Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mirakelskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Atheloderma mirabile
Mirakelskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tunn, mjuk, utbredd skinnsvamp som bildar ett löst vidfäst membran på substratet. Kanten är gärna fransig och närmast substratet löper tunna myceltågor. Svampen är vit. Sporerna är smalt elliptiska med rak eller något konkav buksida. I hymeniet sitter cylindriska cystider som har en något ansvälld bas och ofta ett söljeförsett septum en bit upp. Arten kan vid mikroskopering knappast förväxlas med någon annan skinnsvamp. Yttre utseende delar den dock med många andra och betydligt vanligare skinnsvampar.
Utbredning
Länsvis förekomst för mirakelskinn Observationer i Sverige för mirakelskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En ytterligt sällsynt art som bara hittats en gång i Sverige nämligen på Omberg i Östergötland 1979. Arten är beskriven från Estland och där funnen två gånger. Ytterligare ett fynd föreligger från Finland samt ett från Rumänien. Ett fynd från östligaste Ryssland (Primorsk) är beskriven som en närstående men egen art. Det rör sig dock troligen om samma art. Vid ett återbesök på den svenska lokalen kunde arten trots intensivt sökande inte återfinnas. Det betyder dock inte att den skall betraktas som utgången eftersom mycel mycket väl kan förekomma utan att fruktkroppar visar sig. Mörkertalet är förmodligen lågt, som mest finns i storleksordningen några tiotals lokaler (2005). Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare funnen på en grov liggande stam av ädelgran, i tät blandskog av bok och ädelgran på Omberg. Funnen endast en gång i Sverige 1979. Mörkertalet förmodligen tämligen lågt, som mest bedöms arten kunna finnas i storleksordningen några tiotals lokaler i landet. Hotbild oklar men liten population och uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Mycket få fynd i världen som helhet. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Det svenska fyndet gjordes i en fuktig, tät blandskog av bok och ädelgran. Svampen växte på en grov liggande stam av ädelgran och var utbredd längs en meter av stocken. Samma ekologi uppges för det rumänska fyndet. Andra rapporterade substrat är gran, en och tall medan den östryska kollekten växte på lövved. Den finska fruktkroppen påträffades i en mager tallskog. Det svenska fyndet av mirakelskinn gjordes på en låga. Denna låga rymde troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· enar
· enar
· tall
· tall
· ädelgranar
· ädelgranar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Atheloderma, Art Atheloderma mirabile Parmasto - mirakelskinn Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare funnen på en grov liggande stam av ädelgran, i tät blandskog av bok och ädelgran på Omberg. Funnen endast en gång i Sverige 1979. Mörkertalet förmodligen tämligen lågt, som mest bedöms arten kunna finnas i storleksordningen några tiotals lokaler i landet. Hotbild oklar men liten population och uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Mycket få fynd i världen som helhet. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Tunn, mjuk, utbredd skinnsvamp som bildar ett löst vidfäst membran på substratet. Kanten är gärna fransig och närmast substratet löper tunna myceltågor. Svampen är vit. Sporerna är smalt elliptiska med rak eller något konkav buksida. I hymeniet sitter cylindriska cystider som har en något ansvälld bas och ofta ett söljeförsett septum en bit upp. Arten kan vid mikroskopering knappast förväxlas med någon annan skinnsvamp. Yttre utseende delar den dock med många andra och betydligt vanligare skinnsvampar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mirakelskinn

Länsvis förekomst och status för mirakelskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mirakelskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En ytterligt sällsynt art som bara hittats en gång i Sverige nämligen på Omberg i Östergötland 1979. Arten är beskriven från Estland och där funnen två gånger. Ytterligare ett fynd föreligger från Finland samt ett från Rumänien. Ett fynd från östligaste Ryssland (Primorsk) är beskriven som en närstående men egen art. Det rör sig dock troligen om samma art. Vid ett återbesök på den svenska lokalen kunde arten trots intensivt sökande inte återfinnas. Det betyder dock inte att den skall betraktas som utgången eftersom mycel mycket väl kan förekomma utan att fruktkroppar visar sig. Mörkertalet är förmodligen lågt, som mest finns i storleksordningen några tiotals lokaler (2005). Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Atheloderma  
 • Art
  Atheloderma mirabileParmasto - mirakelskinn

Det svenska fyndet gjordes i en fuktig, tät blandskog av bok och ädelgran. Svampen växte på en grov liggande stam av ädelgran och var utbredd längs en meter av stocken. Samma ekologi uppges för det rumänska fyndet. Andra rapporterade substrat är gran, en och tall medan den östryska kollekten växte på lövved. Den finska fruktkroppen påträffades i en mager tallskog. Det svenska fyndet av mirakelskinn gjordes på en låga. Denna låga rymde troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· enar - Juniperus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· ädelgranar - Abies (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkningar eller andra skogsskötselåtgärder på den enda svenska växtplatsen utgör det främsta hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatsen måste bibehållas intakt. Omberg bör inventeras ytterligare för att klarlägga om fyndet 1979 var tillfälligt eller om arten finns kvar. Barrskog på starkt näringsrik mark i södra Sverige är synnerligen skyddsvärda naturmiljöer som måste skötas med stor hänsyn till naturvärdena. Skonsamma avverkningsmetoder måste generellt tillämpas.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Atheloderma  
 • Art
  Atheloderma mirabile, Parmasto - mirakelskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.