Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  läderboll

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mycenastrum corium
Läderboll Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Läderboll är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är klotrund, tillplattat rund, omvänt äggformad eller något oregelbundet rundad, 5–20 cm bred och 4–10 cm hög, med vitaktig, tjock, dubbelskiktad vägg som omsluter en köttig, vitaktig gleba (sporbildande vävnad). Vid mognaden ombildas gleban till en torr massa av sporer och kapillitietrådar. Det yttre, tunnare väggskiktet spricker upp m.el.m. rutformat och flagnar så småningom av. Det inre, 2–3 mm tjocka, läderartade väggskiktet spricker upp från toppen, oftast i 5–10 flikar, som böjer sig tillbaka. Svampen liknar nu en stjärnlik skål, i vilken den torra, bruna spormassan ligger blottad för vinden. Vid regn slår flikarna ihop för att ånyo vid torrt väder öppna sig. Till slut återstår bara den stjärnlikt uppspruckna väggen, som är gråaktig på utsidan och brun på insidan. Arten är en sensommar- och höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för läderboll Observationer i Sverige för läderboll
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är läderboll sällsynt funnen från Skåne till Västerbotten. Öland är det landskap som har de flesta fynden. 25 aktuella lokaler är kända från landet (2005). Skattat antal lokaler i storleksordningen högst 500. Total population i landet bedöms ha minskat med över 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. minskat betestryck eller upphörd hävd, med påföljande igenväxning. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är sällsynt i Danmark och funnen på en lokal i Finland, där den nu anses utgången. Den är funnen i Litauen. I övrigt är den bl.a. känd från Mellan- och Sydeuropa men verkar ingenstans vara allmän. Läderboll är rödlistad även i Danmark, Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i kalk- och kväverik betesmark på sandblandad jord, sällsynt även i gårdsmiljöer. Gynnas av tramp och annat slitage samt höga kvävenivåer. Total population och förekomstarea i landet liten. Misstänks ha minskat och fortgående att minska p.g.a. förändrat betestryck och slitage, med påföljande försämring av habitatkvalitén. Nya fynd i sällan besökta miljöer (gårdsmiljöer, fiskrensningsplatser, sandiga trädor) indikerar ett relativt högt mörkertal. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (600-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (30-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (124-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2b(iii); D1).
Ekologi
Läderbollen är nedbrytare i sandhaltig, kalk- och kväverik betesmark. Arten är även funnen i lövskog. Gynnas av tramp. Arten förekommer i Sverige bl.a. på öppen naturbetesmark, gärna på sandhaltiga, mer basrika jordar. Den gynnas av den låga och ej alltför täta växtlighet, som uppstår vid bete och tramp av betesdjur. På den gotländska lokalen är arten funnen tillsammans med blomjordstjärna Geastrum floriforme. Arten är även funnen i lövskog och på gräsmattor. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Mycenastrum, Art Mycenastrum corium (Guers. ex DC. & Lam.) Desv. - läderboll Synonymer Mycenastrum corium (Guers. ex DC.) Desv., Lycoperdon corium Guers. ex DC. & Lam .

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i kalk- och kväverik betesmark på sandblandad jord, sällsynt även i gårdsmiljöer. Gynnas av tramp och annat slitage samt höga kvävenivåer. Total population och förekomstarea i landet liten. Misstänks ha minskat och fortgående att minska p.g.a. förändrat betestryck och slitage, med påföljande försämring av habitatkvalitén. Nya fynd i sällan besökta miljöer (gårdsmiljöer, fiskrensningsplatser, sandiga trädor) indikerar ett relativt högt mörkertal. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (600-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (30-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (124-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2b(iii); D1).
Läderboll är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är klotrund, tillplattat rund, omvänt äggformad eller något oregelbundet rundad, 5–20 cm bred och 4–10 cm hög, med vitaktig, tjock, dubbelskiktad vägg som omsluter en köttig, vitaktig gleba (sporbildande vävnad). Vid mognaden ombildas gleban till en torr massa av sporer och kapillitietrådar. Det yttre, tunnare väggskiktet spricker upp m.el.m. rutformat och flagnar så småningom av. Det inre, 2–3 mm tjocka, läderartade väggskiktet spricker upp från toppen, oftast i 5–10 flikar, som böjer sig tillbaka. Svampen liknar nu en stjärnlik skål, i vilken den torra, bruna spormassan ligger blottad för vinden. Vid regn slår flikarna ihop för att ånyo vid torrt väder öppna sig. Till slut återstår bara den stjärnlikt uppspruckna väggen, som är gråaktig på utsidan och brun på insidan. Arten är en sensommar- och höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för läderboll

Länsvis förekomst och status för läderboll baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för läderboll

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är läderboll sällsynt funnen från Skåne till Västerbotten. Öland är det landskap som har de flesta fynden. 25 aktuella lokaler är kända från landet (2005). Skattat antal lokaler i storleksordningen högst 500. Total population i landet bedöms ha minskat med över 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. minskat betestryck eller upphörd hävd, med påföljande igenväxning. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är sällsynt i Danmark och funnen på en lokal i Finland, där den nu anses utgången. Den är funnen i Litauen. I övrigt är den bl.a. känd från Mellan- och Sydeuropa men verkar ingenstans vara allmän. Läderboll är rödlistad även i Danmark, Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Mycenastrum  
 • Art
  Mycenastrum corium(Guers. ex DC. & Lam.) Desv. - läderboll
  Synonymer
  Mycenastrum corium (Guers. ex DC.) Desv.
  Lycoperdon corium Guers. ex DC. & Lam .

Läderbollen är nedbrytare i sandhaltig, kalk- och kväverik betesmark. Arten är även funnen i lövskog. Gynnas av tramp. Arten förekommer i Sverige bl.a. på öppen naturbetesmark, gärna på sandhaltiga, mer basrika jordar. Den gynnas av den låga och ej alltför täta växtlighet, som uppstår vid bete och tramp av betesdjur. På den gotländska lokalen är arten funnen tillsammans med blomjordstjärna Geastrum floriforme. Arten är även funnen i lövskog och på gräsmattor. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Läderboll hotas främst av att naturbetesmarker antingen får växa igen eller att de gödslas. På ett par lokaler, där svampen studerats under en följd av år, har den försvunnit så fort betet upphört och gräset vuxit sig tätt och högt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss positiv effekt)
Bete måste fortgå där svampen finns kvar. Gödsling får inte förekomma. Svampen gynnas om kvarvarande naturliga, ogödslade betesmarker ges fortsatt hävd på traditionellt sätt.
Utländska namn – NO: Lærball, DK: Læderbold, FI: Nahkapallo.

Hansen, L. 1962. A Danish find of Mycenastrum corium with notes on its anatomy. Bot. Tidsskr. 58: 204–212.

Lundqvist, N. 1961. Nyare och äldre svenska fynd av gasteromyceten Mycenastrum corium (Guers.) Desv. Svensk Bot. Tidskr. 55: 613–615.

Mazelaitis, J. 1982. Lietuvos TSR gasteromicetai. Vilnius.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology, and systematics with special emphasis on the North European species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Mycenastrum  
 • Art
  Mycenastrum corium, (Guers. ex DC. & Lam.) Desv. - läderboll
  Synonymer
  Mycenastrum corium (Guers. ex DC.) Desv.
  Lycoperdon corium Guers. ex DC. & Lam .
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.