Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Kyklioacalles roboris

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Kyklioacalles roboris
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Kyklioacalles roboris Observationer i Sverige för Kyklioacalles roboris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har fram tills helt nyligen varit sammanblandad med den närstående A. navieresi. Den sistnämnda har visat sig vara mest spridda i landet, och A. roboris är endast känd från Skåne och Bohuslän. Generellt sett är släktets arter lätta att förbise och utbredningen kan därför inte anses vara helt klarlagd. I våra grannländer är arten noterad från Danmark och Norge, och världsutbredningen är begränsad till västra, mellersta och norra Europa (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Endast känd genom ett fynd, från Stenshuvud i Skåne 1982. Arten är lätt att förbise och har dessutom varit sammanblandad med närstående arter. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 55 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 220 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. I Sverige är arten funnen vid sållning av förna i anslutning till hassel i beskuggat läge. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Kyklioacalles, Art Kyklioacalles roboris (Curtis, 1835) Synonymer Acalles roboris Curtis, 1835

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Endast känd genom ett fynd, från Stenshuvud i Skåne 1982. Arten är lätt att förbise och har dessutom varit sammanblandad med närstående arter. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 55 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 220 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Kyklioacalles roboris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Kyklioacalles roboris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har fram tills helt nyligen varit sammanblandad med den närstående A. navieresi. Den sistnämnda har visat sig vara mest spridda i landet, och A. roboris är endast känd från Skåne och Bohuslän. Generellt sett är släktets arter lätta att förbise och utbredningen kan därför inte anses vara helt klarlagd. I våra grannländer är arten noterad från Danmark och Norge, och världsutbredningen är begränsad till västra, mellersta och norra Europa (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Kyklioacalles  
 • Art
  Kyklioacalles roboris(Curtis, 1835)
  Synonymer
  Acalles roboris Curtis, 1835

Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. I Sverige är arten funnen vid sållning av förna i anslutning till hassel i beskuggat läge. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fägerström, C. (2009) Svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning. Entomologisk Tidskrift 130 (1), s.21-30

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Kyklioacalles  
 • Art
  Kyklioacalles roboris, (Curtis, 1835)
  Synonymer
  Acalles roboris Curtis, 1835
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.