Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous limosus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous limosus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,7-3,5 mm lång vivel med knubbig kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous limosus Observationer i Sverige för Bagous limosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från spridda landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Arten är noterad från samtliga grannländer och är rödlistad i Norge (känd från Oslofjorden) samt Finland (främst Åland). Världsutbredningen omfattar större delen av Europa samt Nordafrika och Sibirien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på nate (Potamogeton spp.) i alvarvätar, dammar och sjöar. Tidigare känd från spridda landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (50-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (200-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika storbladiga arter av nate (Potamogeton spp.). Främst i stillastående våtmarker såsom alvarvätar, dammar och sjöar, men även i långsamt rinnande vattendrag. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas från vår till höst. De lever under vattenytan och näringsgnager på värdväxtens blad. Larvutvecklingen är inte känd i detalj, men troligen lever de i stjälken eller i de förtjockade delarna av bladen (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· natar
· natar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous limosus (Gyllenhal, 1827) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på nate (Potamogeton spp.) i alvarvätar, dammar och sjöar. Tidigare känd från spridda landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (50-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (200-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,7-3,5 mm lång vivel med knubbig kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous limosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous limosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från spridda landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Arten är noterad från samtliga grannländer och är rödlistad i Norge (känd från Oslofjorden) samt Finland (främst Åland). Världsutbredningen omfattar större delen av Europa samt Nordafrika och Sibirien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous limosus(Gyllenhal, 1827)

Lever på olika storbladiga arter av nate (Potamogeton spp.). Främst i stillastående våtmarker såsom alvarvätar, dammar och sjöar, men även i långsamt rinnande vattendrag. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas från vår till höst. De lever under vattenytan och näringsgnager på värdväxtens blad. Larvutvecklingen är inte känd i detalj, men troligen lever de i stjälken eller i de förtjockade delarna av bladen (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· natar - Potamogeton (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous limosus, (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.