Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängsgrässnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Vallonia pulchella
Ängsgrässnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är högervridet, plattat och skivformigt. Skalformen, sedd uppifrån, är nästan rund med något utstående mynningsparti. Skalet når en höjd av 1,3–1,4 mm och en bredd av 2–2,5 mm. Toppen har formen av en bred mycket flack kupol. Antalet vindlingar är 3,1-3,5. De tillväxer jämnt och ganska snabbt i bredd, och eftersom de ligger nästan helt utanför varandra ger skalet ett platt intryck. Sista vindlingen (kroppsvindlingen) har en jämnt rundad ytterlinje. De övriga vindlingarna (spiran) är mycket lite uppskjutande. Fogen mellan vindlingarna är tydlig och medeldjup. Skalet är ganska tjockt och nästan färglöst gråvitt till ljust gulgrått. Skalytan är, hos levande djur, halvgenomskinlig och sidenglänsande. Embryonalskalet (de ca första 1,3 vindlingarna) har en fint kornig till grynig ytstruktur. Resten av skalet har en fin, oregelbunden radiärstriering. I sällsynta fall kan denna striering vara förstärkt till svaga, oregelbundna ribbor. Den sista vindlingens slut är inte vridet nedåt. Mynningsformen är nästan rund. Mynningskanten är, speciellt på undersidan, utåtböjd med en knyck, så att den bildar en tydlig trubbig vinkel med sista vindlingen (ses bäst från undersidan, jämför den jämnt tilltagande linjen hos Vallonia excentrica – dock en mycket variabel karaktär!). Mynningsläppen är mycket tydlig och höjer sig konvext över mynningens kant. Läppens ytterkant är tunn. Tänder saknas. Naveln är mycket bred och upptar minst 1/3 av den totala skaldiametern. Den är asymmetriskt oval, med botten placerad i ovalens ena ände. Mjukdelarna är vita till färglösa. På grund av den stora inomartsvariationen och överlappningen i vissa karaktärer, kan arten vara mycket svår att skilja från V. excentrica. Speciellt i mycket torra miljöer finner man ibland  exemplar av V. pulchella med starkt förtjockad mynningsläpp, och dessa är då snarlika V. exentrica.
Utbredning
Länsvis förekomst för ängsgrässnäcka Observationer i Sverige för ängsgrässnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är allmän till tämligen allmän i ett relativt smalt bälte längst hela den svenska kusten från nordligaste Bohuslän till norra Bottenviken. Därtill är den vanlig i stora delar av Skåne, på Öland och Gotland, kalkområdena i Östergötland och Västergötland, liksom i större delen av Svealand, upp till kalkområdet i Dalarna. Dessutom förekommer arten kring Storsjön i Jämtland och isolerat i Abiskotrakten i Torne Lappmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Arten uppträder regelbundet på strandängar, både av torrare och fuktigare typ, ofta under stenar och drivved. Den påträffas även på fuktigare ängsmark och i utpräglade rikkärr, både i kustnära trakter och i inlandet. Ibland hittar man den på sjöstränder under liknande betingelser som vid havet, liksom någon gång i rikare sumpskogar och fuktiga högörtsängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Valloniidae (grässnäckor), Släkte Vallonia, Art Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) - ängsgrässnäcka Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Konventioner Typisk art i 6430 Högörtängar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Skalet är högervridet, plattat och skivformigt. Skalformen, sedd uppifrån, är nästan rund med något utstående mynningsparti. Skalet når en höjd av 1,3–1,4 mm och en bredd av 2–2,5 mm. Toppen har formen av en bred mycket flack kupol. Antalet vindlingar är 3,1-3,5. De tillväxer jämnt och ganska snabbt i bredd, och eftersom de ligger nästan helt utanför varandra ger skalet ett platt intryck. Sista vindlingen (kroppsvindlingen) har en jämnt rundad ytterlinje. De övriga vindlingarna (spiran) är mycket lite uppskjutande. Fogen mellan vindlingarna är tydlig och medeldjup. Skalet är ganska tjockt och nästan färglöst gråvitt till ljust gulgrått. Skalytan är, hos levande djur, halvgenomskinlig och sidenglänsande. Embryonalskalet (de ca första 1,3 vindlingarna) har en fint kornig till grynig ytstruktur. Resten av skalet har en fin, oregelbunden radiärstriering. I sällsynta fall kan denna striering vara förstärkt till svaga, oregelbundna ribbor. Den sista vindlingens slut är inte vridet nedåt. Mynningsformen är nästan rund. Mynningskanten är, speciellt på undersidan, utåtböjd med en knyck, så att den bildar en tydlig trubbig vinkel med sista vindlingen (ses bäst från undersidan, jämför den jämnt tilltagande linjen hos Vallonia excentrica – dock en mycket variabel karaktär!). Mynningsläppen är mycket tydlig och höjer sig konvext över mynningens kant. Läppens ytterkant är tunn. Tänder saknas. Naveln är mycket bred och upptar minst 1/3 av den totala skaldiametern. Den är asymmetriskt oval, med botten placerad i ovalens ena ände. Mjukdelarna är vita till färglösa. På grund av den stora inomartsvariationen och överlappningen i vissa karaktärer, kan arten vara mycket svår att skilja från V. excentrica. Speciellt i mycket torra miljöer finner man ibland  exemplar av V. pulchella med starkt förtjockad mynningsläpp, och dessa är då snarlika V. exentrica.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ängsgrässnäcka

Länsvis förekomst och status för ängsgrässnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängsgrässnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är allmän till tämligen allmän i ett relativt smalt bälte längst hela den svenska kusten från nordligaste Bohuslän till norra Bottenviken. Därtill är den vanlig i stora delar av Skåne, på Öland och Gotland, kalkområdena i Östergötland och Västergötland, liksom i större delen av Svealand, upp till kalkområdet i Dalarna. Dessutom förekommer arten kring Storsjön i Jämtland och isolerat i Abiskotrakten i Torne Lappmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Pupilloidei  
 • Överfamilj
  Pupilloidea  
 • Familj
  Valloniidae - grässnäckor 
 • Släkte
  Vallonia  
 • Art
  Vallonia pulchella(O.F. Müller, 1774) - ängsgrässnäcka

Arten uppträder regelbundet på strandängar, både av torrare och fuktigare typ, ofta under stenar och drivved. Den påträffas även på fuktigare ängsmark och i utpräglade rikkärr, både i kustnära trakter och i inlandet. Ibland hittar man den på sjöstränder under liknande betingelser som vid havet, liksom någon gång i rikare sumpskogar och fuktiga högörtsängar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Buskmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Pupilloidei  
 • Överfamilj
  Pupilloidea  
 • Familj
  Valloniidae - grässnäckor 
 • Släkte
  Vallonia  
 • Art
  Vallonia pulchella, (O.F. Müller, 1774) - ängsgrässnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.