Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kratertryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Pachyphlodes citrina
Kratertryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kratertryffel är en sporsäcksvamp med nära släktskap till de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är små, rundade, upp till 1,5 cm vida, kompakta, mörkt bruna till svarta och tydligt vårtiga. Mynningsporen är insänkt. Vid basen av fruktkroppen finns en liten myceltuss. I genomskärning är svampen mörkt gröngul till olivbrun och svagt ådrig. Sporsäckarna ligger oregelbundet strödda och innehåller åtta runda gulaktiga, fintaggiga sporer. Sporen omges länge av ett geléaktigt hölje.
Utbredning
Länsvis förekomst för kratertryffel Observationer i Sverige för kratertryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kratertryffel är bara insamlad på två platser i norra Götaland, dels utanför Jönköping, dels i Gullspång. Den är ansedd som sällsynt i Danmark och är utbredd över stora delar av Europa samt även rapporterad från Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med hassel, på mulljord i ek- och hasselblandskog. Känd från endast 1 aktuell lokal i landet, i Västergötland. Bildar underjordiska fruktkroppar, eftersökt och även om frekvent förbisedd en uppenbart ovanlig art knuten till exklusiv miljö. Status och hotbild oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Svampen lever underjordiskt och utvecklar sina fruktkroppar dolt eller just i markytan. Liksom många andra tryfflar växer även denna art i ädellövskog med ek och hassel. Fruktkropparna påträffas helst på mer eller mindre bara jordfläckar under täta hasselbuskage.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Pachyphlodes (kratertryfflar), Art Pachyphlodes citrina (Berk. & Broome) Doweld - kratertryffel Synonymer Pachyphloeus citrinus Berk. & Broome, Pachyphlodes citrinus (Berk. & Broome) Doweld

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, på mulljord i ek- och hasselblandskog. Känd från endast 1 aktuell lokal i landet, i Västergötland. Bildar underjordiska fruktkroppar, eftersökt och även om frekvent förbisedd en uppenbart ovanlig art knuten till exklusiv miljö. Status och hotbild oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Kratertryffel är en sporsäcksvamp med nära släktskap till de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är små, rundade, upp till 1,5 cm vida, kompakta, mörkt bruna till svarta och tydligt vårtiga. Mynningsporen är insänkt. Vid basen av fruktkroppen finns en liten myceltuss. I genomskärning är svampen mörkt gröngul till olivbrun och svagt ådrig. Sporsäckarna ligger oregelbundet strödda och innehåller åtta runda gulaktiga, fintaggiga sporer. Sporen omges länge av ett geléaktigt hölje.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kratertryffel

Länsvis förekomst och status för kratertryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kratertryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kratertryffel är bara insamlad på två platser i norra Götaland, dels utanför Jönköping, dels i Gullspång. Den är ansedd som sällsynt i Danmark och är utbredd över stora delar av Europa samt även rapporterad från Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Pachyphlodes - kratertryfflar 
 • Art
  Pachyphlodes citrina(Berk. & Broome) Doweld - kratertryffel
  Synonymer
  Pachyphloeus citrinus Berk. & Broome
  Pachyphlodes citrinus (Berk. & Broome) Doweld

Svampen lever underjordiskt och utvecklar sina fruktkroppar dolt eller just i markytan. Liksom många andra tryfflar växer även denna art i ädellövskog med ek och hassel. Fruktkropparna påträffas helst på mer eller mindre bara jordfläckar under täta hasselbuskage.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten är en ädellövskogsart som hotas av att dess biotop avverkas, omvandlas till granskog eller tas i anspråk för annan markanvändning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga kända lokaler bör skyddas och beskrivas markhistoriskt för att bättre klargöra lämpligaste skötsel. Arten bör eftersökas på andra lämpliga lokaler i södra Sverige. Generellt bör ädellövskogar av det slag kratertryffel kräver inte utnyttjas för skogsbruk eller exploateras på annat sätt, alternativt skötas på ett för arten gynnsamt sätt.

Kers, L.E. 1981. Några anmärkningsvärda fynd av hypogeiska svampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 75: 129–140.

Lange, M. 1956. Danish Hypogoeous Macromycetes. Dansk Botanisk Arkiv 6(1): 1–84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Pachyphlodes - kratertryfflar 
 • Art
  Pachyphlodes citrina, (Berk. & Broome) Doweld - kratertryffel
  Synonymer
  Pachyphloeus citrinus Berk. & Broome
  Pachyphlodes citrinus (Berk. & Broome) Doweld
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.