Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitt vaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia subulata
Vitt vaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitt vaxskinn är en tunn, vidväxt, vit skinnsvamp. Hyfvävnaden är relativt tät och basidierna sitter i en tät palissad. Ur denna sticker det ut smalt koniska, sylvassa cystider. Sporerna är brett elliptiska, nästan runda och ganska små. Arten liknar till det yttre många andra skinnsvampar och kan bara artbestämmas genom mikroskopering. Den täta hyfvävnaden och de smala basidierna är ett karaktärsdrag för släktet Phlebia. Flera andra arter i släktet har sylvassa cystider men bara en av dessa, Phlebia diaphana, har samma sporform som vitt vaxskinn. Phlebia diaphana skiljer sig genom en betydligt tätare, gelatinös hyfvävnad som gör att svampen i torkat tillstånd får en hornartad konsistens och ett vattnigt, gråvitt, halvgenomskinligt utseende. Phlebia diaphana är bara påträffad en gång i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitt vaxskinn Observationer i Sverige för vitt vaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det finns åtta svenska fynd (sju aktuella) av denna art spridda från Småland till Lappland. Från Norge finns tre fynd och från Finland åtta. Arten är vidare samlad en gång i Spanien och två gånger i Jugoslavien. Det är troligt att den har en vidare utbredning än vad fynden ovan ger vid handen och den bör kunna samlas i fler länder i Central- och Östeuropa. De flesta svenska lokaler är skyddade som naturreservat eller nationalpark. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare som uppträder i äldre naturskogar med förekomst av grova, starkt nedbrutna granlågor. En oansenlig art som samlas av få mykologer. Total population i landet dock som liten och med få förekomster på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att uppväxande brukad skog innehåller påtaglig mindre mängd död ved av rätt kvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (40-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (4-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (16-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Denna svamp är en vedlevande rötsvamp som tycks vara associerad med brunrötad barrved. Den växer på starkt multnade stammar av gran eller ädelgran. Den uppges också kunna växa på lövved men den uppgiften är osäker. Växtplatserna har varit äldre granskog med riklig tillgång på död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
· silvergran
· silvergran
· ädelgranar
· ädelgranar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia subulata J. Erikss. & Hjortstam - vitt vaxskinn Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare som uppträder i äldre naturskogar med förekomst av grova, starkt nedbrutna granlågor. En oansenlig art som samlas av få mykologer. Total population i landet dock som liten och med få förekomster på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att uppväxande brukad skog innehåller påtaglig mindre mängd död ved av rätt kvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (40-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (4-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (16-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Vitt vaxskinn är en tunn, vidväxt, vit skinnsvamp. Hyfvävnaden är relativt tät och basidierna sitter i en tät palissad. Ur denna sticker det ut smalt koniska, sylvassa cystider. Sporerna är brett elliptiska, nästan runda och ganska små. Arten liknar till det yttre många andra skinnsvampar och kan bara artbestämmas genom mikroskopering. Den täta hyfvävnaden och de smala basidierna är ett karaktärsdrag för släktet Phlebia. Flera andra arter i släktet har sylvassa cystider men bara en av dessa, Phlebia diaphana, har samma sporform som vitt vaxskinn. Phlebia diaphana skiljer sig genom en betydligt tätare, gelatinös hyfvävnad som gör att svampen i torkat tillstånd får en hornartad konsistens och ett vattnigt, gråvitt, halvgenomskinligt utseende. Phlebia diaphana är bara påträffad en gång i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitt vaxskinn

Länsvis förekomst och status för vitt vaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitt vaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det finns åtta svenska fynd (sju aktuella) av denna art spridda från Småland till Lappland. Från Norge finns tre fynd och från Finland åtta. Arten är vidare samlad en gång i Spanien och två gånger i Jugoslavien. Det är troligt att den har en vidare utbredning än vad fynden ovan ger vid handen och den bör kunna samlas i fler länder i Central- och Östeuropa. De flesta svenska lokaler är skyddade som naturreservat eller nationalpark. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia subulataJ. Erikss. & Hjortstam - vitt vaxskinn

Denna svamp är en vedlevande rötsvamp som tycks vara associerad med brunrötad barrved. Den växer på starkt multnade stammar av gran eller ädelgran. Den uppges också kunna växa på lövved men den uppgiften är osäker. Växtplatserna har varit äldre granskog med riklig tillgång på död ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· silvergran - Abies alba (Har betydelse)
· ädelgranar - Abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att dagens kulturskog inte erbjuder lämpliga levnadsbetingelser och att områden med gammal skog är fåtaliga och små.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fler områden med äldre skog och rik tillgång på död ved måste skyddas, särskilt i södra delen av landet. Områden där arten kan tänkas förekomma bör inventeras. På kända lokaler bör växtplatserna noggrannt dokumenteras och artens populationsdynamik och miljökrav närmare undersökas.
Utländska namn – FI: Aarnirypykkä.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia subulata, J. Erikss. & Hjortstam - vitt vaxskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.