Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ormax

Organismgrupp Kärlväxter Parapholis strigosa
Ormax Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ormax är ett oansenligt, ettårigt, vårgroende gräs. De tuvbildande stråna är endast ca 5–20 cm höga, ofta nedliggande och greniga. Bladen är trådsmala och slutligen hoprullade. Axet är smalt och tvåradigt. Det består av talrika, enblommiga småax som sitter insänkta i fördjupningar i axet. Utåt täcks småaxet helt av två skärmfjäll. Gräset blommar i juni och juli. Under denna tid är det lättast att upptäcka, då de relativt stora, ljusa ståndarknapparna kontrasterar mot det gröna axet. Efter mognaden faller småaxen snart till marken.
Utbredning
Länsvis förekomst för ormax Observationer i Sverige för ormax
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ormax förekommer utmed sydvästra Skånes kust från Skanör till strax söder om Malmö (7 lokaler). Arten påträffades också på en lokal vid Kullaberg 1999. Den har tidigare noterats i Landskronatrakten och i Småland (Söderåkra i Kalmar län, 1866). I Danmark växer ormax tämligen sällsynt men spritt längs Jyllands och Själlands kuster. Arten är även tillfälligt påträffad i Finland. Utbredningsområdet är västmediterrant-atlantiskt och sträcker sig från Marocko i söder till Brittiska öarna, Danmark och Skåne i norr. Mot öster når ormaxet den södra östersjökusten vid Rügen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,v)c(iv)+2ab(ii,iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i Skåne. Ormax är konkurrenssvagt och helt knutet till kortbetade havsstrandängar. Kontinuerlig beteshävd är ett måste för dess fortlevnad. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-30000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 640 km² och förekomstarean (AOO) till 36 (25-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,v)c(iv)+2ab(ii,iii,v)c(iv)).
Ekologi
Ormaxet är konkurrenssvagt och helt knutet till kortbetade havsstrandängar. Det påträffas framför allt i det bälte av salttåg Juncus gerardii som dominerar mellersta landstranden. Intill skonor och fuktsvackor i strandängen kan ormax t o m dominera gräsvegetationen. Ormax trivdes också väl på de blottor som uppstod då grästorv skars på strandängarna. Arten är betesgynnad och tolererar även hårt bete, eftersom det nedersta småaxet nästan alltid undgår avbetning och kan sätta frö.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Parapholis (ormaxsläktet), Art Parapholis strigosa (Dumort.) C. E. Hubb. - ormax Synonymer Lepturus incurvatus, Pholiurus incurvus

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,v)c(iv)+2ab(ii,iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i Skåne. Ormax är konkurrenssvagt och helt knutet till kortbetade havsstrandängar. Kontinuerlig beteshävd är ett måste för dess fortlevnad. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-30000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 640 km² och förekomstarean (AOO) till 36 (25-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,v)c(iv)+2ab(ii,iii,v)c(iv)).
Konventioner Typisk art i 1330 Salta strandängar (Kontinental region (CON))
Ormax är ett oansenligt, ettårigt, vårgroende gräs. De tuvbildande stråna är endast ca 5–20 cm höga, ofta nedliggande och greniga. Bladen är trådsmala och slutligen hoprullade. Axet är smalt och tvåradigt. Det består av talrika, enblommiga småax som sitter insänkta i fördjupningar i axet. Utåt täcks småaxet helt av två skärmfjäll. Gräset blommar i juni och juli. Under denna tid är det lättast att upptäcka, då de relativt stora, ljusa ståndarknapparna kontrasterar mot det gröna axet. Efter mognaden faller småaxen snart till marken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ormax

Länsvis förekomst och status för ormax baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ormax

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ormax förekommer utmed sydvästra Skånes kust från Skanör till strax söder om Malmö (7 lokaler). Arten påträffades också på en lokal vid Kullaberg 1999. Den har tidigare noterats i Landskronatrakten och i Småland (Söderåkra i Kalmar län, 1866). I Danmark växer ormax tämligen sällsynt men spritt längs Jyllands och Själlands kuster. Arten är även tillfälligt påträffad i Finland. Utbredningsområdet är västmediterrant-atlantiskt och sträcker sig från Marocko i söder till Brittiska öarna, Danmark och Skåne i norr. Mot öster når ormaxet den södra östersjökusten vid Rügen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Parapholis - ormaxsläktet 
 • Art
  Parapholis strigosa(Dumort.) C. E. Hubb. - ormax
  Synonymer
  Lepturus incurvatus
  Pholiurus incurvus

Ormaxet är konkurrenssvagt och helt knutet till kortbetade havsstrandängar. Det påträffas framför allt i det bälte av salttåg Juncus gerardii som dominerar mellersta landstranden. Intill skonor och fuktsvackor i strandängen kan ormax t o m dominera gräsvegetationen. Ormax trivdes också väl på de blottor som uppstod då grästorv skars på strandängarna. Arten är betesgynnad och tolererar även hårt bete, eftersom det nedersta småaxet nästan alltid undgår avbetning och kan sätta frö.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Ormax är beroende av kontinuerlig beteshävd för sin fortlevnad. Igenväxning och ansamling av gräsförna till följd av upphörande bete utgör det största hotet. Lokalt kan växtplatser förstöras p g a stranddräneringar, utfyllnader, vägdragningar m m.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det traditionella strandängsbetet måste fortsätta och understödjas på ormax-lokalerna. Betesbeläggningen bör nå upp till motsvarande 2 ungnöt per hektar för att en optimal ståndort för ormax ska upprätthållas. Samtliga lokaler med arten bör skyddas mot olika former av markexploatering.
Utländska namn – NO: Ormeaks, DK: Spidshale, FI: Kyyntähkä, GB: Hard-grass.

Dahlbeck, N. 1945. Strandwiesen am südöstlichen Öresund. Acta Phytogeogr. Suec. 18.

Johansson, O., Ekstam, U. & Forshed, N. 1986. Havsstrandängar. Skötsel av naturtyper. LT/ Naturvårdsverket.

Kraft, J. 1984. Floran i Brunnby socken med Kullaberg. Lund.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Olsson, K.-A. 2001. Floristiska notiser. Bot. Not. 134 (3): 36–38.

Pedersen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. Bot. Tidsskr. 68: 177–343.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. Rev. Margareta Edqvist & Mora Aronsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Parapholis - ormaxsläktet 
 • Art
  Parapholis strigosa, (Dumort.) C. E. Hubb. - ormax
  Synonymer
  Lepturus incurvatus
  Pholiurus incurvus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. Rev. Margareta Edqvist & Mora Aronsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.