, 1824
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.