Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrglanssnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Zonitoides nitidus
Kärrglanssnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är högervridet, starkt plattat och skivformigt. Det når en höjd av 3–4 mm och en bredd av 5,5–7 mm. Toppen har formen av en bred mycket flack kupol. Antalet vindlingar är 4,5-5. De är relativt breda och tillväxer tämligen snabbt i bredd (jämför Zonitoides arboreus). Eftersom de ligger nästan helt utanför varandra blir spiran mycket låg. I höjd har den sista vindlingen (kroppsvindlingen) en flackt, jämnt rundad ytterlinje. Fogen mellan vindlingarna är ganska djup. Skalet är relativt tjockt och fast, och det har mörkbrun till rödbrun färg. Skalytan är genomskinlig och starkt glänsande. Den har en fin men tydlig, oregelbunden radiärstriering. Mynningen har formen av en liggande, nästan rund oval. Mynningsläpp och tänder saknas, ytterkanten är tunn och bräcklig. Naveln är tämligen bred men variabel i storlek – den upptar 1/4–1/6 av den totala skaldiametern och är bredare än hos Z. arboreus. Undersidan kring naveln är inte vit, vilket skiljer Z. nitidus från en del arter i familjen Oxychilidae som har ett likartat navelparti. Mjukdelarna är nästan helt svarta med en karakteristisk orange fläck som är synlig uppifrån, nära kanten på den sista vindlingen (jämför Z. arboreus).
Utbredning
Observationer i Sverige för kärrglanssnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer allmänt till tämligen allmänt i Götaland och Svealand och i ett bälte norrut genom de östra Norrlandslanskapen och Jämtland. I det inre av Norrlands skogsland glesas förekomsterna ut, men den når ända till Torne Lappmark. Nordligaste förekomsten är Abiskotrakten. Stora utbredningsluckor finns i nordligaste Värmland, västra Dalarna och större delen av Härjedalen. Arten saknas också helt i ett brett bälte genom hela fjällkedjan (utom vid Abisko).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Arten är vattenälskande och man hittar den främst på stränder av sjöar och vattendrag, gärna med eutrof vegetation och driftränder. Den lever även i sumpskogar såsom askkärr och rikare alkärr. Arten förekommer sällan i öppna kärrtyper eller på fuktängar, utom i partier med hög örtvegetation, på kanterna av diken och bäckar eller i randzoner mot sumpskogar. Någon gång kan den också påträffas på ruderatmark med riklig örtvegetation och trädgårdsavfall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Gastrodontidae (buksnäckor), Släkte Zonitoides, Art Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774) - kärrglanssnäcka Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Skalet är högervridet, starkt plattat och skivformigt. Det når en höjd av 3–4 mm och en bredd av 5,5–7 mm. Toppen har formen av en bred mycket flack kupol. Antalet vindlingar är 4,5-5. De är relativt breda och tillväxer tämligen snabbt i bredd (jämför Zonitoides arboreus). Eftersom de ligger nästan helt utanför varandra blir spiran mycket låg. I höjd har den sista vindlingen (kroppsvindlingen) en flackt, jämnt rundad ytterlinje. Fogen mellan vindlingarna är ganska djup. Skalet är relativt tjockt och fast, och det har mörkbrun till rödbrun färg. Skalytan är genomskinlig och starkt glänsande. Den har en fin men tydlig, oregelbunden radiärstriering. Mynningen har formen av en liggande, nästan rund oval. Mynningsläpp och tänder saknas, ytterkanten är tunn och bräcklig. Naveln är tämligen bred men variabel i storlek – den upptar 1/4–1/6 av den totala skaldiametern och är bredare än hos Z. arboreus. Undersidan kring naveln är inte vit, vilket skiljer Z. nitidus från en del arter i familjen Oxychilidae som har ett likartat navelparti. Mjukdelarna är nästan helt svarta med en karakteristisk orange fläck som är synlig uppifrån, nära kanten på den sista vindlingen (jämför Z. arboreus).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kärrglanssnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer allmänt till tämligen allmänt i Götaland och Svealand och i ett bälte norrut genom de östra Norrlandslanskapen och Jämtland. I det inre av Norrlands skogsland glesas förekomsterna ut, men den når ända till Torne Lappmark. Nordligaste förekomsten är Abiskotrakten. Stora utbredningsluckor finns i nordligaste Värmland, västra Dalarna och större delen av Härjedalen. Arten saknas också helt i ett brett bälte genom hela fjällkedjan (utom vid Abisko).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Limacoidei  
 • Överfamilj
  Gastrodontoidea  
 • Familj
  Gastrodontidae - buksnäckor 
 • Släkte
  Zonitoides  
 • Art
  Zonitoides nitidus(O.F. Müller, 1774) - kärrglanssnäcka

Arten är vattenälskande och man hittar den främst på stränder av sjöar och vattendrag, gärna med eutrof vegetation och driftränder. Den lever även i sumpskogar såsom askkärr och rikare alkärr. Arten förekommer sällan i öppna kärrtyper eller på fuktängar, utom i partier med hög örtvegetation, på kanterna av diken och bäckar eller i randzoner mot sumpskogar. Någon gång kan den också påträffas på ruderatmark med riklig örtvegetation och trädgårdsavfall.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Lövskog, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Limacoidei  
 • Överfamilj
  Gastrodontoidea  
 • Familj
  Gastrodontidae - buksnäckor 
 • Släkte
  Zonitoides  
 • Art
  Zonitoides nitidus, (O.F. Müller, 1774) - kärrglanssnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.