Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölgrynna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia femsjoeensis
Knölgrynna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knölgrynna är en utbredd skinnsvamp i gulröda till rödvioletta eller bruna färger. Fruktkroppen har en knölig eller rynkig yta och är tät och hård. I mikroskop är hyferna svåra att iaktta. De ligger inbäddade i ett gelatinöst ämne och är blandade med bruna, resinösa kristaller. Långa, slanglika cystider löper genom fruktkroppen och sticker ut ovanför basidierna, ofta med resinös inkrustering. Sporerna är små och elliptiska. Svampen liknar den vanliga arten ribbgrynna Phlebia radiata men skiljer sig tydligt vid en mikroskopisk undersökning, bl.a. i sporerna som hos ribbgrynna är cylindriska och svagt böjda. Ribbgrynna är också vanligast på lövved. Färgen och konsistensen förekommer även hos andra arter i släktet Phlebia t.ex. hos kristallvaxskinn Phlebia livida och rynkskinn Phlebia centrifuga. Den förra skiljer sig i cystidernas utseende, den senare genom att helt sakna cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för knölgrynna Observationer i Sverige för knölgrynna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är känd genom åtta fynd i landet (varav endast tre är aktuella). Nästan alla är från västra Götaland och den har hittats i Skåne, Småland, Västergötland, Dalsland och Östergötland. Arten är i Norden också representerad av ett par norska fynd. Den övriga världsutbredningen inskränker sig till Estland och Ukraina. Det är troligt att arten har blivit förväxlad med andra arter i släktet Phlebia men den måste ändå betraktas som ytterst sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i starkt murken ved av tall och gran, särskilt på gammal, soltorkad ved i granskog, bl.a. blåbärsgranskog med inslag av tall. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas främst av brist på död ved och sjunkande habitatkvalité i barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (80-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Knölgrynna är en vedrötande svamp som lever på starkt multnade stammar och grenar av barrträd. Kända växtplatser består av normal, frisk blåbärsgranskog med inslag av tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia femsjoeensis (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam - knölgrynna Synonymer Phlebia femsioeensis (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved av tall och gran, särskilt på gammal, soltorkad ved i granskog, bl.a. blåbärsgranskog med inslag av tall. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas främst av brist på död ved och sjunkande habitatkvalité i barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (80-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Knölgrynna är en utbredd skinnsvamp i gulröda till rödvioletta eller bruna färger. Fruktkroppen har en knölig eller rynkig yta och är tät och hård. I mikroskop är hyferna svåra att iaktta. De ligger inbäddade i ett gelatinöst ämne och är blandade med bruna, resinösa kristaller. Långa, slanglika cystider löper genom fruktkroppen och sticker ut ovanför basidierna, ofta med resinös inkrustering. Sporerna är små och elliptiska. Svampen liknar den vanliga arten ribbgrynna Phlebia radiata men skiljer sig tydligt vid en mikroskopisk undersökning, bl.a. i sporerna som hos ribbgrynna är cylindriska och svagt böjda. Ribbgrynna är också vanligast på lövved. Färgen och konsistensen förekommer även hos andra arter i släktet Phlebia t.ex. hos kristallvaxskinn Phlebia livida och rynkskinn Phlebia centrifuga. Den förra skiljer sig i cystidernas utseende, den senare genom att helt sakna cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölgrynna

Länsvis förekomst och status för knölgrynna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölgrynna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är känd genom åtta fynd i landet (varav endast tre är aktuella). Nästan alla är från västra Götaland och den har hittats i Skåne, Småland, Västergötland, Dalsland och Östergötland. Arten är i Norden också representerad av ett par norska fynd. Den övriga världsutbredningen inskränker sig till Estland och Ukraina. Det är troligt att arten har blivit förväxlad med andra arter i släktet Phlebia men den måste ändå betraktas som ytterst sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia femsjoeensis(Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam - knölgrynna
  Synonymer
  Phlebia femsioeensis (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam

Knölgrynna är en vedrötande svamp som lever på starkt multnade stammar och grenar av barrträd. Kända växtplatser består av normal, frisk blåbärsgranskog med inslag av tall.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på lämpliga livsbetingelser i det av kulturskog dominerade landskapet. Bristen på äldre skog med rikt inslag av död ved är särskilt påtaglig inom artens utbredningsområde i sydvästra Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör inventeras för att klarlägga om arten fortfarande finns kvar. Återfinns den bör lokalen skyddas. Arten skulle gynnas av att fler områden med äldre barrskog skyddas i södra Sverige.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia femsjoeensis, (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam - knölgrynna
  Synonymer
  Phlebia femsioeensis (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.