Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivbrun gytterlav

Organismgrupp Lavar Fuscopannaria mediterranea
Olivbrun gytterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Olivbrun gytterlav är en skorplavslik bladlav med småfjällig till skorpformad bål. Bålfjällen är 2–3 mm breda och har en olivgrön ton. Bålfjällen växer mycket tätt och oftast är bålen helt täckt av soral vilka ger hela laven en karaktäristiskt blågrå färg. Apothecier är mycket sällsynta. Laven förbises lätt genom sin oansenlighet.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivbrun gytterlav Observationer i Sverige för olivbrun gytterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Olivbrun gytterlav har en sydvästlig och delvis suboceanisk utbredning i Sverige. Den är lokalt inte ovanlig i sydvästra Västergötland och delar av Dalsland men ströförekomster finns upp till Torne Lappmark. I Halland, Västergötland och Bohuslän saknas den nära kusten. Den finns även i Norge och Finland (rödlistad). Arten är vittspridd längs kusterna i Europa och finns också i Israel, Nordafrika, Azorerna, Kanarieöarna och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har huvudsakligen en sydvästlig och suboceanisk utbredning men ströförekomster finns upp till Torne Lappmark. Växer i sydvästra Sverige på lövträd (mest lönn och ask) i kulturnära miljöer. I norra Sverige växer den på asp och sälg i halvöppna gamla skogar eller sällan på klippor. Luftfuktigheten är alltid hög och jämn. Lämpliga träd nyskapas i mycket begränsad omfattning. I sydvästra Sverige är askskottssjuka ett hot. I norra Sverige är avverkning av kontinuitetsskog ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3100 (1700-4100). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (250-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1000-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Olivbrun gytterlav påträffas i sydvästra Sverige framförallt i öppna, kulturpåverkade miljöer som t.ex. kyrkogårdar, alléer och vårdträd i torpmiljöer. Den växer emellertid också i halvöppna blandskogsmiljöer med asp, i aspdungar och ädellövskog. Laven förekommer på flera olika lövträd, men framförallt på lönn, ask och asp samt sällsynt på sälg. Laven förekommer främst på gamla grova träd men påträffas ibland också på klenare träd och då företrädesvis på asp och ask. I norra Sverige växer den på asp och sälg i halvöppna skogar eller sällan på klippor. Luftfuktigheten är alltid hög.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· rönn
· rönn
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Pannariaceae, Släkte Fuscopannaria (brungytterlavar), Art Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P.M.Jørg. - olivbrun gytterlav Synonymer Pannaria mediterranea Tav.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har huvudsakligen en sydvästlig och suboceanisk utbredning men ströförekomster finns upp till Torne Lappmark. Växer i sydvästra Sverige på lövträd (mest lönn och ask) i kulturnära miljöer. I norra Sverige växer den på asp och sälg i halvöppna gamla skogar eller sällan på klippor. Luftfuktigheten är alltid hög och jämn. Lämpliga träd nyskapas i mycket begränsad omfattning. I sydvästra Sverige är askskottssjuka ett hot. I norra Sverige är avverkning av kontinuitetsskog ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3100 (1700-4100). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (250-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1000-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9180 Ädellövskog i branter (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Olivbrun gytterlav är en skorplavslik bladlav med småfjällig till skorpformad bål. Bålfjällen är 2–3 mm breda och har en olivgrön ton. Bålfjällen växer mycket tätt och oftast är bålen helt täckt av soral vilka ger hela laven en karaktäristiskt blågrå färg. Apothecier är mycket sällsynta. Laven förbises lätt genom sin oansenlighet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivbrun gytterlav

Länsvis förekomst och status för olivbrun gytterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivbrun gytterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Olivbrun gytterlav har en sydvästlig och delvis suboceanisk utbredning i Sverige. Den är lokalt inte ovanlig i sydvästra Västergötland och delar av Dalsland men ströförekomster finns upp till Torne Lappmark. I Halland, Västergötland och Bohuslän saknas den nära kusten. Den finns även i Norge och Finland (rödlistad). Arten är vittspridd längs kusterna i Europa och finns också i Israel, Nordafrika, Azorerna, Kanarieöarna och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Fuscopannaria - brungytterlavar 
 • Art
  Fuscopannaria mediterranea(Tav.) P.M.Jørg. - olivbrun gytterlav
  Synonymer
  Pannaria mediterranea Tav.

Olivbrun gytterlav påträffas i sydvästra Sverige framförallt i öppna, kulturpåverkade miljöer som t.ex. kyrkogårdar, alléer och vårdträd i torpmiljöer. Den växer emellertid också i halvöppna blandskogsmiljöer med asp, i aspdungar och ädellövskog. Laven förekommer på flera olika lövträd, men framförallt på lönn, ask och asp samt sällsynt på sälg. Laven förekommer främst på gamla grova träd men påträffas ibland också på klenare träd och då företrädesvis på asp och ask. I norra Sverige växer den på asp och sälg i halvöppna skogar eller sällan på klippor. Luftfuktigheten är alltid hög.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Öppen fastmark, Blottad mark, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Laven hotas av avverkning av asp i blandskogsbestånd och av att gamla vårdträd, alléträd m.m. avverkas och att lavens kulturskapade miljöer växer igen. Lämpliga träd nyskapas i mycket begränsad omfattning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Håll öppet kring vårdträd, alléer och vid gamla skogstorp. Spara asp i bryn, blandskogar och branter.
Utländska namn – NO: Olivenlav, FI: Etelänlimijäkälä.

Hultengren, S., Kannesten, C. & Svensson S. 1993. Om några oceaniska lavar i Sydvästsverige. Graphis Scripta 5: 24–38.

Jørgensen, P. M. 1994. Studies in the lichen family Pannariaceae VI: The taxonomy and phytogeography of Pannaria Del. s. lat. J. Hattori Bot. Lab. 76: 197–206.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Fuscopannaria - brungytterlavar 
 • Art
  Fuscopannaria mediterranea, (Tav.) P.M.Jørg. - olivbrun gytterlav
  Synonymer
  Pannaria mediterranea Tav.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.