Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Haploporus tuberculosus
Blekticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blekticka är en vidväxt och utbredd ticka med oftast flerårig fruktkropp. Den är blekt rödlätt till blekt ockrafärgad, vanligen 5–30 cm lång, 5–12 cm bred och 1–2 cm tjock, med tydligt synliga, runda till kantiga porer (2–3/mm). Ibland sammansmälter flera fruktkroppar och når en längd på upp till 100 cm eller mer. Köttet är blekt, som färskt böjligt, som torrt fast och korkartat.
Utbredning
Länsvis förekomst för blekticka Observationer i Sverige för blekticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige en tämligen sällsynt art som förekommer i alla landskap inom ekens naturliga utbredningsområde upp till Dalälven. I övriga Nordeuropa är den känd från Danmark, Lettland och Norge men är ej funnen i Finland. I Mellan- och Sydeuropa är blekticka spridd i de flesta länderna men saknas i Storbritannien och på Irland. Arten är även rapporterad från Nordamerika och Asien. Den är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i kvarsittande döda eller försvagade grenar på levande, grova ekar, oftast vidkroniga hagmarksekar i ädellövskog och hagmark. Total population i landet liten och bedöms minska huvudsakligen p.g.a. igenväxning och sjunkande habitatkvalité, regionalt utgör "ekdöden" orsakad av Phytophtora ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (3200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (750). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (400-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2676-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Blekticka växer på ek, främst på grövre, nyligen döda eller försvagade grenar. I Europa är arten nästan helt bunden till ek men är vid enstaka tillfällen även funnen på apel och hagtorn.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Haploporus, Art Haploporus tuberculosus (Fr.:Fr.) Niemelä & Y.C.Dai - blekticka Synonymer Coriolellus colliculosus (Pers.) Bondartsev, Polyporus colliculosus Pers., Polyporus albocarneogilvidus Romell, Trametes albocarneogilvida (Romell) S.Lundell, Pachykytospora tuberculosa (DC.:Fr.) Kotl. & Pouzar, Polyporus tuberculosus Fr.:Fr., Haploporus tuberculosus (Fr.) Niemelä & Y.C.Dai, Pachykytospora tuberculosa (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i kvarsittande döda eller försvagade grenar på levande, grova ekar, oftast vidkroniga hagmarksekar i ädellövskog och hagmark. Total population i landet liten och bedöms minska huvudsakligen p.g.a. igenväxning och sjunkande habitatkvalité, regionalt utgör "ekdöden" orsakad av Phytophtora ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (3200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (750). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (400-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2676-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Typisk art i 9160 Näringsrik ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9190 Näringsfattig ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Blekticka är en vidväxt och utbredd ticka med oftast flerårig fruktkropp. Den är blekt rödlätt till blekt ockrafärgad, vanligen 5–30 cm lång, 5–12 cm bred och 1–2 cm tjock, med tydligt synliga, runda till kantiga porer (2–3/mm). Ibland sammansmälter flera fruktkroppar och når en längd på upp till 100 cm eller mer. Köttet är blekt, som färskt böjligt, som torrt fast och korkartat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekticka

Länsvis förekomst och status för blekticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige en tämligen sällsynt art som förekommer i alla landskap inom ekens naturliga utbredningsområde upp till Dalälven. I övriga Nordeuropa är den känd från Danmark, Lettland och Norge men är ej funnen i Finland. I Mellan- och Sydeuropa är blekticka spridd i de flesta länderna men saknas i Storbritannien och på Irland. Arten är även rapporterad från Nordamerika och Asien. Den är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Haploporus  
 • Art
  Haploporus tuberculosus(Fr.:Fr.) Niemelä & Y.C.Dai - blekticka
  Synonymer
  Coriolellus colliculosus (Pers.) Bondartsev
  Polyporus colliculosus Pers.
  Polyporus albocarneogilvidus Romell
  Trametes albocarneogilvida (Romell) S.Lundell
  Pachykytospora tuberculosa (DC.:Fr.) Kotl. & Pouzar
  Polyporus tuberculosus Fr.:Fr.
  Haploporus tuberculosus (Fr.) Niemelä & Y.C.Dai
  Pachykytospora tuberculosa (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar

Blekticka växer på ek, främst på grövre, nyligen döda eller försvagade grenar. I Europa är arten nästan helt bunden till ek men är vid enstaka tillfällen även funnen på apel och hagtorn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten missgynnas av avverkning av värdträd och passande värdträd runt fyndplatserna. Den hotas på sikt av att ekbestånd ersätts med andra trädslag eller spontant invaderas av gran.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Blekticka gynnas om olikåldriga bestånd med grov ek i hagmarks- och skogsmiljö sparas och om andra ekbestånd sköts så att en del av träden tillåts uppnå grova dimensioner.
Utländska namn – NO: Eikegreinkjuke, FI: Nakkelinkääpä.
Rödlistad 2005 under namnet Pachykytospora tuberculosa.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Sunhede, S. 1977. Något om ved- och barkbeboende eksvampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 71: 101–108.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Haploporus  
 • Art
  Haploporus tuberculosus, (Fr.:Fr.) Niemelä & Y.C.Dai - blekticka
  Synonymer
  Coriolellus colliculosus (Pers.) Bondartsev
  Polyporus colliculosus Pers.
  Polyporus albocarneogilvidus Romell
  Trametes albocarneogilvida (Romell) S.Lundell
  Pachykytospora tuberculosa (DC.:Fr.) Kotl. & Pouzar
  Polyporus tuberculosus Fr.:Fr.
  Haploporus tuberculosus (Fr.) Niemelä & Y.C.Dai
  Pachykytospora tuberculosa (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.