Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kristallundlav

Organismgrupp Lavar Bacidia absistens
Kristallundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kristall-lundlav har en tunn till relativt tjock, gulgrå till grågrön bål som består av välvda till svagt loberade, spridda till tätt sittande areoler. Apothecier är svarta, 0,3–1 mm breda, plana till svagt välvda och kanten svart eller något ljusare, i tvärsnitt grön till brun i övre delen, nedtill blek, fylld med många små kristaller. Hypotheciet är oftast blekt och hymeniet upptill grönt till mörkt rödbrunt. Sporerna är nålformiga, 8–15-celliga och 45–80 × 2,5–4,0 µm. Arten är lik Bacidia subincompta och savlundlav B. incompta men skiljs enklast från dessa genom förekomst av kristaller i apotheciekanten och genom längre sporer. Växer framförallt på gamla ädellövträd (främst ek och bok) i halvöppna ädellövskogar med lång trädkontinuitet.
Utbredning
Länsvis förekomst för kristallundlav Observationer i Sverige för kristallundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
För kristall-lundlav finns aktuella uppgifter från Halland till Värmland. Antalet nutida förekomster är omkring 35 varav omkring hälften i Halland. Utanför Sverige finns laven i Danmark (rödlistad), Norge, på Brittiska öarna samt i västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc; C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Aktuella förekomster finns från Halland till Värmland. Omkring 35 aktuella lokaler men ofta finns arten bara på enstaka träd på varje lokal. Arten kan ibland vara svår att bestämma i fält. Växer framförallt på gamla ädellövträd (främst ek och bok) i halvöppna ädellövskogar med lång trädkontinuitet. Denna typ av skogar minskar i areal och förtätas (vilket ibland leder till graninvandring) så mycket att arten försvinner. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (100-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (35-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32008 km² och förekomstarean (AOO) till 280 (140-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (30-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc; C1; D1).
Ekologi
Kristall-lundlav växer framför allt på gamla ädellövträd, i sydvästra Sverige oftast på ek och bok, i halvöppna skogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet, men uppträder även på gran i liknande miljöer. Ofta finns arten bara på enstaka träd på varje lokal.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bacidia (lundlavar), Art Bacidia absistens (Nyl.) Arnold - kristallundlav Synonymer Lecidea absistens Nyl., Lecidea intermissa Nyl., Bacidia intermissa (Nyl.) Malme, kristall-lundlav

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc; C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Aktuella förekomster finns från Halland till Värmland. Omkring 35 aktuella lokaler men ofta finns arten bara på enstaka träd på varje lokal. Arten kan ibland vara svår att bestämma i fält. Växer framförallt på gamla ädellövträd (främst ek och bok) i halvöppna ädellövskogar med lång trädkontinuitet. Denna typ av skogar minskar i areal och förtätas (vilket ibland leder till graninvandring) så mycket att arten försvinner. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (100-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (35-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32008 km² och förekomstarean (AOO) till 280 (140-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (30-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc; C1; D1).
Kristall-lundlav har en tunn till relativt tjock, gulgrå till grågrön bål som består av välvda till svagt loberade, spridda till tätt sittande areoler. Apothecier är svarta, 0,3–1 mm breda, plana till svagt välvda och kanten svart eller något ljusare, i tvärsnitt grön till brun i övre delen, nedtill blek, fylld med många små kristaller. Hypotheciet är oftast blekt och hymeniet upptill grönt till mörkt rödbrunt. Sporerna är nålformiga, 8–15-celliga och 45–80 × 2,5–4,0 µm. Arten är lik Bacidia subincompta och savlundlav B. incompta men skiljs enklast från dessa genom förekomst av kristaller i apotheciekanten och genom längre sporer. Växer framförallt på gamla ädellövträd (främst ek och bok) i halvöppna ädellövskogar med lång trädkontinuitet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kristallundlav

Länsvis förekomst och status för kristallundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kristallundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.För kristall-lundlav finns aktuella uppgifter från Halland till Värmland. Antalet nutida förekomster är omkring 35 varav omkring hälften i Halland. Utanför Sverige finns laven i Danmark (rödlistad), Norge, på Brittiska öarna samt i västra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia absistens(Nyl.) Arnold - kristallundlav
  Synonymer
  Lecidea absistens Nyl.
  Lecidea intermissa Nyl.
  Bacidia intermissa (Nyl.) Malme
  kristall-lundlav

Kristall-lundlav växer framför allt på gamla ädellövträd, i sydvästra Sverige oftast på ek och bok, i halvöppna skogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet, men uppträder även på gran i liknande miljöer. Ofta finns arten bara på enstaka träd på varje lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av gamla träd och slutavverkning utgör generellt de allvarligaste hoten. Den typ av skogar arten förekommer i minskar i areal och förtätas (vilket ibland leder till graninvandring) så mycket att arten försvinner.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Skydda åtminstone de rikligaste lokalerna. Undvik produktionsinriktat skogsbruk på lokaler med arten.

Botnen, A. & Tønsberg, T. 1988. Additions to the lichen flora of Central Norway. Gunneria 58: 1–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia absistens, (Nyl.) Arnold - kristallundlav
  Synonymer
  Lecidea absistens Nyl.
  Lecidea intermissa Nyl.
  Bacidia intermissa (Nyl.) Malme
  kristall-lundlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.