Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  laxporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Rhodonia placenta
Laxporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Laxporing är en vidväxt, utbredd ticka som är seg som färsk och ganska hård när den torkat. Fruktkroppen är ofta laxfärgad men kan också vara gulvit. Den rosa färgen försvinner gärna vid torkning och svampen blir istället brungul. Oljerika hyfer med an avvikande ljusbrytning förekommer under porlagret tillsammans med tjockväggiga, normala hyfer. Sporerna är cylindriska och svagt böjda. I regel kan svampen lätt identifieras genom den laxrosa färgen. Exemplar som saknar rosa färgtoner kan förväxlas med andra arter i släktet och noggrann mikroskopiering är nödvändig för en säker namnsättning.
Utbredning
Länsvis förekomst för laxporing Observationer i Sverige för laxporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna ticka samlad genom hela barrskogsområdet från norra Småland till Lule lappmark. För närvarande är ca 25 fyndplatser kända. Samma utbredningsbild visar arten i Finland medan den i Norge tycks ha större luckor i sin förekomst. Enligt finska mykologer är arten inte helt ovanlig i norra Finland och den är ej medtagen på den finska rödlistan. Laxporing är inte känd från Danmark. Den är däremot vida spridd men sällsynt i Europa och undviker egentligen bara medelhavsområdet och den är rödlistad i Polen och Tyskland. Arten är även vitt spridd i Nordamerika medan det saknas uppgifter från den asiatiska kontinenten. Flera svenska fynd är gjorda i naturskyddade områden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i grova liggande stammar av gran och tall i äldre barrskog. Knuten till naturskog med kontinuitet på grova lågor. Fruktkropparna är färgglada och iögonfallande, men bara i någon vecka. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, och forgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre tallskog och brist på grova tallågor. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (120-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (20-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (164-3000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
En vedlevande ticka som orsakar brunröta hos barrträd. Ryvarden och Gilbertson (1994) anser att förekomst på gran är betydligt vanligare än på tall. I Sverige har dock arten oftare påträffats på tall. Växtplatserna har varit stående eller omkullfallna, döda stammar från vilka barken fallit av. De flesta fynd är gjorda i gammal skog men miljön växlar från sumpskog till hällmarkstallskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Rhodonia, Art Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H.Larss. & Schigel - laxporing Synonymer Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larsson & Schigel, Ceriporiopsis placenta (Fr.) Niemelä & al., Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. & Ryvarden, Physisporus placenta (Fr.) P.Karst., Postia placenta (Fr.) M.J.Larsen & Lombard, Poria placenta (Fr.) Cooke, Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. & Ryvarden, Bjerkandera roseomaculata P.Karst., Ceriporiopsis placenta f. roseomaculata (P. Karst.) Domański, Physisporus albolilacinus P.Karst., Tyromyces placenta (Fr.) Ryvarden, Polyporus placenta Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i grova liggande stammar av gran och tall i äldre barrskog. Knuten till naturskog med kontinuitet på grova lågor. Fruktkropparna är färgglada och iögonfallande, men bara i någon vecka. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, och forgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre tallskog och brist på grova tallågor. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (120-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (20-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (164-3000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Laxporing är en vidväxt, utbredd ticka som är seg som färsk och ganska hård när den torkat. Fruktkroppen är ofta laxfärgad men kan också vara gulvit. Den rosa färgen försvinner gärna vid torkning och svampen blir istället brungul. Oljerika hyfer med an avvikande ljusbrytning förekommer under porlagret tillsammans med tjockväggiga, normala hyfer. Sporerna är cylindriska och svagt böjda. I regel kan svampen lätt identifieras genom den laxrosa färgen. Exemplar som saknar rosa färgtoner kan förväxlas med andra arter i släktet och noggrann mikroskopiering är nödvändig för en säker namnsättning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för laxporing

Länsvis förekomst och status för laxporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för laxporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna ticka samlad genom hela barrskogsområdet från norra Småland till Lule lappmark. För närvarande är ca 25 fyndplatser kända. Samma utbredningsbild visar arten i Finland medan den i Norge tycks ha större luckor i sin förekomst. Enligt finska mykologer är arten inte helt ovanlig i norra Finland och den är ej medtagen på den finska rödlistan. Laxporing är inte känd från Danmark. Den är däremot vida spridd men sällsynt i Europa och undviker egentligen bara medelhavsområdet och den är rödlistad i Polen och Tyskland. Arten är även vitt spridd i Nordamerika medan det saknas uppgifter från den asiatiska kontinenten. Flera svenska fynd är gjorda i naturskyddade områden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Rhodonia  
 • Art
  Rhodonia placenta(Fr.) Niemelä, K.H.Larss. & Schigel - laxporing
  Synonymer
  Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larsson & Schigel
  Ceriporiopsis placenta (Fr.) Niemelä & al.
  Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. & Ryvarden
  Physisporus placenta (Fr.) P.Karst.
  Postia placenta (Fr.) M.J.Larsen & Lombard
  Poria placenta (Fr.) Cooke
  Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. & Ryvarden
  Bjerkandera roseomaculata P.Karst.
  Ceriporiopsis placenta f. roseomaculata (P. Karst.) Domański
  Physisporus albolilacinus P.Karst.
  Tyromyces placenta (Fr.) Ryvarden
  Polyporus placenta Fr.

En vedlevande ticka som orsakar brunröta hos barrträd. Ryvarden och Gilbertson (1994) anser att förekomst på gran är betydligt vanligare än på tall. I Sverige har dock arten oftare påträffats på tall. Växtplatserna har varit stående eller omkullfallna, döda stammar från vilka barken fallit av. De flesta fynd är gjorda i gammal skog men miljön växlar från sumpskog till hällmarkstallskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är sällsynt och fordrar uppenbarligen äldre skog för att trivas och måste ha åtminstone medelgrova lågor för att växa. Vid en slutavverkning är det osäkert om arten överlever. Kulturskogens brist på lågor minskar på sikt artens möjligheter att finna lämliga växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De svenska fyndplatsernas skydd måste eventuellt förstärkas. Några lokaler bör inventeras noggrannt för att skapa bättre kunskap om populationernas storlek och eventuella krav på ståndorten. För att klara arten på sikt behövs att ytterligare områden med gammal skog undantas från skogsbruk.
Rödlistad 2005 under namnet Oligoporus placenta.
Utländska namn – FI: Istukkakääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1981. Composition of the polypore communities of four forest areas in southern Central Finland. Karstenia 21: 31–48.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Rhodonia  
 • Art
  Rhodonia placenta, (Fr.) Niemelä, K.H.Larss. & Schigel - laxporing
  Synonymer
  Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larsson & Schigel
  Ceriporiopsis placenta (Fr.) Niemelä & al.
  Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. & Ryvarden
  Physisporus placenta (Fr.) P.Karst.
  Postia placenta (Fr.) M.J.Larsen & Lombard
  Poria placenta (Fr.) Cooke
  Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. & Ryvarden
  Bjerkandera roseomaculata P.Karst.
  Ceriporiopsis placenta f. roseomaculata (P. Karst.) Domański
  Physisporus albolilacinus P.Karst.
  Tyromyces placenta (Fr.) Ryvarden
  Polyporus placenta Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.