Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosetticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Postia floriformis
Rosetticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosetticka är en liten ticka med mer eller mindre vidvuxna, tunglika hattar, ibland med en smal stjälk. Hattarna sitter gärna gyttrade och är tunna och på ovansidan vita. Även porlagret är vitt och porerna är små och något kantiga. Smaken är bitter. Sporerna är små och smalt elliptiska eller cylindriska. Arten har tidigare räknats till släktet Tyromyces men flyttats till Oligoporus på grund av att den orsakar brunröta. Många av arterna i släktet är svåra att skilja åt och det är därför nödvändigt att studera arten i mikroskop för en säker bestämning. Till det yttre liknar den även glasticka Antrodiella semisupina som dock har skeletthyfer.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosetticka Observationer i Sverige för rosetticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art med spridda förekomster från Öland norrut till Dalarna och Gästrikland. De flesta fynden är från Stockholmstrakten. En del av fynden är av äldre datum och det är oklart hur vanlig arten är idag. Den är känd från Danmark, från sydöstra Norge och från södra Finland. Den är vida spridd i Europa och betraktas inte som alltför sällsynt även om den anses hotad i Polen. Den förekommer också över hela det norra barrskogsbältet genom Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i stubbar, döda rötter och ved av gran, mer sällan även tall och lövved. Påträffas främst i örtrik barrblandskog. Sällsynt på gamla byggnader, i bearbetad ved. Liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. sämre tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (148-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Rosetticka är en vedlevande svamp som orsakar brunröta. Den växer främst på barrträd men har även observerats på några olika slag av lövträd. Lågor, stubbar och rötter av gran är den vanligaste livsmiljön och ibland växer den upp från ved som ligger dold i marken. Arten förekommer framförallt på skuggiga och fuktiga lokaler med hög produktionsförmåga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Dacryobolaceae, Släkte Postia, Art Postia floriformis (Quél.) Jülich - rosetticka Synonymer Polyporus floriformis Quél., Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryvarden, Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryv., rosett-ticka, Tyromyces floriformis (Quél.) Bondartsev & Singer, Polyporus subsericeomollis Romell, Tyromyces subsericeomollis (Romell) J.Erikss.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i stubbar, döda rötter och ved av gran, mer sällan även tall och lövved. Påträffas främst i örtrik barrblandskog. Sällsynt på gamla byggnader, i bearbetad ved. Liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. sämre tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (148-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Rosetticka är en liten ticka med mer eller mindre vidvuxna, tunglika hattar, ibland med en smal stjälk. Hattarna sitter gärna gyttrade och är tunna och på ovansidan vita. Även porlagret är vitt och porerna är små och något kantiga. Smaken är bitter. Sporerna är små och smalt elliptiska eller cylindriska. Arten har tidigare räknats till släktet Tyromyces men flyttats till Oligoporus på grund av att den orsakar brunröta. Många av arterna i släktet är svåra att skilja åt och det är därför nödvändigt att studera arten i mikroskop för en säker bestämning. Till det yttre liknar den även glasticka Antrodiella semisupina som dock har skeletthyfer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosetticka

Länsvis förekomst och status för rosetticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosetticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art med spridda förekomster från Öland norrut till Dalarna och Gästrikland. De flesta fynden är från Stockholmstrakten. En del av fynden är av äldre datum och det är oklart hur vanlig arten är idag. Den är känd från Danmark, från sydöstra Norge och från södra Finland. Den är vida spridd i Europa och betraktas inte som alltför sällsynt även om den anses hotad i Polen. Den förekommer också över hela det norra barrskogsbältet genom Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia floriformis(Quél.) Jülich - rosetticka
  Synonymer
  Polyporus floriformis Quél.
  Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryvarden
  Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryv.
  rosett-ticka
  Tyromyces floriformis (Quél.) Bondartsev & Singer
  Polyporus subsericeomollis Romell
  Tyromyces subsericeomollis (Romell) J.Erikss.

Rosetticka är en vedlevande svamp som orsakar brunröta. Den växer främst på barrträd men har även observerats på några olika slag av lövträd. Lågor, stubbar och rötter av gran är den vanligaste livsmiljön och ibland växer den upp från ved som ligger dold i marken. Arten förekommer framförallt på skuggiga och fuktiga lokaler med hög produktionsförmåga.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas genom att den hör hemma i en miljö som har stort värde för skogsproduktion och som det finns få skyddade områden av.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ett urval av de kända lokalerna måste kontrolleras och om arten återfinns måste området skyddas. För att möjliggöra att arten fortlever i landet måste fler bestånd med äldre, högproduktiv granskog undantas från skogsbruk. Detta gäller särskilt i södra Sverige där bara ett fåtal sådana områden hittills skyddats.
Utländska namn – NO: Blomsterkjuke, FI: Lapahaprakääpä.

Erkkilä, R. & Niemelä, T. 1986. Polypores in the parks and forests of the City of Helsinki. Karstenia 26: 1–40.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia floriformis, (Quél.) Jülich - rosetticka
  Synonymer
  Polyporus floriformis Quél.
  Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryvarden
  Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryv.
  rosett-ticka
  Tyromyces floriformis (Quél.) Bondartsev & Singer
  Polyporus subsericeomollis Romell
  Tyromyces subsericeomollis (Romell) J.Erikss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.