Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal sågmossa

Organismgrupp Mossor Atrichum angustatum
Smal sågmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smal sågmossa är en medelstor, akrokarp bladmossa som bildar rätt lösa till täta, gulgröna till brungröna tuvor. Sågmossorna Atrichum står nära björnmossorna Polytrichum. De kännetecknas av upprätt växtsätt, lansettlika blad med taggig kantlist samt kraftig nerv försedd med längsgående lameller på ovansidan. Skotten är skildkönade och sporkapslar vanliga. Sporerna är 12-18 µm stora. Smal sågmossa skiljs från övriga sågmossor genom att bladen är triangulära till lansettlika, smalare och styvare; de har 4-7 breda lameller och mindre celler i bladets mittpunkt. Dessutom är sporkapseln smal och nästan rak med ett rödaktigt skaft.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal sågmossa Observationer i Sverige för smal sågmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
På 1940-talet fann Stig Waldheim smal sågmossa på ett 30-tal lokaler i Skåne i samband med sitt arbete om mossamhällen på blottad jord. Hans fynd är koncentrerade till norra Skånes urbergsbygder. Utanför Skåne är arten påträffad på ett fåtal lokaler spridda över Sydsverige. De flesta fynden är gjorda före 1950 och ingen aktuell lokal är känd (1980 senaste fynd). Arten eftersöktes intensivt i slutet av 1990-talet och under senare år i Skåne men utan resultat. Smal sågmossa finns sparsamt eller sällsynt i Danmark och på Island. Arten är nordhemisfärisk; i Europa saknas den bara i de nordligaste delarna, och den är i övrigt känd från Kaukasus, Japan och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer på mager nyligen blottad sandjord i sydligaste Sverige. Den är känd från relativt många gamla lokaler och har trots eftersök på många av dessa ej kunnat återfinnas. Senast sedd på en lokal 1980. Arten har ej heller påträffats under den pågående inventeringen av Skåne mossflora. De flesta fynden är gjorda fram till 1940-talet då den förekom spridd i gräsmark, vägkanter i mellanbygder. De fåtaliga observationerna på senare år tillsammans med att faktorer som troligtvis påverkar arten negativt såsom kvävedeposition och igenväxning av öppna marker fortgår bedömer vi en fortgående minskning. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (0-39000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (0-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Mossan växer på sand eller sandblandad lera, på gammal gräsmark, i vägskärningar och dikesrenar, särskilt i skogsbygder. Den bildar på blottad, näringsfattig mark ett särskilt mossamhälle (Pogonation) tillsammans med arter av grävlingmossor Pogonatum, jordmossor Dicranella, grusmossor Ditrichum och övriga Atrichum-arter. Samhället har beskrivits utförligt av Waldheim (1947).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polytrichopsida, Ordning Polytrichales, Familj Polytrichaceae, Släkte Atrichum (sågmossor), Art Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. - smal sågmossa Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer på mager nyligen blottad sandjord i sydligaste Sverige. Den är känd från relativt många gamla lokaler och har trots eftersök på många av dessa ej kunnat återfinnas. Senast sedd på en lokal 1980. Arten har ej heller påträffats under den pågående inventeringen av Skåne mossflora. De flesta fynden är gjorda fram till 1940-talet då den förekom spridd i gräsmark, vägkanter i mellanbygder. De fåtaliga observationerna på senare år tillsammans med att faktorer som troligtvis påverkar arten negativt såsom kvävedeposition och igenväxning av öppna marker fortgår bedömer vi en fortgående minskning. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (0-39000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (0-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Smal sågmossa är en medelstor, akrokarp bladmossa som bildar rätt lösa till täta, gulgröna till brungröna tuvor. Sågmossorna Atrichum står nära björnmossorna Polytrichum. De kännetecknas av upprätt växtsätt, lansettlika blad med taggig kantlist samt kraftig nerv försedd med längsgående lameller på ovansidan. Skotten är skildkönade och sporkapslar vanliga. Sporerna är 12-18 µm stora. Smal sågmossa skiljs från övriga sågmossor genom att bladen är triangulära till lansettlika, smalare och styvare; de har 4-7 breda lameller och mindre celler i bladets mittpunkt. Dessutom är sporkapseln smal och nästan rak med ett rödaktigt skaft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal sågmossa

Länsvis förekomst och status för smal sågmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal sågmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.På 1940-talet fann Stig Waldheim smal sågmossa på ett 30-tal lokaler i Skåne i samband med sitt arbete om mossamhällen på blottad jord. Hans fynd är koncentrerade till norra Skånes urbergsbygder. Utanför Skåne är arten påträffad på ett fåtal lokaler spridda över Sydsverige. De flesta fynden är gjorda före 1950 och ingen aktuell lokal är känd (1980 senaste fynd). Arten eftersöktes intensivt i slutet av 1990-talet och under senare år i Skåne men utan resultat. Smal sågmossa finns sparsamt eller sällsynt i Danmark och på Island. Arten är nordhemisfärisk; i Europa saknas den bara i de nordligaste delarna, och den är i övrigt känd från Kaukasus, Japan och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Polytrichopsida  
 • Ordning
  Polytrichales  
 • Familj
  Polytrichaceae  
 • Släkte
  Atrichum - sågmossor 
 • Art
  Atrichum angustatum(Brid.) Bruch & Schimp. - smal sågmossa

Mossan växer på sand eller sandblandad lera, på gammal gräsmark, i vägskärningar och dikesrenar, särskilt i skogsbygder. Den bildar på blottad, näringsfattig mark ett särskilt mossamhälle (Pogonation) tillsammans med arter av grävlingmossor Pogonatum, jordmossor Dicranella, grusmossor Ditrichum och övriga Atrichum-arter. Samhället har beskrivits utförligt av Waldheim (1947).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Löv-/barrblandskog, Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Tänkbara hot inkluderar allmän igenväxning av landskapet, gödsling av betesmarker och användning av bekämpningsmedel. Eftersom mossan växer på näringsfattig mark kan dess kemiska miljö vara påverkad av luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Kända och tänkbara lokaler för arten bör inventeras för kontroll av aktuell status. Växtplatser på väg- och dikesrenar bör skyddas från bekämpningsmedel och gödsel.
Utländska namn - DK: Smalbladet Katrinemos, GB: Lesser Smoothcap.

Möller, H. 1919. Lövmossornas utbredning i Sverige. 5. Ark. f. Bot. 16 (3).

Nyholm, E. 1971. Studies in the genus Atrichum P. Beauv., a short survey of the genus and the species. Lindbergia 1: 1-33.

Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Not. Suppl. 1(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1992. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Polytrichopsida  
 • Ordning
  Polytrichales  
 • Familj
  Polytrichaceae  
 • Släkte
  Atrichum - sågmossor 
 • Art
  Atrichum angustatum, (Brid.) Bruch & Schimp. - smal sågmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1992. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.