Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pepparporella

Organismgrupp Mossor Porella arboris-vitae
Pepparporella Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pepparporella bildar decimeterstora, platta, luckra, starkt glänsande mattor av olivgrön eller brungrön färg. Den har stark pepparsmak, vilket gör den lätt att indentifiera. Förutom den starka smaken skiljer sig pepparporella från övriga arter i släktet på att bladflikarna är grovtandade och spetsiga. Groddkorn saknas helt. Arten är skildkönad och fertila individer är sällsynta. I Storbritannien där arten förekommer på ett ett stort antal lokaler är endast hon-plantor funna. Sporkapslar är hittills kända endast från Madeira (1980-talet, Anders Bohlin, muntligt).
Utbredning
Länsvis förekomst för pepparporella Observationer i Sverige för pepparporella
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var från början endast känd från en handfull lokaler i Skåne, Halland, någon enstaka i Bohuslän och Västergötland. På 1980-talet undersöktes alla kända lokaler och pepparporellan kunde inte återfinnas på mer än två lokaler belägna på Söderåsen i Skåne. En ny lokal hittades i Horredstrakten i Västergötland (Appelqvist m.fl. 1996) liksom i Dalsland (Leif Appelgren). Sedan 1998 har flera "nya" lokaler hittats i framförallt Halmstads kommun i Halland (Fritz 2002) men även i och runt Söderåsen i Skåne (Malmqvist & Weibull 2007; T. Tyler muntligt, 2010). De flesta av dessa populationer är relativt individfattiga. Arten finns även i Norge, där den har en utpräglat atlantisk utbredning med koncentration av lokalerna till Vestlandet. Den är sällsynt i Danmark. Totalutbredningen omfattar Europa, inklusive Madeira och Kanarieöarna. Arten är suboceanisk till mediterran och vitt utbredd i Västeuropa från Kanarieöarna och Spanien i söder till västra Norge i norr. Därtill finns den i Medelhavsregionen i bergsområden söderut till Atlasbergen och österut till östra Turkiet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Mycket sällsynt art som växer på bergväggar av grönsten eller grova trädstammar av främst bok i sydvästra Sverige. Samtliga förekomster är ytmässigt mycket små och individfattiga. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är därför begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (55-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 km² och förekomstarean (AOO) till 208 (44-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Mossan växer i Sverige på relativt torra och solvarma bergväggar av grönsten eller på stambasen av ädla lövträd, som t.ex. bok och ek. Bergväggarna är beskuggade och växtmiljön har en jämn och hög luftfuktighet. Arten tycks vara värmekrävande och föredrar sydbranter eller halvöppna dalgångar, något skuggade av lövträd. På de båda svenska lokalerna förekommer pepparporellan tillsammans med bl.a. klippfrullania Frullania tamarisci, stor bandmossa Metzgeria conjugata, grov fjädermossa Neckera crispa och kruskalkmossa Tortella tortuosa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· bokar
· bokar
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Porellaceae, Släkte Porella (porellor), Art Porella arboris-vitae (With.) Grolle - pepparporella Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Mycket sällsynt art som växer på bergväggar av grönsten eller grova trädstammar av främst bok i sydvästra Sverige. Samtliga förekomster är ytmässigt mycket små och individfattiga. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är därför begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (55-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 km² och förekomstarean (AOO) till 208 (44-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Pepparporella bildar decimeterstora, platta, luckra, starkt glänsande mattor av olivgrön eller brungrön färg. Den har stark pepparsmak, vilket gör den lätt att indentifiera. Förutom den starka smaken skiljer sig pepparporella från övriga arter i släktet på att bladflikarna är grovtandade och spetsiga. Groddkorn saknas helt. Arten är skildkönad och fertila individer är sällsynta. I Storbritannien där arten förekommer på ett ett stort antal lokaler är endast hon-plantor funna. Sporkapslar är hittills kända endast från Madeira (1980-talet, Anders Bohlin, muntligt).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pepparporella

Länsvis förekomst och status för pepparporella baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pepparporella

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var från början endast känd från en handfull lokaler i Skåne, Halland, någon enstaka i Bohuslän och Västergötland. På 1980-talet undersöktes alla kända lokaler och pepparporellan kunde inte återfinnas på mer än två lokaler belägna på Söderåsen i Skåne. En ny lokal hittades i Horredstrakten i Västergötland (Appelqvist m.fl. 1996) liksom i Dalsland (Leif Appelgren). Sedan 1998 har flera "nya" lokaler hittats i framförallt Halmstads kommun i Halland (Fritz 2002) men även i och runt Söderåsen i Skåne (Malmqvist & Weibull 2007; T. Tyler muntligt, 2010). De flesta av dessa populationer är relativt individfattiga. Arten finns även i Norge, där den har en utpräglat atlantisk utbredning med koncentration av lokalerna till Vestlandet. Den är sällsynt i Danmark. Totalutbredningen omfattar Europa, inklusive Madeira och Kanarieöarna. Arten är suboceanisk till mediterran och vitt utbredd i Västeuropa från Kanarieöarna och Spanien i söder till västra Norge i norr. Därtill finns den i Medelhavsregionen i bergsområden söderut till Atlasbergen och österut till östra Turkiet och Kaukasus.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Porellaceae  
 • Släkte
  Porella - porellor 
 • Art
  Porella arboris-vitae(With.) Grolle - pepparporella

Mossan växer i Sverige på relativt torra och solvarma bergväggar av grönsten eller på stambasen av ädla lövträd, som t.ex. bok och ek. Bergväggarna är beskuggade och växtmiljön har en jämn och hög luftfuktighet. Arten tycks vara värmekrävande och föredrar sydbranter eller halvöppna dalgångar, något skuggade av lövträd. På de båda svenska lokalerna förekommer pepparporellan tillsammans med bl.a. klippfrullania Frullania tamarisci, stor bandmossa Metzgeria conjugata, grov fjädermossa Neckera crispa och kruskalkmossa Tortella tortuosa.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
En totalt sett liten population, ett starkt begränsat antal lokaler och geografiskt begränsad utbredning innebär ett hot mot artens fortbestånd i Sverige. Bland annat skulle insamling lätt kunna decimera förekomsten. Arten är den mest skuggkrävande och luftfuktighetskrävande av våra porella-arter och hotas därför av att skyddande trädridåer avverkas på växtplatserna.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokalerna måste snarast få ett varaktigt skydd där sådant inte redan finns så att mossan inte skadas eller minskar. Skötselplanen för de av lokalerna som redan är naturreservat måste ses över så att inga ingrepp kan ske som kan decimera beståndet av pepparporella.
Utländska namn - NO: Galleteppemose. GB: Bitter Scalewort.

Appelqvist, T., Nordén, B., & Bengtsson, O. 1996. Pepparporella, Porella arboris-vitae, återfunnen i Västergötland. Svensk Bot. Tidskr. 90: 21-23.

Bohlin, A., Gustafsson, L. & Hallingbäck, T. 1982. Levermossan Porella arboris-vitae i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 76: 31-36.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Fritz, Ö. 2002. Ligger pepparporellans Porella arboris-vitae svenska utbredningscentrum i Halland? Myrinia 12: 92-95.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Malmqvist, A. & Weibull, H. 2007. Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark. Rapport 5795. Dokumentation av de svenska nationalparkerna nr 23. Naturvårdsverket.

Szweykowski, J. 1957. Watrobowce okolic Zwierzynca nad Wieprzem (pow. Zamosc, woj. lubelskie) Lebermoose aus der Umgegend von Zwierzyniec am Wieprz (Kreis Zamosc, Wojewodschaft Lubkin). Fragm. Florist. Geobot. 3: 115-127.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Porellaceae  
 • Släkte
  Porella - porellor 
 • Art
  Porella arboris-vitae, (With.) Grolle - pepparporella
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.