Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Antrodiella pallasii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodiella pallasii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Antrodiella pallasii Observationer i Sverige för Antrodiella pallasii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Nedbrytare på döda, grova stammar av framförallt gran, någon gång tall. Påträffas i mager granskog, ofta naturskogsartad eller i fjällnära skog. Nordlig art. Vanligen mycket få mycel (individer), 1-2, per lokal. Måste mikroskoperas kan förväxlas med Junghuhnia luteoalba. Pågående minskning p.g.a. slutavverkningar och minskande mängd grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (14-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C1+2a(i); D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Antrodiella, Art Antrodiella pallasii Renvall, Johannesson & Stenlid Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på döda, grova stammar av framförallt gran, någon gång tall. Påträffas i mager granskog, ofta naturskogsartad eller i fjällnära skog. Nordlig art. Vanligen mycket få mycel (individer), 1-2, per lokal. Måste mikroskoperas kan förväxlas med Junghuhnia luteoalba. Pågående minskning p.g.a. slutavverkningar och minskande mängd grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (14-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C1+2a(i); D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Antrodiella pallasii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Antrodiella pallasii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella pallasiiRenvall, Johannesson & Stenlid

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella pallasii, Renvall, Johannesson & Stenlid
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.