Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stäppmossa

Organismgrupp Mossor Pleurochaete squarrosa
Stäppmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar luckra till lösa, gulaktigt gröna mattor. Skotten är 5-7 cm långa och har ibland små, korta sidogrenar. Bladens bas är tydligt stjälkomfattande. Bladen är upptill båglikt tillbakaböjda och har oregelbundet och delvis grovt tandad kant. Bladen har nedtill en bred list av smala, färglösa celler som med avtagande bredd fortsätter ett stycke upp utefter bladkanten. Cellerna i bladets övre, inre halva är runda och tätt papillösa och de i bladets nedersta del är rektangulära och mer eller mindre släta. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga och inte funna i Sverige. Kapslarna är fästade på mycket korta sidogrenar på huvudstammen. Kapseln är cylindrisk, upprät och slät. Kapselskaftet är 1,5-2,0 cm långt, rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 11-14 µm i diameter, gula och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning tycks inte förekomma.
Stäppmossa kan i fält påminna om kruskalkmossa Tortella tortuosa, men det krypande växtsättet är unikt. En viktig skiljekaraktär är att bladkanten upptill hos kruskalkmossa T. tortuosa inte är tandad. Under mikroskopet ser man dessutom att stäppmossa har en färglös kantlist i bladets nedre del som inte bildar det v-formiga mönster som är ett kännemärke för släktet kalkmossor Tortella.
Utbredning
Länsvis förekomst för stäppmossa Observationer i Sverige för stäppmossa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är i Sverige endast funnen vid Hoburgen på Gotland 1865. Den har under 1900-talet eftersökts flera gånger utan resultat. Arten har sin huvudsakliga utbredning i Medelhavsområdet (här är den även funnen med kapslar) och finns närmast i Polen och Holland, där den dock är mycket sällsynt och har minskat kraftigt. Förutom Europa är den uppgiven från norra och östra Afrika, Turkiet, Mellanöstern, Himalaya, Kina, Japan, Nordamerika och Sydamerika söderut till Peru.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Känd från en lokal i Sverige och funnen endast år 1865. Arten har eftersökts vid flera tillfällen på lokalen men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1865.
Ekologi
Stäppmossa växer på sandig, kalkrik jord på torra och solexponerade ställen. I Centraleuropa finns den, förutom i stäppliknande miljöer, idag även i miljöer som vägkanter och grustag. I västra Europa förekommer den främst i kustnära områden och på Brittiska öarna t.ex. i sanddyner. I Medelhavsområdet, där arten är vanlig, finns den från havet till högt upp i bergsområden på kalkrik grusmark och bland klippor. Arten växer i Tyskland ofta tillsammans med spetslansmossa Didymodon acutus, slät klockmossa Encalypta vulgaris och kortbladig kalkmossa Tortella inclinata. Sporerna mognar på försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Pleurochaete (stäppmossor), Art Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. - stäppmossa Synonymer Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Känd från en lokal i Sverige och funnen endast år 1865. Arten har eftersökts vid flera tillfällen på lokalen men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1865.
Arten bildar luckra till lösa, gulaktigt gröna mattor. Skotten är 5-7 cm långa och har ibland små, korta sidogrenar. Bladens bas är tydligt stjälkomfattande. Bladen är upptill båglikt tillbakaböjda och har oregelbundet och delvis grovt tandad kant. Bladen har nedtill en bred list av smala, färglösa celler som med avtagande bredd fortsätter ett stycke upp utefter bladkanten. Cellerna i bladets övre, inre halva är runda och tätt papillösa och de i bladets nedersta del är rektangulära och mer eller mindre släta. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga och inte funna i Sverige. Kapslarna är fästade på mycket korta sidogrenar på huvudstammen. Kapseln är cylindrisk, upprät och slät. Kapselskaftet är 1,5-2,0 cm långt, rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 11-14 µm i diameter, gula och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning tycks inte förekomma.
Stäppmossa kan i fält påminna om kruskalkmossa Tortella tortuosa, men det krypande växtsättet är unikt. En viktig skiljekaraktär är att bladkanten upptill hos kruskalkmossa T. tortuosa inte är tandad. Under mikroskopet ser man dessutom att stäppmossa har en färglös kantlist i bladets nedre del som inte bildar det v-formiga mönster som är ett kännemärke för släktet kalkmossor Tortella.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för stäppmossa

Länsvis förekomst och status för stäppmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stäppmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast funnen vid Hoburgen på Gotland 1865. Den har under 1900-talet eftersökts flera gånger utan resultat. Arten har sin huvudsakliga utbredning i Medelhavsområdet (här är den även funnen med kapslar) och finns närmast i Polen och Holland, där den dock är mycket sällsynt och har minskat kraftigt. Förutom Europa är den uppgiven från norra och östra Afrika, Turkiet, Mellanöstern, Himalaya, Kina, Japan, Nordamerika och Sydamerika söderut till Peru.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pleurochaete - stäppmossor 
 • Art
  Pleurochaete squarrosa(Brid.) Lindb. - stäppmossa
  Synonymer
  Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.

Stäppmossa växer på sandig, kalkrik jord på torra och solexponerade ställen. I Centraleuropa finns den, förutom i stäppliknande miljöer, idag även i miljöer som vägkanter och grustag. I västra Europa förekommer den främst i kustnära områden och på Brittiska öarna t.ex. i sanddyner. I Medelhavsområdet, där arten är vanlig, finns den från havet till högt upp i bergsområden på kalkrik grusmark och bland klippor. Arten växer i Tyskland ofta tillsammans med spetslansmossa Didymodon acutus, slät klockmossa Encalypta vulgaris och kortbladig kalkmossa Tortella inclinata. Sporerna mognar på försommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning och föroreningar uppges ha orsakat artens tillbakagång i Holland.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten har visserligen eftersökts flera gånger vid Hoburgen men bör eftersökas ytterligare inte bara där utan även i andra stäppliknande miljöer. Om stäppmossan återfinns i Sverige måste lokalen skötas så att arten kan överleva i livskraftiga bestånd.
Utländska namn - GB: Side-fruited Crisp-moss.

Etymologi: squarrosus (lat.) = rätvinkligt utspärrade om t.ex. mossblad. Ursprungligen betyder dock ordet fjällig, skorvig.
Uttal: [Plevrochájte skvarrósa]

key facts Side-fruited Crisp-moss. Forms lax to loose, yellowish-green mats. Shoots 5-7 cm long, sometimes with short side-branches. Capsules very uncommon, not known from Sweden. Seta 1.5-2 cm, red with yellowish top. Spores 11-14 µm, yellow, finely papillose. - Grows on sandy, calcareous soil in dry, sun-exposed situations. The only Swedish record is from 1865 (Hoburgen, Gotland).

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

During, H.J. & Willems, J.H. 1986. The impoverishment of the bryophyte and lichen flora of the Dutch chalk grasslands in the thirty years 1953-1983. Biol. Conserv. 36: 143-158.

Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H. & von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C. & Birgersson, M. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Nyholm E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 2. Pottiaceae-Splachnaceae-Schistostegiaceae. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pleurochaete - stäppmossor 
 • Art
  Pleurochaete squarrosa, (Brid.) Lindb. - stäppmossa
  Synonymer
  Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.