Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  näbbtrampört

Organismgrupp Kärlväxter Polygonum oxyspermum
Näbbtrampört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Näbbtrampörten är en ettårig, starkt förgrenad, nedliggande slideknäväxt, vars grenar blir 20–80 cm långa. Den har blågrå stjälk försedd med knottriga ribbor. De spetsiga lansettlika bladen är kortare än stjälkens noder. I bladvecken utvecklas under juli-september små knippen av skaftade blommor med rödaktiga hylleflikar. Frukten är en trekantig, glänsande brun nöt, som vid mognaden skjuter långt ut ur hyllet. Hos den närstående vanliga trampörten Polygonum aviculare är frukten smalare, svagt knottrig och mer innesluten i hyllet, i synnerhet tidigt på säsongen. Denna art avviker också genom kal stjälk och vitskära hylleflikar.
Utbredning
Länsvis förekomst för näbbtrampört Observationer i Sverige för näbbtrampört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Näbbtrampörtens världsutbredning är begränsad till kuststräckor vid Skagerack, Kattegatt och Östersjön. I Sverige har den aktuella förekomster i Bohuslän (1), på Öland (1) och Gotland (23?). I Södermanland och Uppland har den äldre förekomster, sågs där senast 1953. Den är inom hela området på stark tillbakagång men har alltjämt lokaler kvar i områden som södra Norge, norra Jylland och södra Finland samt Baltikum, Polen och Tyskland. En viss osäkerhet präglar utbredningskartan eftersom arten uppträder sporadiskt och även ibland förväxlas med andra trampörtsarter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv,v)c(iv); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer främst på Gotland samt i Bohuslän och på Öland. Arten växer nära vattenlinjen på sand- och grusstränder där den har tillgång till näringsämnen från ruttnande tång. Det finns ett åtgärdsprogram framtaget för att gynna näbbtrampört, som är en svensk ansvarsart med omkring halva världspopulationen inom landets gränser. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (20-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 14 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 56 (20-128) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v)c(iv); C2a(i)).
Ekologi
Arten lever nära vattenlinjen på sand- och grusstränder, där den har tillgång till näringsämnen från ruttnande tång. Den föredrar en måttlig salthalt. Bland följearter kan nämnas marviol Cakile maritima, sodaört Salsola kali och rödmålla Chenopodium rubrum.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Polygonaceae (slideväxter), Släkte Polygonum (trampörter), Art Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge - näbbtrampört Synonymer Polygonum acadiense Fernald, Näbbtrampgräs

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iv,v)c(iv); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer främst på Gotland samt i Bohuslän och på Öland. Arten växer nära vattenlinjen på sand- och grusstränder där den har tillgång till näringsämnen från ruttnande tång. Det finns ett åtgärdsprogram framtaget för att gynna näbbtrampört, som är en svensk ansvarsart med omkring halva världspopulationen inom landets gränser. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (20-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 14 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 56 (20-128) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v)c(iv); C2a(i)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Avslutat
Näbbtrampörten är en ettårig, starkt förgrenad, nedliggande slideknäväxt, vars grenar blir 20–80 cm långa. Den har blågrå stjälk försedd med knottriga ribbor. De spetsiga lansettlika bladen är kortare än stjälkens noder. I bladvecken utvecklas under juli-september små knippen av skaftade blommor med rödaktiga hylleflikar. Frukten är en trekantig, glänsande brun nöt, som vid mognaden skjuter långt ut ur hyllet. Hos den närstående vanliga trampörten Polygonum aviculare är frukten smalare, svagt knottrig och mer innesluten i hyllet, i synnerhet tidigt på säsongen. Denna art avviker också genom kal stjälk och vitskära hylleflikar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för näbbtrampört

Länsvis förekomst och status för näbbtrampört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för näbbtrampört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Näbbtrampörtens världsutbredning är begränsad till kuststräckor vid Skagerack, Kattegatt och Östersjön. I Sverige har den aktuella förekomster i Bohuslän (1), på Öland (1) och Gotland (23?). I Södermanland och Uppland har den äldre förekomster, sågs där senast 1953. Den är inom hela området på stark tillbakagång men har alltjämt lokaler kvar i områden som södra Norge, norra Jylland och södra Finland samt Baltikum, Polen och Tyskland. En viss osäkerhet präglar utbredningskartan eftersom arten uppträder sporadiskt och även ibland förväxlas med andra trampörtsarter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Polygonum - trampörter 
 • Art
  Polygonum oxyspermumC. A. Mey. & Bunge - näbbtrampört
  Synonymer
  Polygonum acadiense Fernald
  Näbbtrampgräs

Arten lever nära vattenlinjen på sand- och grusstränder, där den har tillgång till näringsämnen från ruttnande tång. Den föredrar en måttlig salthalt. Bland följearter kan nämnas marviol Cakile maritima, sodaört Salsola kali och rödmålla Chenopodium rubrum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Sannolikt har den ökande användningen av badstränder medfört näbbtrampörtens tillbakagång. De rika växtplatserna på Gotska Sandön har reducerats starkt, troligen beroende på ökat slitage av fordon längs stränderna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
En fröreserv borde läggas in i en genbank. Anledningen till artens minskning bör undersökas och den bör övervakas av floraväktare. Ett åtgärdsprogram för näbbtrampört ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Avslutat
Näbbtrampört är fridlyst. Arten anses vara en sen invandrare i Östersjöområdet. Utländska namn – NO: Nebbslirekne, DK: Strand-pileurt, FI: Meritatar, GB: Ray´s Knotgrass.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands Botniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten I Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Englund, B. 1942. Die Pflanzenverteilung auf die Meeresufern von Gotland. Acta Bot. Fenn. 32.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Grøntved, J. 1939. Polygonaceernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 45: 9–70.

Ingmansson, G. & Petersson, J. 2006. Gotska Sandöns flora. Rindi 26: 1–120.

Karlsson, T. 1983. Kritiska växter på Gotland. Rindi 3: 23–37.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Laine, U. 1997. Meritatar. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade växter. Rindi 18: 4–43.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Polygonum - trampörter 
 • Art
  Polygonum oxyspermum, C. A. Mey. & Bunge - näbbtrampört
  Synonymer
  Polygonum acadiense Fernald
  Näbbtrampgräs
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.