Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bäcksidenmossa

Organismgrupp Mossor Plagiothecium platyphyllum
Bäcksidenmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i glänsande, gröna eller blekgröna mattor eller som enstaka skott bland andra mossor. Skotten blir 3-6 cm långa. Stambladen är i huvudsak riktade åt två håll så att skotten är tydligt plattade. Bladen är platta eller något kupade, äggrunda eller kantigt äggrunda. De är symmetriska eller svagt asymmetriska och smalnar gradvis av till en smal eller relativt bred spets. Bladkanten är ibland plan, men vanligen är ena eller båda sidornas kant smalt tillbakaböjd. Kanten är helbräddad utom nära bladspetsen där det ofta finns några tydliga tänder. Cellerna i bladmitten är 75-160 × 10-16 µm och släta. Bashörnscellerna är runda och rektangulära, de korta tydligt utvidgade och delvis uppblåsta. Större delen av de ibland otydligt avgränsade bashörnsgrupperna går ner i den breda bladnedlöpningen. Arten har såväl samkönade som enkönade plantor. Den har relativt ofta kapslar som är mer eller mindre krökta och horisontella, med välutvecklade tandkransar. Den yttre tandkransen är i nedre delen tvärstrimmig på utsidan. Nära bladspetsen finns vanligen rhizoidinitialceller. Sporerna är 11-14 µm.
Bäcksidenmossa ser ut som en storvuxen skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum, men har bara några enstaka runda uppsvällda celler i bladens nedlöpande delar, och dessutom finns vanligen rhizoidinitialceller nära bladspetsen. Medan bäcksidenmossa växer i blöta miljöer, vanligen med rörligt vatten, växer skogssidenmossa oftast torrare. Se dock diskussionen angående sumpsidenmossa Plagiothecium denticulatum var. undulatum under skogssidenmossa.
Ibland anses förekomst av rhizoidinitialceller vara tillräckligt för att skilja bäcksidenmossa från andra sidenmossor Plagiothecium. Rhizoidinitialceller förekommer emellertid mer eller mindre ofta även hos andra arter, exempelvis lundsidenmossa Plagiothecium nemorale och praktsidenmossa P. succulentum. Man måste därför titta även på växtmiljö, bladens nedlöpning och tandningen nära bladspetsen för säker bestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för bäcksidenmossa Observationer i Sverige för bäcksidenmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bäcksidenmossa förekommer sällsynt i södra halvan av landet och dessutom finns ett fynd i Norrbotten. Den finns i Norge och Finland. Arten förekommer i Europa och östra Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på översilade skuggade stenar och jord i bergbranter, vid skogsbäckar, skogskällor samt intill vattenfall. Utbredning omfattar södra Sverige norrut till södra Norrland. Lokalerna är ganska många men förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga och därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (130-5600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1300 (28-4500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten finns i blöta till fuktiga miljöer, ofta i anslutning till bäckar, vattenfall, källdråg och översilningsmark i skog, där den växer på sten och jord.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Plagiotheciaceae, Släkte Plagiothecium (sidenmossor), Art Plagiothecium platyphyllum Mönk. - bäcksidenmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på översilade skuggade stenar och jord i bergbranter, vid skogsbäckar, skogskällor samt intill vattenfall. Utbredning omfattar södra Sverige norrut till södra Norrland. Lokalerna är ganska många men förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga och därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (130-5600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1300 (28-4500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i glänsande, gröna eller blekgröna mattor eller som enstaka skott bland andra mossor. Skotten blir 3-6 cm långa. Stambladen är i huvudsak riktade åt två håll så att skotten är tydligt plattade. Bladen är platta eller något kupade, äggrunda eller kantigt äggrunda. De är symmetriska eller svagt asymmetriska och smalnar gradvis av till en smal eller relativt bred spets. Bladkanten är ibland plan, men vanligen är ena eller båda sidornas kant smalt tillbakaböjd. Kanten är helbräddad utom nära bladspetsen där det ofta finns några tydliga tänder. Cellerna i bladmitten är 75-160 × 10-16 µm och släta. Bashörnscellerna är runda och rektangulära, de korta tydligt utvidgade och delvis uppblåsta. Större delen av de ibland otydligt avgränsade bashörnsgrupperna går ner i den breda bladnedlöpningen. Arten har såväl samkönade som enkönade plantor. Den har relativt ofta kapslar som är mer eller mindre krökta och horisontella, med välutvecklade tandkransar. Den yttre tandkransen är i nedre delen tvärstrimmig på utsidan. Nära bladspetsen finns vanligen rhizoidinitialceller. Sporerna är 11-14 µm.
Bäcksidenmossa ser ut som en storvuxen skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum, men har bara några enstaka runda uppsvällda celler i bladens nedlöpande delar, och dessutom finns vanligen rhizoidinitialceller nära bladspetsen. Medan bäcksidenmossa växer i blöta miljöer, vanligen med rörligt vatten, växer skogssidenmossa oftast torrare. Se dock diskussionen angående sumpsidenmossa Plagiothecium denticulatum var. undulatum under skogssidenmossa.
Ibland anses förekomst av rhizoidinitialceller vara tillräckligt för att skilja bäcksidenmossa från andra sidenmossor Plagiothecium. Rhizoidinitialceller förekommer emellertid mer eller mindre ofta även hos andra arter, exempelvis lundsidenmossa Plagiothecium nemorale och praktsidenmossa P. succulentum. Man måste därför titta även på växtmiljö, bladens nedlöpning och tandningen nära bladspetsen för säker bestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bäcksidenmossa

Länsvis förekomst och status för bäcksidenmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bäcksidenmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bäcksidenmossa förekommer sällsynt i södra halvan av landet och dessutom finns ett fynd i Norrbotten. Den finns i Norge och Finland. Arten förekommer i Europa och östra Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Plagiotheciaceae  
 • Släkte
  Plagiothecium - sidenmossor 
 • Art
  Plagiothecium platyphyllumMönk. - bäcksidenmossa

Arten finns i blöta till fuktiga miljöer, ofta i anslutning till bäckar, vattenfall, källdråg och översilningsmark i skog, där den växer på sten och jord.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten hotas av förändringar av vattenkvalitet och hydrologi i bäckar och bergbranter som utgör växtplatser. Arten är dessutom känslig för kraftig exponering genom t.ex. skogsbruksåtgärder på eller nära lokalerna.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ansvariga myndigheter bör göras uppmärksamma på artens kända lokaler. Växtplatserna bör undantas från skogsbruk och hållas under uppsikt så att inte dessa förstörs.
Utländska namn - NO: Bregnejamnemose, FI: Purolaakasammal, GB: Alpine Silk-moss.

Hedenäs, L. 2014. Plagiothecium platyphyllum bäcksidenmossa s. 307. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 3. Mosses (Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Nyholm, E. 1965. Illustrated moss flora of Fennoscandia. II, Musci. Fasc. 5. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Plagiotheciaceae  
 • Släkte
  Plagiothecium - sidenmossor 
 • Art
  Plagiothecium platyphyllum, Mönk. - bäcksidenmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.