Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korndådra

Organismgrupp Kärlväxter Neslia paniculata
Korndådra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Korndådra är en ettårig, främst höstgroende, upp till halvmeterhög, korsblommig ört. Den är strävhårig och har pillikt stjälkomfattande, lansettlika blad. Blommorna, som är små och gula, sitter i en lång, rikblommig klase. Blomningen infaller i juni och juli. Frukterna är klotrunda och nätådriga; de sitter på fina, utspärrade skaft.
Utbredning
Länsvis förekomst för korndådra Observationer i Sverige för korndådra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Korndådra är känd från Götaland och Svealand med spridda förekomster ända upp till norra Norrland. Den var fortfarande ganska vanlig under slutet av 1900-talet i delar av Skåne (50 lokaler), på Gotland och i östra Småland (75-tal lokaler funna under Smålands flora-inventeringen, 1978-1992) men verkar ha minskat kraftigt under 2000-talet. I Danmark, Norge och Finland får den nog idag anses som tillfällig. Den härstammar från Centraleuropa och Västasien samt är spridd som ogräs t ex till Nordafrika, Nord- och Sydamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i södra och östra delarna av landet samt på Öland och Gotland. Korndådra växer i leriga och ofta kalkrika åkrar men kan även förekomma i trädgårdsland. Arten är konkurrenskänslig och liksom många andra växter även känslig för ogräsmedel. Korndådra har svårt klara sig i dagens moderna åkrar. Arten har minskat mycket kraftigt. Ett åtgärdsprogram finns för åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 60 (50-70) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Arten uppges föredra leriga och ofta kalkrika jordar. I östra Småland växer den dels i åkrar, dels i trädgårdsland. Troligen har den även förekommit som förorening i stråsädesutsäde. Korndådran kan överleva som frö i jorden i minst tio år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Neslia (korndådror), Art Neslia paniculata (L.) Desv. - korndådra Synonymer Vogelia paniculata (L.) Hornem., Myagrum paniculatum L.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i södra och östra delarna av landet samt på Öland och Gotland. Korndådra växer i leriga och ofta kalkrika åkrar men kan även förekomma i trädgårdsland. Arten är konkurrenskänslig och liksom många andra växter även känslig för ogräsmedel. Korndådra har svårt klara sig i dagens moderna åkrar. Arten har minskat mycket kraftigt. Ett åtgärdsprogram finns för åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 60 (50-70) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Korndådra är en ettårig, främst höstgroende, upp till halvmeterhög, korsblommig ört. Den är strävhårig och har pillikt stjälkomfattande, lansettlika blad. Blommorna, som är små och gula, sitter i en lång, rikblommig klase. Blomningen infaller i juni och juli. Frukterna är klotrunda och nätådriga; de sitter på fina, utspärrade skaft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korndådra

Länsvis förekomst och status för korndådra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korndådra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Korndådra är känd från Götaland och Svealand med spridda förekomster ända upp till norra Norrland. Den var fortfarande ganska vanlig under slutet av 1900-talet i delar av Skåne (50 lokaler), på Gotland och i östra Småland (75-tal lokaler funna under Smålands flora-inventeringen, 1978-1992) men verkar ha minskat kraftigt under 2000-talet. I Danmark, Norge och Finland får den nog idag anses som tillfällig. Den härstammar från Centraleuropa och Västasien samt är spridd som ogräs t ex till Nordafrika, Nord- och Sydamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Neslia - korndådror 
 • Art
  Neslia paniculata(L.) Desv. - korndådra
  Synonymer
  Vogelia paniculata (L.) Hornem.
  Myagrum paniculatum L.

Arten uppges föredra leriga och ofta kalkrika jordar. I östra Småland växer den dels i åkrar, dels i trädgårdsland. Troligen har den även förekommit som förorening i stråsädesutsäde. Korndådran kan överleva som frö i jorden i minst tio år.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Korndådran är konkurrenskänslig och liksom många andra korsblommiga arter även känslig för ogräsmedel. Detta innebär att den har svårt att hävda sig i moderna åkrar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om man lämnar åkerkanten utan gödsel och ogräsmedel är det positivt för korndådrans fortlevnad. I trädgårdsland bör ogräsmedel undvikas. Ett bevarande på lång sikt bör ske genom odling i allmogeåkrar, frölagring i genbank etc. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Finkefrø, DK: Rundskulpe, FI: Ohraruoho, GB: Ball Mustard.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Milberg, P. 1990. Hur länge kan ett frö leva? Svensk Bot. Tidskr. 84: 323–352.

Olsson, K.-A. 2006. Nya rödlistan för kärlväxter 2005. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen. A. 1958. Cruciférernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 54: 191–304.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Marita Wigren-Svensson 1992. Rev Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Neslia - korndådror 
 • Art
  Neslia paniculata, (L.) Desv. - korndådra
  Synonymer
  Vogelia paniculata (L.) Hornem.
  Myagrum paniculatum L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Marita Wigren-Svensson 1992. Rev Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.