Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous lutosus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous lutosus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,4-4,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous lutosus Observationer i Sverige för Bagous lutosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Dalarna, men har gått starkt tillbaka och sentida fynd finns endast från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Arten är rödlistad i samtliga nordiska länder, och förekommer även i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig genom större delen av Europa till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på nate (Potamogeton spp.) i alvarvätar, dammar och sjöar. Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på storbladiga arter av nate (Potamogeton spp.) i de flesta typer av mindre våtmarker, såsom dammar, sjöar och alvarvätar. De påträffas främst under försommar då parning sker och de är som mest aktiva. Under höst och vår kan de sållas fram från vegetationen strax ovanför strandkanten. Larvutvecklingen är inte närmare känd men troligen lever larven, i likhet med andra arter i släktet, i värdväxtens stjälkar (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· natar
· natar
· vattenpilört
· vattenpilört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på nate (Potamogeton spp.) i alvarvätar, dammar och sjöar. Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,4-4,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous lutosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous lutosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Dalarna, men har gått starkt tillbaka och sentida fynd finns endast från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Arten är rödlistad i samtliga nordiska länder, och förekommer även i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig genom större delen av Europa till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous lutosus(Gyllenhal, 1813)

Lever på storbladiga arter av nate (Potamogeton spp.) i de flesta typer av mindre våtmarker, såsom dammar, sjöar och alvarvätar. De påträffas främst under försommar då parning sker och de är som mest aktiva. Under höst och vår kan de sållas fram från vegetationen strax ovanför strandkanten. Larvutvecklingen är inte närmare känd men troligen lever larven, i likhet med andra arter i släktet, i värdväxtens stjälkar (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· natar - Potamogeton (Viktig)
· vattenpilört - Persicaria amphibia (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous lutosus, (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.