Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  västlig porina

Organismgrupp Lavar Pseudosagedia interjungens
Västlig porina Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Västlig porina har en mycket tunn, svagt sprucken, grå till gråviolett bål. Perithecierna är svarta, 0,8–1,5 mm breda, nedsänkta i bålen, spridda eller flera tillsammans. Sporerna är 20–25 × 6–10 µm med 1–3 längssepta och 5 tvärsepta. Förväxlingsrisk finns framförallt med andra Pseudosagedia-arter, men sporerna hos dessa saknar antingen längssepta eller har fler tvärsepta än sporerna hos P. interjungens.
Utbredning
Länsvis förekomst för västlig porina Observationer i Sverige för västlig porina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från några få lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötland. I Halland är den eftersökt men inte återfunnen. Däremot hittades den på en ny lokal i Bohuslän 1984. Antalet besökta lokaler är fortfarande alltför få för att dra definitiva slutsatser om aktuell status och hotbild. Laven är även känd från Danmark (rödlistad som Försvunnen), Norge, Tyskland, västra England, Wales och Skottland. På Brittiska öarna anses arten vara sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Bara känd från några få lokaler i västra Sverige. Endast en aktuell lokal. Trots att arten eftersökts har inga ytterligare lokaler hittats. Växer på fuktiga grönstensklippor, både på skuggiga till helt exponerade lokaler. Hotbilden är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Västlig porina växer på fuktiga grönstensklippor, både på skuggiga eller helt exponerade lokaler vid havet, sjöar, eller åar. På den aktuella lokalen i Bohuslän växer den på fuktiga, skuggiga klippväggar i ädellövskog med ask, alm och hassel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Porinaceae, Släkte Pseudosagedia (svartporinor), Art Pseudosagedia interjungens (Nyl.) Hafellner & Kalb - västlig porina Synonymer Porina interseptula (Nyl.) A.L.Sm., Porina interjungens (Nyl.) Zahlbr.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bara känd från några få lokaler i västra Sverige. Endast en aktuell lokal. Trots att arten eftersökts har inga ytterligare lokaler hittats. Växer på fuktiga grönstensklippor, både på skuggiga till helt exponerade lokaler. Hotbilden är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Västlig porina har en mycket tunn, svagt sprucken, grå till gråviolett bål. Perithecierna är svarta, 0,8–1,5 mm breda, nedsänkta i bålen, spridda eller flera tillsammans. Sporerna är 20–25 × 6–10 µm med 1–3 längssepta och 5 tvärsepta. Förväxlingsrisk finns framförallt med andra Pseudosagedia-arter, men sporerna hos dessa saknar antingen längssepta eller har fler tvärsepta än sporerna hos P. interjungens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för västlig porina

Länsvis förekomst och status för västlig porina baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för västlig porina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från några få lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötland. I Halland är den eftersökt men inte återfunnen. Däremot hittades den på en ny lokal i Bohuslän 1984. Antalet besökta lokaler är fortfarande alltför få för att dra definitiva slutsatser om aktuell status och hotbild. Laven är även känd från Danmark (rödlistad som Försvunnen), Norge, Tyskland, västra England, Wales och Skottland. På Brittiska öarna anses arten vara sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia interjungens(Nyl.) Hafellner & Kalb - västlig porina
  Synonymer
  Porina interseptula (Nyl.) A.L.Sm.
  Porina interjungens (Nyl.) Zahlbr.

Västlig porina växer på fuktiga grönstensklippor, både på skuggiga eller helt exponerade lokaler vid havet, sjöar, eller åar. På den aktuella lokalen i Bohuslän växer den på fuktiga, skuggiga klippväggar i ädellövskog med ask, alm och hassel.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Att laven försvunnit från sin enda halländska lokal kan förklaras av att skogen på lokalen avverkats för att ge plats åt en granplantering. Lokalklimatet har då ändrats så hastigt att samtliga exemplar dött.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Den aktuella lokalen är skyddad. Om fler lokaler påträffas bör även dessa skyddas.
Kallades i rödlistan 2000 för Porina interjungens.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Arvidsson, L., Lindström, M., Muhr, L.-E., Ståhl, B., & Wall, S. 1988. Lavfloran i Näverkärrsskogen i Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 82: 167–192.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia interjungens, (Nyl.) Hafellner & Kalb - västlig porina
  Synonymer
  Porina interseptula (Nyl.) A.L.Sm.
  Porina interjungens (Nyl.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.