Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kryddtofsskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Pholiota squarrosoides
Kryddtofsskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kryddtofsskivling är snarlik fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa, som är en vanlig och välkänd art. Den skiljer sig främst genom att hatten är tydligt klibbig i fuktigt väder och att den har en stark, kryddartad lukt. Dessutom är den i allmänhet mindre och spensligare och i mikroskop skiljer den sig bl.a. genom att sporerna är betydligt mindre.
Utbredning
Länsvis förekomst för kryddtofsskivling Observationer i Sverige för kryddtofsskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art, som bara är funnen vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Under 1980-talet hittades den på tre ställen i Uppland. Dessförinnan fanns två mycket gamla fynd från Västmanland och Uppland. På senare tid har den även hittats i Örebro och Medelpad. I övriga Norden finns den sällsynt i södra och mellersta Finland men är inte funnen i Danmark eller Norge. Arten är mycket sällsynt även i övriga Europa och bara känd från enstaka lokaler i Frankrike, Tyskland och Polen. På grund av likheten med t.ex. fjällig tofsskivling kan den dock vara något förbisedd. I Nordamerika är arten vitt spridd och uppenbart vanligare än i Europa. Utbredningsbilden både i Europa och Nordamerika tyder på att arten gynnas av ett kontinentalt klimat med varma somrar. Rimligtvis finns den också i Asiens tempererade skogar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i stubbar, högstubbar och lågor av asp, björk och sälg, i lövskog och blandskog. Få fynd och mycket liten population. Missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen är saprofyt på ved av lövträd. De svenska fynden har gjorts på döda eller skadade stammar av björk, asp och sälg, men av litteraturen framgår att den kan växa på många olika lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Strophariaceae, Släkte Pholiota (tofsskivlingar), Art Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - kryddtofsskivling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i stubbar, högstubbar och lågor av asp, björk och sälg, i lövskog och blandskog. Få fynd och mycket liten population. Missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kryddtofsskivling är snarlik fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa, som är en vanlig och välkänd art. Den skiljer sig främst genom att hatten är tydligt klibbig i fuktigt väder och att den har en stark, kryddartad lukt. Dessutom är den i allmänhet mindre och spensligare och i mikroskop skiljer den sig bl.a. genom att sporerna är betydligt mindre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kryddtofsskivling

Länsvis förekomst och status för kryddtofsskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kryddtofsskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art, som bara är funnen vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Under 1980-talet hittades den på tre ställen i Uppland. Dessförinnan fanns två mycket gamla fynd från Västmanland och Uppland. På senare tid har den även hittats i Örebro och Medelpad. I övriga Norden finns den sällsynt i södra och mellersta Finland men är inte funnen i Danmark eller Norge. Arten är mycket sällsynt även i övriga Europa och bara känd från enstaka lokaler i Frankrike, Tyskland och Polen. På grund av likheten med t.ex. fjällig tofsskivling kan den dock vara något förbisedd. I Nordamerika är arten vitt spridd och uppenbart vanligare än i Europa. Utbredningsbilden både i Europa och Nordamerika tyder på att arten gynnas av ett kontinentalt klimat med varma somrar. Rimligtvis finns den också i Asiens tempererade skogar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Pholiota - tofsskivlingar 
 • Art
  Pholiota squarrosoides(Peck) Sacc. - kryddtofsskivling

Svampen är saprofyt på ved av lövträd. De svenska fynden har gjorts på döda eller skadade stammar av björk, asp och sälg, men av litteraturen framgår att den kan växa på många olika lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Avverkning av värdträden och bortgallring av gamla lövträd på artens växtplatser är påtagliga hot.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler måste besökas för att utröna om arten finns kvar där. Återfinns den måste de träd den växer på skyddas på något sätt för att undgå avverkning. Omgivande bestånd bör skötas så att svampen får goda spridningsmöjligheter. Lövbestånd i branter, raviner och på andra klimatiskt gynnade platser, som kan utgöra framtida växtlokaler för kryddtofsskivling och andra rödlistade arter, skall i möjligaste mån lämnas för fri utveckling.
Utländska namn - FI: Kalposuomuhelokka.

Jacobsson, S. 1990. Pholiota in northern Europe. Windahlia 19: 1–86.

Marchand, A. 1980. Champignons du nord et du midi 6. Perpignan. (BILD, som Pholiota. aurivella var.

cerifera). Moser, M. 1978. Fungorum Rariorum Icones Coloratae. Pars VII. J. Cramer, Vaduz.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997. Rev. ArtDatabanken 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Pholiota - tofsskivlingar 
 • Art
  Pholiota squarrosoides, (Peck) Sacc. - kryddtofsskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997. Rev. ArtDatabanken 2010.