Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röllikesnyltrot

Organismgrupp Kärlväxter Orobanche purpurea
Röllikesnyltrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Röllikesnyltroten är en glesblommig, blåviolett snyltrot med tämligen glest ax med läppformiga blommor. Stjälken är 15–40 cm hög, blåviolett och glandelhårig. Arten är parasitisk och bildar inget eget klorofyll. Den går knappast att förväxla med någon annan svensk växt.
Utbredning
Länsvis förekomst för röllikesnyltrot Observationer i Sverige för röllikesnyltrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Röllikesnyltrot är i Sverige enbart känd från Öland där den första gången blev funnen 1924. Närmaste växtplats utanför Sverige ligger i Danmark, varifrån det finns ett äldre fynd. För närvarande känner vi tre växtplatser för röllikesnyltrot på Öland. Lokal 1 är en åkerren där arten var bofast under drygt 50 år 1924-1980 men den är numera utgången. Lokal 2 är en tomtmark som har hyst bommande exemplar av röllikesnyltrot sedan 1978, de senaste åren endast enstaka exemplar. Senaste fyndet gjordes 2003 med ett enda exemplar. Lokal 3 upptäcktes 2002, också denna är belägen på tomtmark. Där har arten hittills varit årlig med som mest 70 exemplar. Ursprunget för röllikesnyltroten i Sverige är ovisst men artens förekomster i starkt kulturpåverkad gräsmark indikerar möjligen att den blivit (oavsiktligt) införd av människan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii,v); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Två aktuella lokaler på Öland. Har under senare delen av 1900-talet funnits på ytterligare en lokal, ej sedd där efter 1980. Arten parasiterar på röllika. Den ena aktuella lokalen är före detta betesmark, området bebyggdes 2001. Arten växer på tomten samt i närliggande ängsmark. Slåtter sker idag sent på säsongen med slåtterbalk för att gynna röllikesnyltroten. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 156 (4-300) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-16) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B2ab(iii,v); C2a(i); D).
Ekologi
Röllikesnyltroten växer i starkt kulturpåverkad gräsmark (åkerren samt ordinär kulturnära, torr gräsmark) där den parasiterar på röllika, möjligen ibland även på andra växter. På grund av sin sällsynthet är artens ekologi i övrigt dåligt känd men förmodligen torde den vara en obligat korspollinerare vilket gör att små populationer kan få svårt att bilda livskraftiga frön. Fröna är som hos andra snyltrötter extremt små och vindspridda och kan behålla grobarhet länge. Röllikesnyltrotens utbredning i Sverige ligger förmodligen i den extrema kanten av dess naturliga utbredningsområde och är på grund av detta mycket sällsynt. Artens öländska växtmiljöer är inte märkvärdiga utan mer eller mindre triviala, kulturpräglade gräsmarker. Möjligen kan oupptäckta växtplatser finnas.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· röllika
· röllika
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Orobanchaceae (snyltrotsväxter), Släkte Orobanche (snyltrötter), Art Orobanche purpurea Jacq. - röllikesnyltrot Synonymer rölliksnyltrot, Phelypaea caerulea (Vill.) C. A. Mey., Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch., Violett snyltrot

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii,v); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Två aktuella lokaler på Öland. Har under senare delen av 1900-talet funnits på ytterligare en lokal, ej sedd där efter 1980. Arten parasiterar på röllika. Den ena aktuella lokalen är före detta betesmark, området bebyggdes 2001. Arten växer på tomten samt i närliggande ängsmark. Slåtter sker idag sent på säsongen med slåtterbalk för att gynna röllikesnyltroten. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 156 (4-300) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-16) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B2ab(iii,v); C2a(i); D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Röllikesnyltroten är en glesblommig, blåviolett snyltrot med tämligen glest ax med läppformiga blommor. Stjälken är 15–40 cm hög, blåviolett och glandelhårig. Arten är parasitisk och bildar inget eget klorofyll. Den går knappast att förväxla med någon annan svensk växt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röllikesnyltrot

Länsvis förekomst och status för röllikesnyltrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röllikesnyltrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Röllikesnyltrot är i Sverige enbart känd från Öland där den första gången blev funnen 1924. Närmaste växtplats utanför Sverige ligger i Danmark, varifrån det finns ett äldre fynd. För närvarande känner vi tre växtplatser för röllikesnyltrot på Öland. Lokal 1 är en åkerren där arten var bofast under drygt 50 år 1924-1980 men den är numera utgången. Lokal 2 är en tomtmark som har hyst bommande exemplar av röllikesnyltrot sedan 1978, de senaste åren endast enstaka exemplar. Senaste fyndet gjordes 2003 med ett enda exemplar. Lokal 3 upptäcktes 2002, också denna är belägen på tomtmark. Där har arten hittills varit årlig med som mest 70 exemplar. Ursprunget för röllikesnyltroten i Sverige är ovisst men artens förekomster i starkt kulturpåverkad gräsmark indikerar möjligen att den blivit (oavsiktligt) införd av människan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Orobanche - snyltrötter 
 • Art
  Orobanche purpureaJacq. - röllikesnyltrot
  Synonymer
  rölliksnyltrot
  Phelypaea caerulea (Vill.) C. A. Mey.
  Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch.
  Violett snyltrot

Röllikesnyltroten växer i starkt kulturpåverkad gräsmark (åkerren samt ordinär kulturnära, torr gräsmark) där den parasiterar på röllika, möjligen ibland även på andra växter. På grund av sin sällsynthet är artens ekologi i övrigt dåligt känd men förmodligen torde den vara en obligat korspollinerare vilket gör att små populationer kan få svårt att bilda livskraftiga frön. Fröna är som hos andra snyltrötter extremt små och vindspridda och kan behålla grobarhet länge. Röllikesnyltrotens utbredning i Sverige ligger förmodligen i den extrema kanten av dess naturliga utbredningsområde och är på grund av detta mycket sällsynt. Artens öländska växtmiljöer är inte märkvärdiga utan mer eller mindre triviala, kulturpräglade gräsmarker. Möjligen kan oupptäckta växtplatser finnas.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· röllika - Achillea millefolium (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Igenväxning och förändringar i markanvändningen på växtlokalerna utgör uppenbara hot. Den ursprungliga lokal 1 är numera så förändrad att arten knappast kan förväntas återkomma. Lokal 2 har igenväxning orsakat växtens neråtgående trend. En ökad beskuggning och en fuktigare miljö har också missgynnat värdväxten röllika som knappast finns kvar längre. På den nyupptäckta lokal 3 har växten hittills varit årsvis och något hot föreligger inte.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det mycket sällsynta uppträdandet samtidigt som dess kända lokaler består av tämligen triviala biotoper gör att bevarandeåtgärder är mycket svåra att utforma. Områdena bör skötas så att röllika och andra torrmarksörter gynnas och populationen bör följas mycket noggrant av floraväktare. Lokal 2 har röjts de senaste åren utan hittills någon påvisbar gynnsam effekt. Fastighetsägaren av lokal 3 är medveten om den sällsynta arten och bedriver sen slåtter vilket hittills verkar ha gynnat arten.
Rölliksnyltrot är fridlyst. Markägare bör informeras om röllikesnyltroten åter skulle dyka upp på den äldsta lokalen. Fastighetsägare av lokal 2 och 3 är medvetna om växten. Odling av svenskt material av röllikesnyltrot lär finnas i privata trädgårdar i Skåne. Utländska namn – NO: Rylliksnylterot, DK: Røllike-Gyvelkvæler, GB: Yarrow Broomrape.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2002. Släktet Orobanche på Öland. Krutbrännaren 11 (2–3): 53–60.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1976. Projekt Linné rapporterar 14–28. Svensk Bot. Tidskr. 70: 211–224.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. Flora der Insel Öland, 2:a uppl. av Åke Lundqvist Förlagstjänst.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Orobanche - snyltrötter 
 • Art
  Orobanche purpurea, Jacq. - röllikesnyltrot
  Synonymer
  rölliksnyltrot
  Phelypaea caerulea (Vill.) C. A. Mey.
  Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch.
  Violett snyltrot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.